Skontrolujú pokladnice na trhoviskách

Kontrolóri finančnej správy si počas nasledujúcich dvoch týždňov posvietia na obchodníkov na trhoviskách. Kontroly zamerajú najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice – teda na vydávanie bločkov.
Informovala nás o tom Natália Zadubanová, hovorkyňa Colného úradu Košice.
Ako ďalej uviedla, prevádzky na trhoviskách (bufety s občerstvením či stánky s rozličným tovarom) majú podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnicepovinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladnice. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“.   
Colníci aj daniari počas nasledujúcich týždňov vykonajú stovky kontrolných nákupov po trhoviskách na celom Slovensku s cieľom preveriť, či tak obchodníci robia. Z doterajších kontrol medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patria:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

Kontroly sa tiež zamerajú aj na predávaný alkohol či tabak a tabakové výrobky. Predajcovia majú povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na fľašiach musia byť riadne kontrolné známky.
Colníci a daniari budú kontrolovať aj tabak a tabakové výrobky. Tie podľa zákona tiež musia byť riadne označené kontrolnou známkou a musí byť dokladovaný spôsob ich nadobudnutia (doklad o kúpe).

Od júla len s povolením

S účinnosťou od 1. júla 2014 je v platnosti nová právna úprava, týkajúca sa  predaja na trhových miestach, ktoré zriaďuje obec alebo iná osoba, ktorej obec na zriadenie trhového miesta vydala povolenie.
Na trhovisku môžu predávať na základe povolenia buď fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené podnikať na základe živnostenského oprávnenia, ďalej osoby zapísané v obchodnom registri,  fyzické osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu na základe osvedčenia o súkromnom podnikaní, fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
„Predajcovi povolenie na predaj na danom trhovisku vydáva obec, na ktorej území sa trhovisko  nachádza. Základom je požiadať o vydanie povolenia a k žiadosti  pripojiť požadované prílohy,“ uviedla Zuzana Mazanová z finančného odboru mesta.
V meste Rožňava sa predaj na trhoviskách  riadi Trhovým poriadkom, schváleným mestským zastupiteľstvom.
Na trhovisku  sa môžu predávať len presne špecifikované výrobky ako sú ovocie a zelenina pri splnení hygienických požiadaviek, zeleninárske a kvetinové priesady a ostatné poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí.
Ďalej rezané kvety a ozdobné kytice, vianočné stromčeky (chvoje, šišky, čečina a výrobky z nich), sezónne – ozdobné a úžitkové predmety.
„Lesné plodiny, med – musí byť zdravotne nezávadný (na obale musí byť uvedený výrobca, názov medu, hmotnosť, dátum plnenia, doba exspirácie). Predávajúci tiež musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak chce predávať napríklad huby,“ vysvetlila.
Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v Rožňave  vydáva  mesto Rožňava a konkrétne miesto predaja – predajný stôl – určuje správca trhoviska, Technické služby mesta Rožňava, resp. súkromný vlastník.
Na trhovisku  je predajca povinný dodržiavať trhový poriadok a riadiť sa podmienkami, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať.
Zároveň musí rešpektovať zákaz predaja niektorých druhov tovaru, napríklad pyrotechniky, tabakových výrobkov, liehovín, destilátov, liekov, autosúčiastok, chránených živočíchov a rastlín.
„Za porušenie pravidiel predaja môžu kontrolóri uložiť pokutu až do výšky 17 tisíc eur,“ uviedla na záver.
Súčasne má mesto Rožňava právo zrušiť povolenie na predaj predávajúcemu, ktorý opakovane, alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona.
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Dokument –

icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  ambulantný   predaj
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  – drobnopestovateľ, drobnochovateľ
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb – TRHOVISKO
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  stánok
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery