Predaj areálu SADky opäť v programe

SADkaV stredu 8. júla začína od 15.00 hod. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Na programe je pod bodom č. 12 opäť predaj mestských pozemkov pod areálom SADky.
Uvedené sú pod názvom: Areál Eurobusu a.s. – predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Na poslednom zasadnutí, konanom 10. júna, poslanci neprijali k tomuto bodu uznesenie, preto sa podľa dôvodovej správy predkladá opätovne na hlasovanie.
K predaju by malo dôjsť podľa predloženého návrhu vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku od potoka Drázus po chodník nad trhoviskom s ťarchou – mesto Rožňava dohodne s Eurobusom a. s. požiadavky na zachovanie nevyhnutného rozsahu autobusovej stanice na dobu 20 rokov.
Komisiu na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže vymenuje podľa návrhu uznesenia primátor Vladislav Laciak (Smer-SD).
Súvisiace články:
Anketa: Kde ho postaviť? V centre?
Primátor Kaufland nepretlačil
Areál SAD chceli dve firmy
O pozemku rokujú už týždne
V meste je aj lepšia lokalita
Belo Hefler / Vystupovať! Kaufland!
Rado Kovács / Čriepky ostatných dní
Námestie ešte raz, ale inak .-)
Program – po kliknutí na zamodrené body sa vám otvorí predkladaný materiál:

1. Otvorenie
2. Výsledky výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov ZŠ a MŠ
3. a) Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
b) Zmena uznesenia 92/2009 – bodu 10 úsporných opatrení
c) Vyhodnotenie plnenia uznesenia MZ č. 34/2009
4. Zmena VZN o trhovom poriadku – § 4 ods. 6 písm. e)
5. Návrh na zmenu a doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
6. Bytové hospodárstvo a útulok na Zlatej ul. č. 10 – návrh na výkon správy
7. Organizačná štruktúra MsÚ – návrh na zmenu
8. Riešenie správy futbalového ihriska
9. Verejné WC – návrh na riešenie
10. Technické služby mesta – návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009 a na novú organizačnú štruktúru
11. Výstavba strediska cestovného ruchu, obchodno-obytného komplexu a rekreačného parku v Rožňave
12. Areál Eurobusu a.s. – predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
13. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 vrátane rozpočtových organizácií
14. Žiadosti o zmenu Územného plánu mesta Rožňava

15. Majetkoprávne záležitosti mesta
1. Doplnenie uznesenia MZ č. 149/2009 a menovanie členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov mesta v zmysle uznesenia MZ č. 149/2009
2. Ladislav Jóna – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
3. Ing. Peter Šima – žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
4. Estera Mátéová – predaj rodinného domu bez pozemku
5. Ing. Juraj Pápay – zámena pozemkov
6. Karol Letanovský a manželka – potvrdenie uznesenia MZ č. 22-30/4-1993
7. Eurobus a.s. – žiadosť o súhlas na montáž šikmej plošiny na autobusovej stanici v Rožňave
8. ISCON s.r.o. – ponuka na odkúpenie novo zakúpeného zariadenia penziónu Vilka Kúpele – žiadosť o opravu celkovej kúpnej ceny

16. Návrh mandátnej zmluvy pre projekt „Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave
17. Informatívna správa – výsledok vládneho auditu splnenia podmienok na poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly MH SR na nákup pozemkov a stavieb súvisiacich s regionálnym rozvojom a dodržiavanie podmienok ich použitia
18. Zriadenie Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským k 1.9.2010
19. Zriadenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ akad. Jura Hronca
20. Návrh na splnenie uznesenia MZ č. 171/2009 – prijať úsporné opatrenia na zníženie nákladov na vydávanie Rožňavských listov

21. Správy hlavnej kontrolórky
a) Správa o výsledku kontroly Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej verejnej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Rožňava na obdobie rokov 2008 – 2017
b) Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta pri pridelení bytu zamestnancovi mesta
c) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia rozpočtu mesta v položke služby – dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti za rok 2008
d) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly odpustenia poplatku za KO podľa § 31 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady za rok 2008

22. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – výsledky hospodárenia za rok 2008
23. Otázky poslancov
24. Diskusia
25. Z á v e r
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery