Poslanci sa zišli naposledy

Štvrtkové zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo jedinečné.

Posledné v tomto volebnom období, posledné v pôvodnom zložení, krátke, bez diskusie a tentokrát bez nahrávania na kameru.
Prítomní boli všetci poslanci, okrem Ľudovíta Gunára, ktorý sa od pokusu o jeho nezaregistrovanie medzi kandidujúcich žiadnych aktivít poslanca ani zasadnutí komisií už nezúčastňuje.
Vytýčené body programu boli prerokované, všetky návrhy finančnej komisie boli v rámci rozpočtového opatrenia 7/2010 prijaté jednohlasne. Opatrenie, ktorým sa presúvajú  financie z jednotlivých nevyčerpaných položiek do tých, ktoré sú  potrebné a dôležité, bolo doplnené o žiadosť kontrolóra obce o schválenie čiastky 80,- €, ktorú potrebuje na financovanie služobnej cesty.
Za povšimnutie stojí táto požiadavka iba preto, lebo spomínaná čiastka sa odčerpáva  z obnosu financií, ktoré boli určené na propagáciu cestovného ruchu.  Aj služobná cesta kontrolóra je cestovným ruchom, keďže sa presúva z bodu A do bodu B cestovným dopravným prostriedkom a do bodu B ide s určitým cieľom, aj keď tentokrát ide o vzdelávanie. Je to v poriadku. V poriadku však nie je skutočnosť, že na propagáciu cestovného ruchu bolo na rok 2010 schválených 1.000,- €. Iba. A vyčerpaných do dnešného dňa 292,13 €. Iba.
V rámci predložených ponúk na rekonštrukciu/opravu  strechy telocvične základnej školy /ZŠ/ bola vybraná nižšia ponuka od miestneho podnikateľa Eduarda Zsigu, cenové ponuky boli na sumy 5.740,24 a 4620,- €.
Vzápätí po schválení tejto zákazky sa ozval predseda stavebnej komisie, člen finančnej komisie, člen výberovej komisie pre výber dodávateľa na rekonštrukciu sociálnych priestorov ZŠ, poslanec Tibor Baffy s poznámkou, že spomínaná rekonštrukcia vyžaduje navýšenie, ktoré zdôvodnil tým, že dodávateľ vykonal iba práce, ktoré boli v zmluve, z ktorej nevyplývala povinnosť upratania priestorov a nahradenie lámp a vypínačov novými.  Riešenie sa našlo, základná škola zrealizuje spomínané úpravy z vlastných prostriedkov.
Upozornil taktiež na havarijný stav budovy čističky odpadových vôd, ktorá má porušenú statiku. Na daný stav upozornili pracovníci už v júli tohoto roku, kedy boli vypracované správy o stave a aj vyžiadané a predložené  cenové ponuky na finančný obnos, potrebný na opravy.  Súčasná situácia je už kritická, k náprave by malo dôjsť už v nasledujúcich dňoch.
V správe starostu obce zaznela pozitívna správa, obec obdržala 17.451,- € na vykrytie výpadku daní. Spomenuté boli aj kontroly:
– finančná kontrola na obecnom úrade, ktorá: „našla určité nedostatky, ale už boli prijaté opatrenia a keďže nebola porušená finančná disciplína, pokuta udelená nebola“
– kontrola zameraná na aktivačných pracovníkov, ktorá : „bola vykonaná v mesiacoch október – 1 a v mesiaci november 4, pochybenia nenašla“.
Podľa starostu obce sa v prípade týchto kontrol jedná o „hru o nervy“.
Prekvapivý bol záver zasadnutia, ktorý nastal po hodine a 22 minútach rokovania,  kedy bola verejnosť z miestnosti vypoklonkovaná.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali