ZŠ Pionierov budú rekonštruovať

Dňa 4. 2.2009 bolo Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR doručené Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Rekonštrukcia Základnej školy na ulici Pionierov v Rožňave. 
Žiadosť o NFP predložilo Mesto Rožňava v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s kódom ROP-1.1-2008/01, vyhlásenej dňa 21.01.2008 na opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 43 746 890,41 Sk, t.j. 1 452 130,73 €.Cieľom projektu je skvalitnenie vzdelávacieho procesu žiakov prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie objektu základnej školy a zlepšenie podmienok realizácie vzdelávacieho procesu i doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom nákupu nového IKT vybavenia.
Základná škola bola postavená v roku 1975. Realizáciou projektu bude riešená rekonštrukcia a modernizácia priestorov budovy a rekonštrukcia telocvične a spojovacej chodby. Obvodový plášť a strechy nad jednotlivými pavilónmi budú kompletne zateplené novým zatepľovacím systémom a staré drevené okná budú nahradené novými plastovými. Staré klampiarske a zámočnícke výrobky i umelé osvetlenie v učebniach budú nahradené novými, efektívnejšími. Stará bleskozvodná sústava bude takisto nahradená novou.
Súčasťou projektu je aj obstaranie nového IKT vybavenia. Na II.stupni bude v každej triede umiestnený 1ks notebook a 1ks datavideoprojektor. V rámci projektu bude nakúpených spolu 13 ks notebokov a 13 ks datavideoprojektor v celkovej výške 23 518,- € (708 500,- Sk).
Na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk o tom informuje Ing. Eva Petruchová, ved. Odboru regionálneho rozvoja, MsÚ Rožňava.
Foto: web stránka ZŠ Pionierov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery