Zmeny v rožňavskej nemocnici

V poradí 2. zasadnutie zastupiteľstva KSK sa uskutoční v pondelok 8. februára 2010.
Na programe má celkom 20 bodov, medzi inými návrh rozpočtu KSK na roky 2010 – 2012, odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, voľbu členov komisií zastupiteľstva neposlancov a personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
K zmenám v orgánoch rožňavskej nemocnice nám zaslala stanvisko hovorkyňa  predsedu KSK Zuzana Bobríková, ktorá pre Inforoznava.sk uviedla:
„Na februárovom rokovaní Zastupiteľstva KSK sa budú prerokovávať personálne zmeny v orgánoch všetkých štyroch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tieto zmeny súvisia s ukončením minulého volebného obdobia, keď zanikol mandát doterajších poslancov v orgánoch nemocníc. Po zvolení nového poslaneckého zboru dôjde teraz k zmene zastúpenia poslancov v orgánoch nemocníc. Materiál reaguje na skutočnosti, ktoré nastali v súvislosti s novým volebným obdobím. Jeho obsah bude ešte predmetom politických dohôd, preto o konkrétnych menách zatiaľ nemožno hovoriť.“
Volebný obvod Rožňava (okres Rožňava) zastupuje v 57-člennom zastupiteľstve 5 poslancov. V nedávnych krajských voľbách ich získali:  Ján Babič (Smer-SD, 3.769 hlasov), Štefan Bašták (Smer-SD, 3.129 hlasov), Gejza Milko (ĽS-HZDS, SZS, 2.906 hlasov), Karol Horník (Smer-SD, 2.747 hlasov) a Ján Szöllös (SMK-MKP, 2.596 hlasov).
Program zasadnutia:
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 2. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010
Bod č. 5 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
Bod č. 7 Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania soc.služieb a spôsobe určenia úhrady,výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariad. soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia soc. ochrany detí a soc. kurately v zriaď. pôsobnosti KSK
Bod č. 8 Návrh VZN KSK o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zriaďovateľom neštátnych základných umel. škôl, neštátnych jazyk. škôl a neštát škol. zariadení
Bod č. 9 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektu BIO – EN – AREA
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Bod č. 12 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Trebišove
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010
Bod č. 15 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov
Bod č. 16 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009
Bod č. 17 Personálne otázky
Bod č. 17 a) Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Bod č. 17 b) Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Bod č. 17 c) Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
Bod č. 17 d) Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Bod č. 17 e) Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18 a) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 b) Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o.
Bod č. 18 c) Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 18 d) Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Bod č. 18 e) Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 18 f) Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 19 Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Sever
Bod č. 20 Záver
Ilustračné foto: KSK
Súvisiace články:
Čo všetko si rozdelí Smer v kraji?  
Kto naozaj uspel v Rožňave?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery