Exekúcia proti futbalistom

23. 9. 2009 začal súdny exekútor exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke proti Spoločnosti priateľov MFK Rožňava.
Oprávneným je Správa záväzkov a pohľadávok, Tatranská 25, Košice, ktorá prevzala pohľadávky po príspevkovej organizácii Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory , Rožňava.
Ako nás informovala Erika Švedová z MsÚ, na základe požiadavky boli zistené tieto skutočnosti: v mesiacoch august, september, október a november 2003 bolo do práčovne NsP sv. Barbory v Rožňave odnesené p. Szabom /t. č. správcom ihriska/ na pranie a chemické čistenie prádlo futbalového klubu.
Pohľadávka vznikla na základe nezaplatenia faktúr za pranie futbalových dresov a to vo výške 658,50 € (19.838,- Sk).
V decembri 2003 a júni 2004 NsP sv. Barbory v Rožňave zaslalo SP MFK pokus o zmier – predžalobnú upomienku. Okresným súdom v Rožňave bol vydaný Platobný rozkaz č. 11Rob/206/2004 o zaplatenie pohľadávky dlžníkovi.
Pán Čillík ako štatutárny zástupca SP MFK dňa 15.4.2005 požiadal NsP sv. Barbory v Rožňave o splátkový kalendár, ktorý mu bol umožnený v mesačných splátkach. V júni 2009 Správa záväzkov a pohľadávok Košice opätovne vyzvala SP MFK na zaplatenie dlhu, nakoľko veriteľ vyhovel možnosti splátkového kalendára, ale bez adekvátneho postupu futbalového klubu.
Toho času štatutárnymi zástupcami klubu boli: Jaroslav Strelka – manažér za ekonomickú oblasť a Mgr. Dušan Pollák – manažér za športovú oblasť (t. č. poslanec MZ).
Na základe zistených skutočností v inkriminovanom čase štatutárnym zástupcom klubu bol p. Čillík, čo dokazujú vlastnoručné podpisy, a to na Dohode o poskytnutí dotácie podpísanej dňa 31.3.2003 a pri predkladaní vyúčtovania za mesiace august – november 2003.
Zároveň bol vyzvaný súčasný štatutár Peter Džačár (poslanec MZ) na predloženie štatutárnych zástupcov v období od r. 2000 do dnešného dňa.
Prílohy sú k nahliadnutiu na Odbore školstva, kultúry, mládeže, športu a ZPOZ, 1. poschodie č. dv. 104, a to:
– faktúry a žiadanky za pranie a čistenie prádla
– NsP sv. Barbory Rožňava – Pokus o zmier 2003
– NsP sv. Barbory Rožňava – Pokus o zmier 2004
– Platobný rozkaz Okresného súdu v Rožňave
– SP MFK žiadosť o splátkový kalendár
– NsP sv. Barbory Rožňava – súhlas so splátkovým kalendárom
– Správa záväzkov a pohľadávok, Tatranská 25, Košice – Výzva na zaplatenie

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery