Odmeny dostali, schvália ich až teraz

Primátorovi, jeho zástupcovi a hlavnej kontrolórke navrhuje MR priznať odmeny za 2. polrok vo výške 10 % vyplateného platu.
Všetkým trom bola táto suma už poukázaná formou vyplatenej zálohy na odmenu v mesačnej mzde. Poslanci o tom však rozhodnú na návrh mestskej rady (MR) až na svojom rokovaní vo štvrtok  29. apríla.
Dôvodová správa v tomto prípade neuvádza, o aké konkrétne sumy ide. V prípade odmien poslancov a členov komisií za 1. štvrťrok 2010 je k dispozícii menný zoznam a presné čiastky.
Odmeny sú aj v tomto prípade vyplácané v zmysle Poriadku odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva ešte v januári 1997 a v znení jeho neskorších zmien.
Ten hovorí o okrem iného aj tom, že „možno poskytnúť odmenu s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.“
O poskytnutí odmeny rozhoduje mestské zastupiteľstvo, mesačne sa priznáva preddavok na odmenu vo výške 10 % vyplateného platu, pričom polročné doúčtovanie môže byť do maximálnej výšky t. j. 50 % vyplateného platu za hodnotené obdobie a to na základe vyhodnotenia kritérií pre priznanie odmien.
Ako sa ďalej v dokumente uvádza, „v prípade nesplnenia ani jedného z kritérií vyplatená záloha na odmeny sa prenesie do ďalšieho hodnoteného obdobia.“
Pre priznanie odmien primátorovi mesta Vladislavovi Laciakovi (Smer-SD) a jeho zástupcovi Františkovi Kardošovi (SMK) za 2. polrok 2009 sú navrhnuté rovnaké kritériá:
1. Zabezpečiť plnenie rozpočtu mesta na rok 2009 v príjmovej a výdavkovej časti
2. Zabezpečiť prevádzkový úver vo výške do 663.878,38 eur (20.000.000,08 Sk)
3. Riešiť financovanie viacúčelovej športovej haly a pokračovať v jej výstavbe
4. Vypracovať najmenej 3 projekty a uchádzať sa o ich financovanie z fondov EÚ
Vyhodnotenie odmien pre primátora si môžete prečítať kliknutím sem: Návrh na priznanie odmeny primátorovi mesta za II. polrok 2009
Vyhodnotenie odmien pre zástupcu primátora si môžete prečítať kliknutím sem: Návrh na priznanie odmeny zástupcovi primátora mesta za II. polrok 2009
Pre priznanie odmien hlavnej kontrolórke mesta Kataríne Balážovej za 2. polrok 2009 sú navrhnuté nasledovné kritériá:
1. Vykonať kontrolu dodržiavania VZN o trhovom poriadku
2. Vykonať kontrolu prenajímania spoločenskej sály OKC Mestským divadlom Actores
Vyhodnotenie odmien pre hlavnú kontrolórku mesta si môžete prečítať kliknutím sem: Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za II. polrok 2009
Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli