Možnosti zamestnávania mladých

dsc04058Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave rozbieha projekty na podporu zamestnávania mladých nezamestnaných. Ide o projekty zamerané na uplatnenie mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace v súkromnom sektore, neziskových organizáciách aj v samospráve.
Zámerom Národného projektu č.XX je vytvoriť pracovné príležitosti v oblasti samosprávy (obce, mestá, kraje a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie). Zamestnávateľ z oblasti samosprávy môže dostať mesačný príspevok na mzdové náklady vo výške 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, avšak maximálne 456,57 € ( 5 % je spoluúčasť zamestnávateľa) po dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov. Poskytnutý je taktiež jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky najviac vo výške 40 € na jedno vytvorené pracovné miesto.
Príspevok na vytvorenie pracovného miesta bude poskytovaný zamestnávateľovi minimálne počas 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov. Následne bude zamestnávateľ povinný udržať podporené pracovné miesto po uplynutí podpornej doby s tým, že dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať minimálne dobe podporovania pracovného miesta.
Národný projekt č.XXI je určený pre súkromný sektor a zahŕňa 2 druhy podpory. V prvom prípade ide o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre zamestnávateľa, ktorý vytvorí nové pracovné miesto na plný pracovný úväzok pre mladého nezamestnaného do 29 rokov vrátane na dobu najmenej 18 mesiacov s dobou podporovania 12 mesiacov.
„V druhom prípade ide o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre zamestnávateľa, ktorý pôsobí v oblasti nákladnej a ostatnej osobnej pozemnej dopravy a vytvorí nové pracovné miesto na pozíciu vodič alebo závozník na dobu najmenej 30 mesiacov s dobou podporovania 9 mesiacov,“ spresnila Daniela Potočná z UPSVaR v Rožňave.
V rámci uvedeného projektu môže žiadateľ z odvetvia dopravy na pozície vodič a závozník dostať mesačný príspevok vo výške 95 % z celkovej ceny práce, maximálne 547,88 € (spoluúčasť zamestnávateľa je 5 %) po dobu 9 mesiacov, ostatní zamestnávatelia môžu získať mesačný príspevok vo výške 90 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 456,57 € (spoluúčasť zamestnávateľa je 10 %) po dobu 12 mesiacov.
„Oprávneným žiadateľom je aj SZČO, ktorá doposiaľ nebola zamestnávateľom, ale stane sa ním prijatím zamestnanca v rámci tohto projektu,“ uviedla ďalej. Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu podania žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov, t.j. u živnostníkov rozhoduje dátum vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri dátum zápisu do obchodného registra.
Žiadateľ o príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných je definovaný v „Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest“ v rámci projektu č. XXI.
„Pracovné miesto je zamestnávateľ povinný udržať 18 mesiacov, z toho 12 mesiacov je pracovné miesto podporované vyplácaním príspevku, 6 mesiacov už úrad príspevok neposkytuje,“ vysvetlila ďalej podmienky pre poskytnutie dotácie. Udržanie pracovného miesta zamestnávateľ dokladuje úradu.
Počet osôb u jedného zamestnávateľa je limitovaný stropom poskytnutej minimálnej pomoci stanoveným v podmienkach Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti. Maximálna výška pomoci príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, u príjemcov v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov.
Ďalšie informácie o možnostiach zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v rámci Projektu č. XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve a v rámci Projektu č. XXI – Podpora vytvárania pracovných miest, nájdu zamestnávatelia aj uchádzači o zamestnanie na internetovej stránke úradu a ústredia (www.upsvar-rv.sk, www.upsvr.sk), na nástenkách, informačných letákoch, resp. priamo na ÚPSVaR Rožňava.
Ilustračné foto: UPSVaR Rožňava / Burza práce, január 2012 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery