Zápis do prvého ročníka

V priestoroch základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským sa v dňoch 17. a 18. januára konal zápis detí.

Máme ešte v čerstvej pamäti z niektorých predvolebných meetingov, že nízke počty detí a to, že väčšina rodičov zapisuje deti do základných škôl  nášho okresného mesta, sa začína javiť ako problém obce, ktorá je zriaďovateľom škôl a škôlky.
Požiadali sme riaditeľa školy o základné informácie, koľko detí tento rok rodičia prihlásili, ako zápis prebiehal:
“ Zápis detí do 1. ročníka sa konal v dňoch 17. a 18. januára 2010 v priestoroch ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Predchádzalo mu už tradičné informatívne stretnutie s rodičmi budúcich žiačikov v miestnej materskej škole . Na tomto podujatí som prezentačne informoval rodičov o profile dnešnej ZŠ i o procese zápisu detí.  Naše učiteľky zas prezentovali požiadavky na školskú zrelosť detí , ako aj požiadavky na budúceho prváčika, zároveň pripomenuli zákonnú povinnosť rodičov zapísať svoje dieťa do školy.
Po niekoľkoročných pozitívnych skúsenostiach  som aj v tomto roku  pozval na zápis odborníka zo strany Centra pedagogicko- psychologického poradenstva z Rožňavy. Bol ním špeciálny psychológ   Mgr. Peter Lőrincz , ktorý veľmi fundovane overoval  stupeň pripravenosti    detí  na náročný pobyt v škole. Rovnako veľmi ochotne poradil rodičom  , ako za  zostávajúce obdobie do nástupu školy docieliť čo najkvalitnejšiu domácu  prípravu , aby škola nebola strašiakom , ale miestom úspechu jedincov.
Pri zápise sa zúčastnili aj budúce panie  učiteľky , ako aj  učiteľka z MŠ , ktoré si vzájomne odovzdali  dôležité  skúsenosti o deťoch.  Decká,  budúci prváci – nulťáci začali s vyfarbovaním obrázkov , pokračovali s kreslením postavičky , prepisovaním písmen , kreslením geometrických tvarov i preverovaním ovládania farieb. Veľká väčšina zvládla úlohy bez väčších problémov. Jedinci, ktorí mali problémy sa opätovne  podrobia psychologickému vyšetreniu školskej spôsobilosti , a po posúdení psychológom i jeho odporúčaní riaditeľ školy má rozhodnúť o prijatí dieťaťa do prvého  alebo  nultého ročníka, prípadne o  odklade povinnej školskej dochádzky.
V školskom roku 2011/2012 sa k nám doposiaľ zapísalo 27 detí . Z nich predpokladáme zopár jednotlivcov dostane odklad a ostatní sa podľa odporúčaní dostanú do nultého a prvého ročníka školy. Dovtedy  sa  obe vzdelávacie inštitúcie obce  ešte niekoľkokrát zídu , aby bola aklimatizácia prváčikov na podmienky školy čo najúspešnejšia.“
Mgr. Ladislav Mikula

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery