Dražby idú zrušiť, budú súťaže

Dražby na predaj majetku mesta, ktoré schválili poslanci 1. marca, majú byť zrušené.
Aspoň tak to vyplýva z programu mimoriadne mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 12. marca od 15tej hodiny. Podľa dôvodovej správy „predaj majetku formou dobrovoľnej dražby je administratívne náročný a zdĺhavý.“
Ako sa v dôvodovej správe ďalej uvádza, „zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách vyžaduje napr. registráciu oznámenia o dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb na dobu aspoň 30 dní pred konaním dražby, zaslanie oznámenia Ministerstvu spravodlivosti SR, ktoré ho uverejní v Obchodnom vestníku, overenie priebehu dražby formou notárskej zápisnice, znalecké posudky nie staršie ako 6 mesiacov (t. č. ich mesto nemá) atď., cena získaná vydražením nesmie byť nižšia ako je cena podľa znaleckého posudku.“  V prípade obchodnej verejnej súťaže nie je zákonom obmedzená výška dražobnej zábezpeky.
Prečo si to kompetentní všimli, resp. uvedomili až teraz, ostáva záhadou. Alebo už ani nie?
Uznesením č. 34/2010 zo dňa 1. 3. 2010 MZ schválilo predaj objektu bývalého Okresného úradu formou dobrovoľnej dražby s najnižším podaním vo výške 600 000,- €, zábezpekou v maximálnej možnej výške, podpísaním kúpnej zmluvy do 7 dní a úhradou kúpnej ceny do 14 dní od dražby.
Uznesením č. 36/2010 zo dňa 1. 3. 2010 MZ schválilo predaj objektu turistickej ubytovne formou dobrovoľnej dražby, s najnižším podaním vo výške 800 000,- € a zábezpekou v maximálnej možnej výške.
Uznesením č. 49/2010 zo dňa 1. 3. 2010 MZ schválilo predaj objektu bývalého štatistického úradu na Letnej ul. 45 s najnižším podaním vo výške 200 000,- €, bývalého kina s najnižším podaním vo výške 200 000,- € a pozemkov na sídlisku Juh pri čerpacej stanici pohonných hmôt Shell s najnižším podaním vo výške 330 000,- € formou dobrovoľnej dražby (tieto pozemky už boli ponúkané na predaj formou obchodnej verejnej súťaže za zníženú cenu 287 490,- €).

 
Nájomná zmluva pre budovu Obvodného úradu:

  

 
Súhlas na „drobné stavebné úpravy“ pre budovu Obvodného úradu:Foto: Inforoznava.sk
Súvisiace články: Kto povolil stavebné úpravy?
Dokument:  Návrh na zmenu uznesení mestského zastupiteľstva

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery