Vytvoria združenie pre čerpanie eurofondov

V priestoroch zasadačky Mestského úradu v Rožňave sa v stredu 11. februára konalo stretnutie zástupcov verejnej správy, podnikateľov a miestnej komunity s cieľom dozvedieť sa o možnostiach získania finančných prostriedkov v nasledujúcom programovacom období Európskej únie pre oblasť rozvoja vidieka .
Možnosti čerpania z Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020 predstavil zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry DSCF9177Borolo – pobočka Košice.
„Globálnym cieľom predstaveného operačného programu je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí,“ spresnila Nataša Vjesztová zo spoločnosti Envilaw, ktorá seminár zorganizovala.
Ako ďalej uviedla, integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 až 2020 má 6 prioritných osí. Prvou je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a druhou ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Ďalej je to mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.
DSCF9180
„Informačné stretnutie bolo zamerané najmä na predstavenie možnosti čerpania z opatrenia, kde miestne akčné skupiny môžu získať financie priamo na rozvoj oblasti, kde sídlia,“ priblížila Vjesztová.
Podľa nej miestne akčné skupiny predstavujú verejno – súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, verejná správa, podnikatelia, poľnohospodárske a lesnícke subjekty. Ich úlohou je koordinácia prípravy stratégie rozvoja vidieka a v prípade schválenia finančných prostriedkov tiež jej implementácia.
DSCF9184
Stretnutie zorganizovala spoločnosť Envilaw s.r.o (prevádzkovateľ TIK) s cieľom vytvoriť občianske združenie ako partnerský zväzok za účelom uchádzania sa o finančné prostriedky pre rozvoja cestovného ruchu v okolí Rožňavy.
Foto: Rozsnyóvidék.sk / Peter Kmotrik

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery