Z tendra ich vylúčili protizákonne

Fotka113Úrad pre verejné obstarávanie vydal 23. januára rozhodnutie vo veci námietok podaných spoločnosťou PR QUERKUS s.r.o., Banská Bystrica. Spoločnosť namietala proti jej vylúčeniu z verejného obstarávania, realizovaného Slovenským národným múzeom, predmetom ktorého bola Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky Hradu Krásna Hôrka.
Úrad preskúmaním dôvodov na vylúčenie zistil, že spoločnosť bola z predmetného verejného obstarávania vylúčená v rozpore s pravidlami, ktoré SNM pre uvedené verejné obstarávanie určilo a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a nariaďuje zaradiť vylúčenú spoločnosť späť do rokovacieho konania bez zverejnenia.
„Je potrebné uviesť, že v priebehu konania o námietkach podaných spoločnosťou, úrad rozhodoval aj o žiadosti SNM o vydanie rozhodnutia o odňatí odkladného účinku námietok tejto spoločnosti. Po preskúmaní dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu dospel úrad k záveru, že existuje verejný záujem na tom, aby sa čo najskôr začala výstavba havarijného prestrešenia a lešenia na NKP, ktorá je nevyhnutná na jej obnovu a je predpokladom jej zachovania a samotnej existencie,“ uvádza sa v stanovisku ÚVO.
Z tohto dôvodu úrad vydal rozhodnutie o odňatí odkladného účinku námietok spoločnosti, čím umožnil SNM uzavrieť zmluvu na výstavbu havarijného prestrešenia a lešenia na NKP. Úrad poukazuje na skutočnosť, že vydaním rozhodnutia o odňatí odkladného účinku uzavretie zmluvy neprikázal, len vytvoril pre SNM možnosť, aby v prípade, že SNM ako subjekt zodpovedný za prevádzku NKP nadobudne presvedčenie o absolútnej nevyhnutnosti začatia jej sanácie, zmluvu uzavrel. Týmto úrad umožnil záchranu NKP, pričom konečné rozhodnutie bolo na zodpovednej osobe – v tomto prípade SNM.
„V súvislosti s odňatím odkladného účinku podaných námietok je nevyhnutné uviesť, že rozhodnutím o odňatí odkladného účinku námietok, úrad v žiadnom prípade neprejudikoval rozhodnutie vo veci samej, teda vo veci vylúčenia spoločnosti. Úrad v súvislosti s rozhodovaním o odňatí odkladného účinku námietok rozhodoval výslovne o tom, či v predmetnom prípade je, alebo nie je potrebné uprednostniť verejný záujem spočívajúci v zachovaní NKP pred individuálnym záujmom spoločnosti. Bolo by však nesprávne domnievať sa, že odňatie odkladného účinku podaných námietok zároveň znamená, že vylúčenie spoločnosti bolo zákonné, a že existuje dôvodný predpoklad zamietnutia námietok tejto spoločnosti,“ píše sa ďalej v stanovisku ÚVO.
„Čo sa týka priebehu celého verejného obstarávania, je zo strany úradu potrebné uviesť, že SNM si pri obstarávaní výstavby havarijného prestrešenia a lešenia na NKP dobrovoľne určilo zložitejší postup. Aj napriek tomu, že SNM malo možnosť urýchlene rokovať s jedným podnikateľom, rozhodlo sa osloviť viacerých podnikateľov, čoho pozitívnym dôsledkom bolo vytvorenie súťažného prostredia, kde bola dosiahnutá relatívne vysoká miera úspory. Negatívom takto zvoleného postupu však bolo neakceptovateľné predĺženie procesu verejného obstarávania,“ konštatuje ÚVO v závere svojho stanoviska.
Múzejníci reagujú
K rozhodnutiu ÚVO zaujalo v stredu 30. januára stanovisko Slovenské národné múzeum (SNM), ktorému bolo v utorok 29. januára rozhodnutie doručené. Uvádza sa v ňom, že SNM bude ďalej konať v súlade s rozhodnutím ÚVO a v súlade s platnými zákonmi.
SNM v stanovisku pripomína, že 1. októbra 2012 odovzdalo ÚVO kompletnú dokumentáciu k predmetnému rokovaciemu konaniu.  Následne 18. októbra ÚVO rozhodnutím odňal odkladný účinok námietok a umožnil pokračovať v rokovacom konaní a záchrane hradu Krásna Hôrka.
„Na základe tohto rozhodnutia, v dobrej viere, že prvotný je verejný záujem zachovať a zachrániť hrad Krásna Hôrka, SNM 19. októbra podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu havarijného prestrešenia a lešenia,“ uvádza sa okrem iného v stanovisku SNM. „V prípade, že by sa nebolo okamžite po doručení tohto rozhodnutia začala sanácia havarijného stavu, bol by ohrozený verejný záujem na zachovaní národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka.“    
Foto: Archív infoRoznava.sk / Belo Hefler
Súvisiace články:
Krásna Hôrka je dočasne zastrešená
Krásna Hôrka: Premrhané leto

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery