Evanjelická cirkev reaguje

DSCF2387Na februárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci zrušili Základnú školu Sama Tomášika na ulici Zeleného stromu k 31. augustu 2013.
V predloženej dôvodovej správe bolo okrem iného uvedené, že prenajímateľ budovy školy, ktorým je miestny Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v., nepristúpil na podmienky novej nájomnej zmluvy, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva v júni 2012.
„Skutočnosť je opačná: pre zachovanie školy prenajímateľ uzavrel zmluvu so symbolickým 1 eurovým nájmom pre ZŠ Sama Tomášika na najbližšie dva roky, práve pre podporu zachovania školy,“ uviedol pre infoRoznava.sk Jerguš Olejár, Ev. a.v. farár. „O opravy neaktuálnych, resp. zavádzajúcich výstupov komisií mestského zastupiteľstva sme požiadali pred zasadnutím MZ listom,“ dodal ďalej.
V liste z 24. februára t. r., adresovanom prednostke mestského úradu Erike Mihalíkovej, spolu s dozorcom cirkevného zboru Jánom Štefanom, bývalým prednostom mestského úradu, žiadajú v tomto zmysle o opravu podkladov pre zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Zdôrazňujú v ňom, že nemajú v úmysle participovať an zrušení ZŠ Sama Tomášika a proklamujú „maximálnu mieru ústretovosti a otvorenosti pre ďalšiu spoluprácu.“
Dokument – List pre MZ v Rožňave
Uznesenie č. 194/2012 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
uzatvorenie nájomnej zmluvy s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku na prenájom objektu ZŠ Sama Tomášika na obdobie dvoch rokov od podpísania nájomnej zmluvy t.j. do doby realizácie projektu „Marginalizované skupiny“ s podmienkou vykonania rekonštrukcie sociálnych zariadení s cenou za dielo vo výške rovnajúcej sa ročnému nájomnému v lehote do 15.8.2012
u k l a d á
zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s podmienkou, že v prípade ak vlastník objektu nezačne so stavebnými prácami najneskôr do 5 dní od podpísania zmluvy, mesto vykoná tieto práce na vlastné náklady s tým, že výška odplaty za dielo bude vzájomne započítaná s nájomným (ročný nájom 13 241,04 €)
Zodpovedný : prednosta mestského úradu
Termín : do 15 dní od schválenia MZ
Súvisiace články: Zelený strom po 50 rokoch končí
Foto: Archív infoRoznava.sk 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery