Vyprali dresy aj peniaze?

ihriskaPoslanci na svojom utorkovom rokovaní prejednali aj Správu o exekúcii vedenej proti Spolku priateľov futbalového klubu. Tento bod programu  navrhol ešte v mestskej rade jeho súčasný predstaviteľ, poslanec Peter Džačár /Smer-SD/.
Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu 29. 10. 2009 začal súdny exekútor exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke proti Spolku priateľov futbalového klubu. Oprávneným je Správa záväzkov a pohľadávok so sídlom v Košiciach, ktorá prevzala pohľadávky po príspevkovej organizácii Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava.
Vymáhaný nárok pozostáva podľa dôvodovej správy z týchto častí:
– istina 658,50 €
– úroky z omeškania (k 29. 10. 2009) 710,56 €
– trovy súdneho konania 32,86 €
– trovy za poverenie exekútora 16,50 €
– predbežné trovy exekúcie (v príp. ich včasnej úhrady) 188,73 €
Spolu 1 607,15 € (48 417,- Sk)
Ako sa ďalej v dôvodovej správe konštatuje, „podľa dostupných informácií pohľadávka vznikla na základe nezaplatenia úhrady za pranie futbalových dresov v NsP Sv. Barbory v Rožňave.“
DSCF0522Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 7. 12. 2009 konštatovala, že uspokojiť pohľadávku oprávneného, príslušenstvo a trovy exekúcie z rozpočtu mesta nie je možné. Zároveň požadovala získať odpoveď na otázku, prečo dlh vznikol, od tých štatutárnych zástupcov spolku, ktorí v danom období v spolku pôsobili.
V dôvodovej správe sa na záver konštatuje, že „spolok sa prvýkrát preukázateľne dostal do omeškania s úhradou dňa 15. 9. 2003, pretože od tohto dňa oprávnený požaduje zaplatiť úrok z omeškania.“
V tom období (až do roku 2005) bol štatutárnym zástupcom spolku Ivan Čillík. Ten však podľa dôvodovej správy „o dlhu nevie vôbec nič, tvrdí, že za jeho pôsobenia sa dresy do Nsp. Sv. Barbory prať nedávali“.
„Viac ako polovica tejto dĺžnej časti je úplne zbytočná,“povedal hneď na úvod rokovania o tomto bode primátor Vladislav Laciak (Smer-SD), čím poukázal na to, že pôvodná dĺžna suma je menšia, ako tá súčasná už s úrokami z omeškania.
DSCF0505V tom ho podporil aj poslanec a predseda finančnej komisie Ondrej Bolaček /Neka/, ktorý okrem iného povedal: „Prišli sme o viac ako 1000 eur už len dodatočne, tak si nemyslím, že by sme to mali len tak ad acta odložiť, ale mali by sme to prešetriť. Možno ani druhá strana nemá také hodnoverné doklady, aby mohla vymáhať túto čiastku.“
Zástupca primátora František Kardoš /SMK/ pripomenul, že už na rokovaní mestskej rady bola vyslovená požiadavka „hovoriť s tými štatutármi (spolku), ktorý tento stav zapríčinili“.  
 Súčasný štatutár spolku a poslanec Peter Džačár /Smer-SD/ varoval, že dĺžna suma „už nie je 1600 ale vyše 2000 eur a táto suma stále narastá.“ 
Hlavná kontrolórka Katarína Balážová však poslancov upozornila: „musím sa ohradiť, lebo už dvakrát tu bolo povedané, že ja mám niečo kontrolovať, ale ja kontrolujem len to, čo súvisí s dotáciou mesta.“
Ako ďalej podotkla, mesto nie je zriaďovateľom spolku. „Ja som dokonca pozerala register, v ktorom by mal byť fotbalový klub /spolok/, ale nedopátrala som sa vôbec – chcela som zistiť mená tých štatutárov.“    
Poslancom pripomenula, že prvú kontrolu dotácií poskytnutých mestom spolku vykonala už v r. 2003. „Už vtedy bolo povedané, že 700 tisíc korún nebolo zúčtovaných – z dotácie mesta.“  
DSCF7892Poslanec Džačár navrhol mimoriadnu dotáciu spolku /fotbalovému klubu/, ktorému šéfuje,  vo výške 3000 eur. Primátor ho podporil slovami: „Mali by sme im teraz pomôcť, terajší štatutár, ani ten pred ním /poslanec Dušan Pollák, Smer-SD/ toto nezavinili.“ 
Proti návrhu poslanca Džačára namietala hlavná kontrolórka Balážová: „Musím vás upozorniť, že dotácie mesta sa môžu poskytnúť len na činnosť klubov, nie na zaplatenie penále a nejakých takýchto záležitostí.“ 
Poslanec Bolaček navrhol, aby právnu pomoc spolku poskytol právny odbor mesta. Prednosta mestského úradu Ján Štefan požadoval, aby spolok „v prvom rade urobil to, aby sme vedeli, čo všetko je potrebné zaplatiť.“
Poslanec Viktor Baláž /Neka/, ktorý bol v minulosti taktiež štatutárom spolku, kategoricky vylúčil, že by za jeho úradovania dávali prať dresy do nemocnice. „Prehlasujem, že za mojej éry som ani raz nedal prať dresy do nemocnice.“
Poslanci nakoniec zobrali správu na vedomie s tým, že uložili právnemu oddeleniu mesta preveriť oprávnenosť požiadavky a to isté požiadali aj štatutára spolku. Z 15tich poslancov boli 14ti za, jeden sa zdržal.    
Dokument: Správa o exekúcii vedenej proti Spolku priateľov futbalového klubu

Ilustračné foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery