Pojednávanie ešte nevytýčili

Kauza vysokej pokuty, vyrubenej mestu Rožňava Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) čaká na svoje súdne rozuzlenie.
Dôvodom samotnej pokuty je fakt, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky “nájomné byty 3 x 30 b. j., Družba V. až VII., vrátane technickej vybavenosti” nedodržalo mesto Rožňava podmienku v par. 45, odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa nej môže verejný obstarávateľ uzavriet zmluvu s úspešným uchádzačom “najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty na jej podanie.”
Ani jej výška – 266 829,73 eur nestála primátorovi mesta Vladislavovi Laciakovi (nez.) za to, aby o tejto pre mesto takmer likvidačnej sume informoval poslancov už vo februári 2011, keď úrad rozhodnutie vydal. Poslancov o tom informoval až na júnovom zasadnutí zastupiteľstva, kde zaradil na rokovanie bod Informatívna správa o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty pre mesto Rožňava a tiež bod Zmluva o poskytnutí právnych služieb s právnou kanceláriou JUDr. Jána Čarnogurského.
Verejné obstarávanie pre mesto zabezpečovala vtedy ešte poslankyňa zastupiteľstva Erika Szabadosová (SMK), ktorá zároveň na stavbe vykonávala stavebný dozor. Mená konkrétnych osôb, ktoré majú byť za prešľap priamo zodpovedné, verejnosť dodnes nepozná. Primátor Vladislav Laciak (nez.) k veci začiatkom leta 2011 uviedol, že sa vinný byť necíti, ale zodpovednosť v plnej miere prijíma. Podľa vlastných slov z júna 2011 zvažoval aj abdikáciu. “Počkám ako táto celá vec sa podarí doviesť do konca a ja to rozhodnutie určite viem prijať.”
Predsednička príslušného senátu Krajského súdu v Bratislave vo svojom vyjadreni pre infoRoznava.sk z 1. marca t. r. uviedla, že vec bola na súd podaná 27. júna 2011. „Predmetná vec bude rozhodovaná podľa poradia.“ V súčasnej dobe nevie odhadnút‘ „z dôvodu značneho množstva restančnych vecí“, kedy bude vo veci vytýčené pojednávanie. „Do súčasnej doby súd v predmetnej veci odložil vykonateľnost’rozhodnutia správneho orgánu na základe žiadosti žalobcu.“
Ako nám potvrdili na Krajskom súde v Bratislave aj dnes (piatok 30. marca), termín pojednávania v tejto veci naďalej ešte nie je vytýčený.
Viackrát sme sa zaujímali o samotný text žaloby, podanej v mene mesta advokátom Čarnogurským, no márne. 12. decembra nám odpísala z Mestského úradu v Rožňave Monika Gecelovská: “Žalobu, ktorú žiadate, nemá mesto Rožňava ani v tlačenej ani v elektronickej podobe. Nenachádza sa na Mestskom úrade v Rožňave. Žalobou sa zaoberá JUDr. Ján Čarnogurský, ktorý ju má k dispozícii.”  Ten ju však taktiež odmietol poskytnúť.
“Infozákon neumožňuje od súdu požadovať kópiu žaloby, ale iba samotné súdne rozhodnutie,” vysvetlil pre infoRoznava.sk predčasom Peter Wilfling z Via Iuris. “Ale mesto ako klient si môže vyžiadať žalobu od advokáta a zastupiteľstvo by mohlo požiadať primátora, aby im žalobu poskytol – aspoň k nahliadnutiu.” Poslanci to však doteraz neurobili, hoci sa žalobou bráni mesto a peniaze jeho občanov, nie primátor ako súkromná osoba.
Podľa hovorcu ÚVO Branislava Zvaru, úrad takýto súdny spor, kde je pokuta určená priamo zákonom, ešte nikdy neprehral.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Prednosta MsÚ Darina Repaská a primátor Vladislav Laciak (Nez.)
Dokumenty:
Informatívna správa
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Súvisiace články:
Žalobu vraj na úrade nemajú
Mesto volá na pomoc Čarnogurského
Primátora vyzvali na abdikáciu (Anketa)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery