Rokovať budú aj o kauze pokuty

Program štvrtkového rokovania poslancov, ktoré začína už o 13tej hodine, je mimoriadne nabitý. Aj keď pozvánka uvádza „len“ 35 bodov, spolu s ďalšími bodmi, ktoré tvoria súčasť niektorých z nich, je ich vyše 60.
K väčšine plánovaných bodov boli zverejnené aj materiály tak, ako boli doručené s pozvánkou poslancom. K dvom, u ktorých sa tak nestalo, patrí aj bod č. 3: „Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty.“ (Druhým je „1. Rožňavská a.s. – riešenie dozornej rady a predstavenstva“).
Mestu úrad vyrúbil rozhodnutím zo dňa 18. 2. 2011 pokutu v celkovejvýške 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk) za to, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky “nájomné byty 3 x 30 b. j., Družba V. až VII., vrátane technickej vybavenosti” nedodržalo podmienku v par. 45, odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Ten znie nasledovne: “”Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty na jej podanie.”
Verejné obstarávanie pre mesto zabezpečovala vtedy ešte poslankyňa zastupiteľstva Erika Szabadosová (SMK), ktorá zároveň na stavbe vykonávala stavebný dozor.
O kauzu sme sa zaujimali viackrát aj my, na naše maily sme však dostali len vyhýbavú odpoveď, alebo žiadnu. Nová prednostka mestského úradu Darina Repaská naše otázky zaslané emailom ignorovala. Niektorí poslanci pritom vyzvali primátora hneď na prvom rokovaní po tom, čo sa mesiace utajovaná kauza v júni prevalila, na odstúpenie – Matúš Bischof (OKS) a Karol Kováč (nez.).
„Odbor právny nezabezpečuje podpísanie a zasielanie zmlúv, ktoré nepatria k agende odboru. Agenda ŠFRB a investícií mesta sa vykonáva na odbore výstavby. Ten aj počas priebehu verejného obstarávania preberal všetky podklady týkajúce sa verejného obstarávania,” uviedla v júni pre náš portál vedúca právneho odboru mesta Erika Mihaliková.
Na našu požiadavku o zaslanie žaloby, ktorú podala v zastúpení mesta na príslušný súd v uvedenej veci advokátska kancelária JUDr. Jána Čarnogurského, Erika Mihalíková uviedla: “Žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO zo strany advokátskej kancelárie JUDr. Jána Čarnogurského mi zaslaná nebola. V tejto veci prebiehajú všetky konzultácie a rokovania na úrovni pána primátora.”
„Bližšie informácie má podľa mňa prednosta MsÚ (vtedy ešte Ing. Ján Štefan – pozn. red.), ktorý musel vedieť o tom, že kto poslal podpísané dokumenty na UVO. Túto otázku treba položiť aj jemu, nakoľko on riadi úrad a primátor je len poslednou osobou, ktorá dokumenty podpisuje,” reagovala vtedy na otázky InfoRoznava.sk hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová.
Primátor Vladislav Laciak (nez.) k veci začiatkom leta uviedol, že sa vinný byť necíti, ale zodpovednosť v plnej miere prijíma. Za posledné mesiace podľa vlastných slov zvažoval aj abdikáciu, konečné rozhodnutie prijme neskôr. “Zvažujem nie prvý mesiac aj abdikáciu, zdalo sa mi nie chlapské už tu nebyť a dať to predložiť pánovi viceprimátorovi alebo niekomu inému, aby ste o tejto veci rokovali. Počkám ako táto celá vec sa podarí doviesť do konca a ja to rozhodnutie určite viem prijať.”
Foto: Archív InfoRoznava.sk
Súvisiace články:
Mesto volá na pomoc Čarnogurského
Primátora vyzvali na abdikáciu (Anketa)
Program štvrtkového rokovania poslancov, ktoré začína od 13tej hodiny:
V prípade, že bude rokovanie zastupiteľstva vysielané aj na internete, online ho budete môcť sledovať kliknutím sem 

1.
Otvorenie
2.
1.
2.
3.
Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Majetkoprávne záležitosti mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Správy hlavnej kontrolórky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
31.
1. Rožňavská a.s. – riešenie dozornej rady a predstavenstva
32.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
33.
Otázky poslancov
34.
Diskusia
35.
Záver
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery