Umelecká únia s nedostatkami

Na štvrtkovom zastupiteľstva prerokujú poslanci aj správu hlavnej kontrolórky o poskytnutých dotáciách v r. 2009.
Pôjde už o jej tretiu, záverečnú časť správy o kontrole dotácií, poskytnutých z rozpočtu mesta v minulom roku. Prvú aj druhú časť nájdete pod textom, tu sú dotácie, ktoré sú obsiahnuté v tretej časti: 
1. Spoločnosť priateľov mestského futbalového klubu Rožňava – dotácia vo výške 16 597 € bola poskytnutá na cestovné náklady, strava a ubytovanie počas zápasov, odmeny rozhodcom, trénerom, kalorické hráčom, prestupy hráčov, štartovné, sústredenia, nákup športových potrieb, čistenie dresov, 50 % z celkovej dotácie klubu je účelovo viazaná dotácia pre mládežnícke futbalové kluby. Predložené účtovné doklady /výdavkové pokladničné doklady/ neobsahovali potrebné náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve: chýbali údaje osôb, ktorým boli peniaze z pokladne vyplatené a podpisy týchto osôb, tiež k týmto dokladom neboli vo všetkých prípadoch pripojené vyúčtovania cestovných nákladov /cestovný príkaz/. Na tieto nedostatky bol zástupca klubu upozornený. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
2. SP MFK Rožňava – dotácia vo výške 60 € . častina zorganizovanie Vianočného halového turnaja mladších a starších žiakov v dňoch 19. 12. 2009 a 16. 1. 2010 a to na zakúpenie cien. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené 28. 12. 2009. Predložené účtovné doklady /výdavkové pokladničné doklady/ neobsahovali potrebné náležitosti v zmy7sle zákona o účtovníctve: chýbali údaje osôb, ktorým boli peniaze z pokladne vyplatené a podpisy týchto osôb . Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
3. SP MFK Rožňava – dotácia vo výške 8 298,50 € bola poskytnutá na správu štadióna. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou na prevádzku a údržbu štadióna.
4. Basketbalový klub ŠPD Rožňava – dotácia vo výške 330 € bola poskytnutá z rezervy na medzinárodný basketbalový turnaj, a to na organizačné a technické záležitosti, propagačné materiály, medaile, poháre pre víťazné družstvá, prenájom telocvične. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené po lehote dňa 1. 3. 2010. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
5. Centrum voľného času Šafárikova 100 Rožňava – dotácia vo výške 100 € z rezervy bola poskytnutá na realizáciu projektu pre deti, ktoré si vyslovili sny na Vianoce, a to na nákup darčekov, ktoré si deti vysnívali. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 28. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
6. Geológ Rožňava – dotácia vo výške 3 652 € bola poskytnutá na : cestovné náklady, materiálne náklady, štartovné na súťažiach, stravné a ubytovanie počas pretekov, nákup športového materiálu, občerstvenie na akciách, odmeny hráčom, rozhodcom, nákup cien, náklady spojené s prenájmom haly, výdavky na propagáciu zápasov. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 23. 12. 2009. Pri kontrole účtovných dokladov boli zistené nasledujúce nedostatky: K vyúčtovaniu náhrad za použitie vlastného motorového vozidla nie sú pripojené výdavkové a príjmové pokladničné doklady, doklady z registračnej pokladni nie sú čitateľné, k dokladu z registračnej pokladni nie sú pripojené výdavkové pokladničné doklady, k faktúre nie je pripojený doklad o zaplatení faktúry. Notárske poplatky sa neuznávajú ako oprávnené náklady v zmysle dohody. Celkovo boli uznané účtovné doklady na sumu 3 584,85 €. Je potrebné zdokladovať ešte 67,15 €.
7. Basketbalový klub ŠPD Rožňava – dotácia vo výške 330 € z rezervy bola poskytnutá na medzinárodný basketbalový turnaj, a to na organizačné a technické záležitosti /propagačné materiály, medaile, poháre pre víťazné družstvá, prenájom telocvične. Vyúčtovanie bolo predložené po určenej lehote dňa 1. 3. 2010. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – Umelecká únia:
1.OZ Jasanina – folklórny súbor, zastúpený PhDr. Kristínou Cibríkovou.
Celoročný príspevok vo výške 615 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov. Pri vyúčtovaní chýba prezentačná pečiatka podateľne, z toho dôvodu nie je možné zistiť, či vyúčtovanie bolo predložené v lehote. Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou na sústredenie v Rejdovej a na účasť na folklórnych slávnostiach v Rejdovej.
2. OZ Spievajúce husle – Retro music band, zastúpený umeleckým vedúcim Ing. Tiborom Bajcsym.
Celoročný príspevok vo výške 615 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov. Chýba prezentačná pečiatka podateľne, nie je možné zistiť, či vyúčtovanie bolo predložené v lehote. Ostatné výdavky boli v súlade s dohodou.
3. Flauta Dolce, zastúpený umeleckým vedúcim Mgr. Alexandrom Kovtunom.
Celoročný príspevok 615 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov. Chýba prezentačná pečiatka podateľne, nie je možné zistiť, či vyúčtovanie bolo predložené v lehote. Finančné prostriedky boli použité na nákup stojana na syntetizátor za 307,50 € od súkromnej osoby –Juraja Lukáša zo Štítnika a na nákup Keyboardu DC od súkromnej osoby Jozefa Gabonaia z Rožňavy, za cenu 307,50 €.
4. Mestský spevácky zbor, zastúpený umeleckou vedúcou Mgr. Evou Kardošovou.
Celoročný príspevok vo výške 3 120 €. Finančné prostriedky boli určené na akcie v roku 2009, a to na cestovné náklady, materiálové náklady na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení v meste, mimo územia mesta i v rámci partnerských miest mesta Rožňava, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za chorovody a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov a výdavkov spojených s organizovaním Vianočného koncertu za účasti partnerských miest. Vyúčtovanie bolo predložené 31.12.2009 v súlade s dohodou.
5.Občianske združenie Haviar – Rožňava, zastúpené Ing. Jánom Vesterom vedúcim súboru.
Celoročný príspevok vo výške 3 210 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za choreografie a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 31.12.2009. Povinnou prílohou podľa dohody o poskytnutí dotácie mala byť aj písomná správa o činnosti súboru. Táto správa k vyúčtovaniu nie je priložená. Vo vyúčtovaní sa vyskytli 2 výdavky, ku ktorým nie sú doložené účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve. Bankový prevod vo výške 122,70- úhrada poistného na súborové auto- potrebné k tomuto príkazu doložiť účtovné doklady, suma 38,86 €- členské vo vojenskom folklórnom združení- tak isto doložiť účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve.
6. OZ Rožňavskí permoníci
Detský folklórny súbor Haviarik zastúpený umeleckým vedúcim Ing. Ivanom Nemčokom
Poskytnutá dotácia vo výške 3 210 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov. Vyúčtovanie predložené dňa 30.12.2009 v súlade s dohodou.
7. Detská ľudová hudba Lúčka, zastúpená s umeleckým vedúcim Mgr. Ondrejom Šmijákom.
Poskytnutá dotácia vo výške 910 €
Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 30.12.2009 v súlade s dohodou.
8.Folklórny súbor Búzavirág pri ZO Csemadok Rožňava, zastúpený s vedúcim súboru Norbertom Boroššom
Poskytnutá dotácia vo výške 3 210 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 31.12.2009 v súlade s dohodou.
9. DFS Szászorszép, zastúpený Mgr. Ibolyou Uličnou,
Poskytnutá dotácia vo výške 946 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta, nákup krojov, vyplatenie honorárov, resp. korepetície nácvikov. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 30.12.2009.Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
10. Ľudová hudba Haviar, zastúpená vedúcim Marošom Rusňákom.
Poskytnutá dotácia vo výške 615 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na akcie v roku 2009 a to na cestovné náklady, materiálové náklady, na nákup hudobných nástrojov, na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení mimo územia mesta , nákup krojov a krojových súčasti. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 19.1.2010 – po lehote. Tento dátum je uvedený v tlačive, avšak prezentačná pečiatka podateľne MsÚ chýba. K vyúčtovaniu nebola doložená správa o činnosti súboru za rok 2009. Predložené doklady boli na sumu 498,570 € , zvyšná časť dotácie vo výške 116,43 € zdokladovaná nebola. Potrebné nevyúčtovanú časť dotácie vrátiť.
Záver kontroly:
1. Nevyúčtovanie celej dotácie
2. Predloženie vyúčtovania po lehote
3. Finančné prostriedky nepoužité v súlade s dohodou
4. Neúplné účtovné doklady
5. V roku 2011 pri kontrole vyúčtovania dotácií sa nebudú uznávať kúpne zmluvy od súkromných osôb, len nákupy tovarov s riadnym pokladničným dokladom.
Ako sa uvádza v podkladoch na rokovanie zastupiteľstva, pripravených hlavnou kontrolórkou JUDr. Katarínou Balážovou, správa bola so zodpovednými zamestnancami prerokovaná a bola prijatá lehota na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Mestská rada 22. apríla 2010 zobrala predloženú správu na vedomie.
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk / Záber z vianočného koncertu (11. 12. 2008) v rožňavskej katedrále, ktorý spoluorganizovala aj Umelecká únia
Prvá časť správy: Najviac dotovali basket a spevokol Druhá časť správy: Basketbal “zhltol” vyše 30 tisíc eur
Súvisiace články: Dotácie pohltia vyše 75 tis. eur

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery