V utorok naposledy v tomto roku

DSCF4786V utorok 15. decembra od 15-tej hod. začína posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto roku. Do rokovacej miestnosti v suteréne úradu majú prístup aj občania.
 
Program:

1.    Otvorenie

2.    Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

3.   Stanovisko k návrhu poslanca MZ p. Ľudovíta Kossutha zo dňa 1.12.2009 na zmenu sadzby dane z nehnuteľnosti pre časť Nadabula – Papiereň

4.   Návrh na zmenu dodatku č. 1 k VZN o zabezpečovaní stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

5.    Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení

6.    Návrh na II. zmenu rozpočtu školstva pre rok 2009 – rozpis normatív ZŠ – prenesené kompetencie
7.    Návrh na III. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2009 vrátane rozpočtových organizácií
       PRÍLOHA k bodu 7 – tabuľka

8.    Zámer prenájmu nehnuteľnosti mesta – trafostanice v Priemyselnej zóne

9.    Novostavba bytového domu 6 b.j. – nájomné byty, Nadabula

10.  Nová IBV za tehelňou v Rožňave – informácia o priebehu výstavby inžinierskych sietí

11.  Majetkoprávne záležitosti mesta
       1. Mgr. Gabriel Rožai, Rožňava – predaj pozemku mesta pod postavenou garážou
       2. ROTO – Rozália Tóthová, Rožňava – predaj pozemku mesta
       3. Zámer predaja pozemku mesta, parc. č. 1939/15
       4. Zámer predaja časti pozemku mesta, parc. č. 875/247
       5. Kristián Feješ, Rožňava – zriadenie vecného bremena na pozemky mesta
       6. Komisia na vyhodnotenie obchodných verejných súťaží
       7. Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Mestom Rožňava a AGREX s.r.o Rožňava
       8. Správa o exekúcii vedenej proti Spolku priateľov futbalového klubu

12. Harmonogram a obsahová náplň zasadnutí orgánov mesta v roku 2010

13.  Správy hlavnej kontrolórky
       1. Správa o výsledku kontroly VZN Mesta Rožňava
       2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zmluvy o podnájme nebytových priestorov v Komunitnom dome na Ul. akademika Hronca
       3. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Rožňava na I. polrok 2009

14.

 

16. Diskusia
17. Záver

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery