Vstup do funkčného združenia

Obec Krásnohorské Podhradie nebola predtým členom žiadneho združenia okrem združenia miest a obcí Slovenska /ZMOS/ a Združenia miest a obcí Horného Gemera /ZMHOG/.
Aspoň na základe pôvodných informácií tomu všetko nasvedčovalo.
Nebolo teda členom žiadneho združenia, či už išlo o turistiku a cestovný ruch, kultúru, alebo organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí. Nehovoriac o tom, že obec s jedným z najväčších počtov obyvateľov v regióne, s bohatou históriou mohla založiť vlastné združenie.
Údajne bola obec členom združenia so skráteným názvom Čremošná. Ktorého ale, keď s podobným názvom existovali dva?
Uviesť mylné informácie na pravú mieru sa dá jedine miernym pátraním v minulosti, k príčinám pasivity obce sa však už ani jedna z dotazovaných strán nerada vracia.
Od roku 1998 existovalo „Občianske združenie turizmu Čremošná“ so sídlom na obecnom úrade /OÚ/ v Brzotíne a ďalšie so sídlom na OÚ v Lipovníku „Mikroregión Čremošná“ (založené 2004), uvádzané aj ako „Združenie Obcí mikroregiónu Čremošná“.
Z jedného obec vystúpila v minulom roku, do druhého vstúpila s platnosťou od 10.marca 2011 na zasadnutí konanom v Lipovníku.
Odsúhlasenie samotného vstupu bolo jedným z hlasovaní nového obecného zastupiteľstva /OZ/, kde po prvýkrát nezdvihli ruku všetci poslanci, dvaja – Július Ferenc a Marian Freivolt sa hlasovania zdržali. Prvý kvôli nedávnemu opusteniu združenia, druhý kvôli nekompletným informáciám.
Obaja možno právom. Totižto 24. februára 2011, v deň konania zasadnutia OZ,  nemali informácie, po ktorých sme sa poobzerali –  v Lipovníku, v Brzotíne, v Regionálnej rozvojovej agentúre v Rožňave ale i v terajšom sídle združenia – v Drnave.
Obec bola členom združenia so sídlom v Brzotíne. Zrejme bez vyvíjania aktivít, bez spoločného reagovania na výzvy, bez akýchkoľvek výhod, plynúcich z členstva.
Minulý rok sa členovia združenia spoločne uzniesli na likvidácii. K tomu bolo potrebné v každej z členských obcí prijať uznesenie, ktoré členstvo ukončilo.
Naproti tomu združenie so sídlom v Lipovníku určité aktivity vvyvíjalo. Založené bolo za účelom naplnenia nasledujúcich  činností:
1. Spoločné plánovanie, definovanie spoločných záujmov vyplývajúcich z plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
2. Koordinovanie rozvoja aktivít mikroregiónu
3. Príprava, realizácia a manažovanie projektov pre rozvoj mikroregiónu s orientáciou najmä na rozvoj cestovného ruchu
4. Získanie a manažovanie zdrojov pre rozvoj mikroregiónu
5. Propagácia činnosti a aktivít v mikroregióne na úrovni Slovenska i v medzinárodných intenciách
6. Propagácia hodnôt mikroregiónu
7. Komunikácia s inštitúciami zodpovednými za regionálny rozvoj
8. Budovanie partnerských vzťahov s orgánmi verejnej správy
9. Vykonávanie hospodárskej činnosti
Zakladajúcimi členmi združenia sú obce : Bôrka, Lipovník, Drnava, Kružná, Krásnohorská Dlhá Lúka,Pača, Silická Jablonica, Brzotín a Jovice. V roku 2004 sa pristupujúcimi členmi stali obce Čučma a Rudná a v roku 2005 obce Rakovnica a Rožňavské Bystré. V súčasnosti je už, spolu s obcou Krásnohorské Podhradie, členov 14.
Sídlo i účtovníctvo prislúcha nateraz obci Drnava, štatutárom je starosta tejto obce. Doterajšími štatutármi boli Mária Jánosdeáková (bývalá starostka Lipovníka), zástupcami Vojtech Ičo (starosta obce Bôrka) a Ondrej Fabián (starosta obce Kružná).
Z aktivít, poskytnutých Máriou Jánosdeákovou, vyberáme aspoň niektoré:
– v roku 2004 na MF SR bol podaný projek na tému Hospodársky rozvoj mikroregiónu Grantová výzva č.1 – Podpora mikroprojektov v komunitách – s názvom Čremošná sa prebúdza . Poskytnutý bol grant v celkovej výške 998.470 , – Sk zapojené boli obce Bôrka, Drnava a Jovice.
V roku 2005 projekt pokračoval a z POD boli poskytnuté finančné prostriedky na úpravu poľnej cesty k jaskyni Buzgó , zapojené boli obce Lipovník a Krásnohorská Dlhá Lúka.
– v roku 2006 z EU fondov požiadané prostriedky na „Územné plánovanie obcí v mikroregióne Čremošná“  na aktualizácie a dokončenie územných plánov obcí Čučma, Krúžná, Lipovník a Pača
– združenie sa aktívne zapájalo do príprav projektov z EU v rokoch 2007 – 2013.
– pozitívnym výsledkom informovanisti členov mikroregiónu je aj skutočnosť, že žiadosti obcí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 v opatrení 3.4.1 a v opatrení 3.4.2 z trinástich obcí v mikroregióne je osem úspešných a realizovaných
– faktom je aj to, že pri podávaní projektov z EU je hodnotiacim kritériom aj členstvo v združení.
Podľa zakladateľskej zmluvy vklad na účet združenia bol rovnaký pre každú obec vo výške  3 tisíc slovenských korún, čo bolo neskôr odsúhlasené aj pre pristupujúcich členov. Na poslednom valnom zhromaždení bola táto suma schválená vo výške 100 eur ako ekvivalent pôvodnej sumy v korunách. Tento rok to bude obec Krásnohorské Podhradie stáť 360 eur aj so vstupným, ročné členské činí 260 eur.
Bolo by užitočné, keby tieto prostriedky boli zhodnotené formou úspešnosti a participácie na projektoch, aby mohlo byť vyhodnotenie efektívnosti ich vynaloženia už optimistickejšie ako tomu bolo dosiaľ. Aby členstvo v združení už nebolo len o zápise na kuse papiera a občasných návštevách valných zhromaždení.
Okrem vyššie spomínaného je od 12.marca 2011 obec Krásnohorské Podhradie členom tzv. Združenia obcí v rámci Karpatskej kotliny. V tento deň sa v maďarskej obci Berekfürdõ za prítomnosti poslanca NR SR Eleméra Jakaba (Most) a starostu obce Petra Bolla (Most) stala obec spolu s ďalšími piatimi družobnými  obcami – Berekfürdõ, Csíkszentkirály, Lukácsfalva, Tiszapéterfalva a Zalakomár – spoluzakladateľom tohto združenia.
Ilustračná fotka: Krasnahorka.info

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery