Výzvu prerokujú už vo štvrtok

Výzvu Občianskeho klubu Rožňava prerokovala mestská rada, vo štvrtok 29. 4. bude na programe mestského zastupiteľstva. 
Mestská rada zobrala dokument na vedomie a odporúča:
1. Vyžiadať odborné stanovisko k predloženému návrhu OK Rožňava na vytvorenie volebných obvodov v počte 2 a na určenie počtu 13 poslancov
2. Vyhlásiť verejnú diskusiu na internetovej stránke mesta k vytvoreniu volebných obvodov a určení počtu poslancov pre volebné obdobie 2010 – 2014
a po ukončení verejnej diskusie
3. Zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta
4. Materiál o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich predložiť na rokovanie orgánov mesta v mesiaci jún 2010
Podľa § 9 ods. 3 zákona SNR číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné /mestské/ zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
Podľa § 11 ods. 3 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné /mestské/ zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce /mesta/.
V prípade mesta Rožňava sa postupuje podľa písm. g/ uvedeného ustanovenia, tzn. od 10 001 do 20 000 obyvateľov musí byť najmenej 13 najviac 19 poslancov.
Ako sa ďalej v dôvodovej správe k tomuto budu uvádza, materiál – Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich, je zaradený do harmonogramu zasadnutí zastupiteľstva na mesiac september 2010. Mestský úrad, odbor Všeobecnej a vnútornej správy, pripravuje podklady na spracovanie materiálu.
V závere dôvodovej správy sa však uvádza, že „v prípade schválenia návrhu mestskej rady materiál bude predložený do orgánov mesta v mesiaci jún 2010.“
Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli