Vo štvrtok rokuje mestský parlament

Vo štvrtok 28. apríla 2011 sa o 15.00 hod. začína už 10-te rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Po ustanovujúcej schôdzi na sklonku r. 2010 to bude už ôsme zasadnutie tohto najvyššieho samosprávneho orgánu mesta v priebehu 4 mesiacov.
Konať sa bude na obvyklom mieste – v rokovacej miestnosti MZ v suteréne MsÚ a na programe má celkom 21 bodov, niektoré z nich však obsahujú ďalšie.
 
Program rokovania (zdroj: Roznava.sk):
1. Otvorenie
2. Správa o
plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3. VZN mesta Rožňava o podmienkach
prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených
s podporou štátu – zmena

PRÍLOHA: tabuľka
4. VZN mesta Rožňava o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh zmeny
5. Monitoring plnenia PHaSR mesta
Rožňava za obdobie 06–12/2010
6. Programový rozpočet na rok 2011
– Program 9: Vzdelávanie
7. Základná škola Zlatá ul. v
Rožňave – žiadosť o finančnú spoluúčasť mesta v Projekte zo štrukturálnych
fondov v operačnom programe Vzdelávanie
8. Podpora regionálnej a miestnej
zamestnanosti podľa § 50 i) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zámer
9. Zámer mesta Rožňava vybudovať
ďalšie nové bytové domy s nájomnými bytmi
10. Informatívny správa o technickom
stave tribúny mestského futbalového štadióna
11. Informatívna správa o výstavbe
chodníka na Košickej ul. v Rožňave
12. Odvoz prebytočnej zeminy a
betónových dielcov z lokality Nová IBV za Tehelňou v Rožňave
13. Prieskum trhu na znalecký
posudok mostov, lávok a podchodu pre peších na území mesta Rožňava
14. Zámer umiestnenia garáže na
pozemku mesta
15. Majetkoprávne
záležitosti mesta
1. Slovenský červený kríž, územný
spolok Rožňava – žiadosť o prenájom garáže
2. NOVAKO s.r.o. Rudná – priamy
prenájom pozemku mesta v priemyselnej zóne
3. Stavba „Obnova budov Základnej
školy na Ul. pionierov v Rožňave“ – odovzdanie do správy
4. Photon SK SPV 2, s.r.o
Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemky mesta
5. Photon SK SPV 3, s.r.o
Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemky mesta
6. Obchodná verejná súťaž na predaj
budovy turistickej ubytovne na Šafárikovej ul. č. 19 v Rožňave
7. Obchodná verejná súťaž na predaj
budovy kina s pozemkom na Štítnickej ul.č. 1 v Rožňave
8. Obchodná verejná súťaž na predaj
administratívnej budovy s pozemkom na Letnej ul. č. 42 v Rožňave
9. Obchodná verejná súťaž na predaj
pozemkov mesta v k.ú. Rožňava – pozemky na sídl. Juh pri čerpacej stanici
SHELL
10. Návrh na zrušenie uznesenia MZ
č. 296/2009
11. Východoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. Košice – žiadosť o zmenu uznesenia MZ č. 44/2011
12. TSM Rožňava: Návrh na schválenie
uzatvorenia nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Turistická ubytovňa –
bunka č. 207 A
13. TSM Rožňava: Návrh na schválenie
uzatvorenia nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Turistická ubytovňa –
bunka č. 203 AB
14. TSM Rožňava: Návrh na vyhlásenie
priameho prenájmu majetku – Turistická ubytovňa – bunka č. 105 B
15. TSM Rožňava: Návrh na vyhlásenie
priameho prenájmu majetku – bufety na kúpalisku v Rožňave
16. Správy
hlavnej kontrolórky
1. Preverenie konzultačných služieb
na základe spolupráce medzi Slovensko-japonskou obchodnou komorou a mestom
Rožňava

PRÍLOHA: Správa o činnosti
2. Preverenie verejného
obstarávania na vypracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského a
Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie
3. Zoznam platných dodávateľských
zmlúv v Mestských lesoch s.r.o. a Technických službách mesta Rožňava
4. Preverenie kontroly tréningov TK
Sambed v Spoločenskej sále MsÚ
5. Kontrola čerpania nadčasov,
spôsob ich vysporiadania náhradným voľnom, alebo preplatením u zamestnancov
mestského úradu za rok 2010
6. Preverenie fakturácie na základe
mandátnej zmluvy uzavretej s JUDr. Hedvigou Gallovou v roku 2009 a dodatku k
mandátnej zmluve z roku 2011
7. Preverenie spôsobu obstarania
zmluvy na externý manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú spoluprácu
8. Správa o výsledku následnej
finančnej kontroly Centra voľného času na Šafárikovej ul. č. 100 v Rožňave
9. Kontrola priebehu verejného
obstarávania na výber manažmentu projektu, výber zhotoviteľa, výber
stavebného dozoru pre stavbu Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej
ulice v Rožňave
17. 1. Rožňavská a.s. – plán
činnosti na rok 2011
18. Podnety
pre hlavnú kontrolórku
19. Otázky
poslancov
20. Diskusia
21. Záver
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery