Ochranné pásmo sa rozšíri

V rámci tvorby územného plánu /ÚP/ pre obec sa prihliadalo na viacero aspektov. Jedným z nich bola aj ochrana pamiatkového fondu a to zadávateľ/obec pri objednávaní ÚP vedela.
Jedným z cieľov bolo aj  vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území obce s osobitným zreteľom na starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. Požiadavkou pri tvorbe ÚP bolo zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia a rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súborov objektov s ich ochrannými pásmami.
V období zadania pre územný plán, na jar minulého roku,  bolo jasné aj to, že Pamiatkový úrad SR, ako jeden z množstva dotknutých subjektov, spracováva návrh ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok a po jeho vyhodnotení odbornou komisiou bude ochranné pásmo vyhlásené v správnom konaní.
Tu je však zádrheľ. V rámci správneho konania sa majú možnosť dotknuté subjekty vyjadriť.  Naša obec, spolu s ostatnými mala na to čas do 10. januára. Do konca januára sa vyjadrili iba Jovice a Krásnohorská Dlhá Lúka, do začiatku  minulého týždňa doručili svoju stanoviská aj Pača a Lipovník, naša obec nie.
Danú skutočnosť sme si telefonicky overovali priamo u Ing. arch. Petra Andrášiho, ktorý má projekt návrhu na starosti. Potvrdil, že sa čakalo  na stanovisko našej obce,  ale aj vzhľadom na to, že stanoviská od jednotlivých obcí došli po termíne, boli už povinní požiadať koncom januára ministerstvo kultúry o predĺženie lehoty stanovenej na rozhodnutie.
Stanovisko obce vo veci vyhlasovania ochranného pásma NKP hrad Krásna Hôrka nakoniec Pamiatkový úrad SR  /PÚ SR/ zaevidoval dňa 3.2.2011 s nasledovným obsahom : obec Krásnohorské Podhradie nesúhlasí s návrhom ochranného pásma a žiadna ústne prerokovanie návrhu.
Termín stretnutia a ústneho prerokovania stanoví PÚ  SR po dohode s obcou.
Do daného ochranného pásma, ktoré by chránilo nasledovné pamiatky: hrad Krásna Hôrka, Andrássyho galériu, mauzólem s priľahlým parkom, rímskokatolícky kostol, budovu terajšej ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským  a Františkin obelisk so záhradou, by spadali: celé katastrálne územie obce, okrajové časti obcí Pača, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka a Lipovník.
Ak tieto obce pošlú zamietavé (alebo namietavé) stanovisko, ich námietky sa zvážia a vyhodnotia a následne sa rozhodne.
V našom prípade by sa jednalo o rozšírenie ochranného pásma hradu, ktoré sa vinulo až od samotnej pamiatky na vrchole kopca, po budovu mauzólea, zahŕňajúc tým ulice : Pokrokovú, časť Hradnej, 1. mája, ďalej Banícku a Osloboditeľov.
Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do polovice marca, o tom, aké bude, vás budeme informovať. Pripomíname tiež, že pôvodne mal byť územný plán schválený na poslednom zasadnutí bývalého obecného zastupiteľstva ešte v novembri minulého roka.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery