Na programe aj Rožňavské listy

Rožňavské listyKeďže stredajšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v časovom limite od 15-tej do 21-vej hodiny poslancom nestačilo, zídu sa opäť už dnes.
Pokračovanie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15. júna 2009 od 15.00 hodiny v Rokovacej miestnosti na Mestskom úrade (v suteréne).
Verejnosti je rokovanie zo zákona prístupné, vyjadriť sa môže ku každému bodu programu aj občan hneď po skončení rozpravy poslancov a taktiež v závere rokovania – v diskusii.  
Oficálna stránka mesta Roznava.sk program neuvádza, ale podľa všetkého by to mali byť ešte nasledujúce body:
14.  Rozvoj informačného systému mesta Rožňava – návrh na riešenie 1. etapy
15.  Rozšírenie mestského kamerového systému – spolufinancovanie projektu
16.  Žiadosť o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska s umelým povrchom
17.  Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na ulici Štítnickej v Rožňave
18.  Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika Jura Hronca v Rožňave
19.  Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu – projekt ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave 
20.  Návrh koncepcie škôl a školských zariadení Mesta Rožňava na obdobie rokov 2009 – 2011
21.  Návrh na spojenie Základnej školy Zoltána Fábryho a elokovaných tried Súkromného SOU Svodín k 1. 9.  2010
22.   Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov piatich maloletých detí Dekanových 
23.   Vykonávanie aktivačnej činnosti nezamestnaných na území mesta Rožňava od 1.11.2008 do 30.4.2009 – informačná správa 
24.   Správy hlavnej kontrolórky
              a)   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nákladov na vydávanie Rožňavských listov v roku 2008
              b)   Správa o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií v roku 2008 pre Umeleckú úniu a dotácií schválených sociálnou komisiou
              c)   1. Rožňavská a.s. – kontrola hospodárenia s nebytovými priestormi
              d)   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava na 2. polrok 2009
25.   Mestské lesy Rožňava s.r.o. – prenájom piliarskej výroby v mieste sídla spoločnosti 
26.   Otázky poslancov
27.   Diskusia
28.   Záver
 
Z nich nás zaujal aj bod č. 24, písm. a, v ktorom hlavná kontrolórka predloží správu o výsledku finančnej kontroly v mestskom mesačníku Rožňavské listy.  
Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová konštatuje, že  na základe výsledkov verejného obstarávania  v roku 2007 bola uzatvorená Zmluva o dielo s firmou Roven Rožňava s.r.o. na tlač Rožňavských listov v počte 7 400 výtlačkov.
My sme už vtedy zistili, že min. prvé číslo mestského mesačníka dala táto tlačiareň, ktorej majiteľom sú synovia a manželka člena okresného vedenia strany SMER-SD Juraja Kováča, starostu Vlachova (účasť vo firme ukončil 28. apríla 2005), vytlačiť subdodávateľsky v Gemerských tlačiarňach – tie boli v súťaži vyhodnotené ako neúspešné.
Ako sa ďalej v správe uvádza, za preklad každého čísla do maďarského jazyka dostal 5 000 Sk Juraj Sasák z Košíc.
Ďalší Košičan Ing. Tomáš Čižmárik sa postaral o „grafické práce pri príprave novín vrátane úpravy fotografií v príslušnom grafickom programe, tabuliek i zalomenie jednotlivých strán a odovzdanie vo formáte vhodnom pre tlač.“.  Za 8 000 Sk za každé jedno číslo.
Obsahová príprava mesačníka Rožňavské listy- publikačná autorská činnosť, redigovanie príspevkov, titulkovanie, jazyková úprava, korektúra“ stála mesto 12.000 Sk za každé jedno číslo. Dostala ich Košičanka PhDr. Katarína Čižmáriková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Rubrika „ Rožňava pred 100 rokmi“ do každého čísla Rožňavských listov „v rozsahu 2 strojom písaných strán“ stála mesto 200 Sk za stranu pre prispievateľa MVDr. Ladislava Husára. Odmenu 1.200 Sk za 1. polrok 2008 dostal aj ďalší prispievateľ Tomáš Zagiba.
Fotografie do Rožňavských listov stáli mesto 30 299 Sk. Dodávateľom bola spoločnosť First Gemer Trading Company s.r.o. ktorej konateľom je Ivan Kanala.
Ako konštatuje hlavná kotrolórka, z účtovných dokladov bolo zistené, že celkové náklady na vydávanie Rožňavských listov v roku 2008 boli:
Príkazné zmluvy, dohody o pracovnej činnosti:
12 000 x 12 = 144 000 Sk
8 000 x 12 = 96 000 Sk
400 x12 = 4 800 Sk
5000 x12 = 60 000 Sk
2 x1200 = 2 400 Sk
Distribúcia Rožňavských listov
12 x 4 672 = 56 064 Sk
Tlač Rožňavských listov
12 x 55 918 Sk = 671 016 Sk
Faktúra za dodávku fotografií 30 299 Sk
Spolu náklady na Rožňavské listy boli za rok 2008 1 064 579 Sk.
Záverom JUDr. Katarína Balážová dodáva, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, napriek tomu doporučuje „z dôvodu úsporných opatrení prehodnotiť výšku nákladov na vydávanie tohto periodika“.
Otázok by však mohlo byť viac, napr. či naozaj ide o najlacnejšiu vyše polmiliónovú tlač, koľko a akých zázračných fotografií za vyše 30 tisíc bolo publikovaných,  či 20 tisícová mesačná odmena za obsah a grafické spracovanie tohto periodika je relevantná výsledku, atď.
Najmä však je otázne, či vôbec je zmysluplné vydávať obsahom sterilné periodikum formou obežníka – čo keby redakcia skúsila tento miliónový balíček znížiť na polovicu a vydávať skutočne spravodajský mesačník, predávaný riadne na stánkoch aspoň za symbolickú sumu?
A celkom logické by mohlo byť azda aj to, ak už mesto financuje aj svoj ďalší mediálny subjekt – RVTV, aby oboje vytváral jeden redakčný tím. Dokopy totiž  oboje pohltí ročne viac ako 2 milióny korún  – presné čísla RVTV za rok 2008 stále nie sú k dispozícii.    
A ak už mesto chce mať svoje médiá,  nad predávaným spravodajským mesačníkom a televíznym vysielaním by mala dozerať, podobne ako v iných mestách, mediálna rada. Zložená nielen z poslancov, ale vo väčšine z občanov mesta, by menovala (aj odvolávala) šéfredaktora, spoločného pre obe médiá.     
Rožňavské listy – aktuálne číslo 
Súvisiace články:
“200-eurový” záznam už máme
RVTV pýta za záznam 200 € !
Určite lepšie, ako zlé
 Predražené Rožňavské listy?
Rožňavské listy mal tlačiť Roven, vytlačili ich však Gemerské tlačiarne
Rožňavské listy sú na spadnutie
Médiá bude kontrolovať mediálna rada
“Máme technickú…

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery