Čo s kúpeným pozemkom?

21. septembra sme zverejnili príspevok o kúpe pozemku samosprávou obce Krásnohorské Podhradie od súkromnej osoby.
Prečo je dôležité uvádzať dátum?
Iba kvôli skutočnosti, že sme v ňom  uviedli poznámku, že je aktuálny mesiac prvej splátky za pozemok a zmluva nie je zverejnená na obecnom portáli.
K náprave došlo okamžite na druhý deň. Nebolo by na tom nič zvláštneho, ak by zmluva neobsahovala zaujímavé skutočnosti:

  • podpísaná bola 16. septembra, platnosť nadobudla dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona
  • prvá splátka (septembrová) bola splatná do piatich dní odo dňa podpísania zmluvy, teda najneskôr do 21. 9., uhradená predávajúcemu už bola
  • zmluvné strany, teda obec a predávajúci, sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podajú v lehote do troch dní od zaplatenia prvej splátky, čo sa tiež udialo
  • v článku o kúpnej cene je uvedené, že okrem dohodnutých 17.000 eur musí obec uhradiť ďalších 1400 eur, čo je suma za užívanie za pozemok za dobu od 1. augusta 2009 do dňa podpisu zmluvy, t. j.do 16. septembra 2011, táto suma bola  splatná do 10tich dní odo dňa podpisu zmluvy

Z uvedeného vyplýva, že obecný rozpočet je ľahší o sumu 2.400 eur, avšak bez existencie rozpočtového opatrenia. Dodatočne bude musieť 9 poslancov obecného zastupiteľstva určiť, odkiaľ tieto prostriedky ubudli. Najprv sa ale musí vecou zaoberať finančná komisia zastupiteľstva.
Na základe zvýšených nárokov predávajúceho sa dá predpokladať, že dohodnutý nájom za pozemok možno nebol viac ako rok uhrádzaný. Podklady ale nie sú k dispozícii.
Podľa neoficiálnych vyjadrení poslanci, ktorí kúpu schválili, kúpno-predajnú zmluvu ani jej návrh nevideli. Právny poradca obce áno, pričom je zrejmé, že skúmal samotný obsah zmluvy, nie však skutočnosti, ktoré k jej podpisu a schváleniu viedli.
V predchádzajúcom volebnom období si starosta, resp. obec najímali jednorázovo právne služby pre zažehnanie vzniknutých problémov. Existencia obecného právnika mala takýmto situáciám zabrániť.
Kúpou predmetného pozemku sa neriešil havarijný stav, ani urgentný problém, preto bolo dosť času na prerokovanie veci v zastupiteľstve, aj na predstavenie ďalších nárokov predávajúceho. Vyplatiť spätne nájomné bolo prinajmenšom zvláštne.
Zmluva, ktorú s právnikom obec uzavrela, je všeobecná. Práve v období presadzovania potreby právnika a vyplácania mesačného paušálu, bola jedným z argumentov pomoc pri riešení situácií, s ktorými nové vedenie obce takpovediac „nemalo skúsenosti“.
Zdá sa, že sa poskytnuté služby plne nevyužili, aj keď sa v jej úvode (čl. III.) uvádza, že „advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta a dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta pokladá za užitočné pre úspech vo veci“.
Plné znenie zmluvy o poskytovaní právnej pomoci si môžete prečítať kliknutím tu.
Uvedené nasvedčuje tomu, že táto, podľa niektorých výhodná kúpa, bude mať svoju dohru. Ak aj nie právnu, množstvo obyvateľov obce ju už teraz považuje za akýsi prvý prešľap nového obecného zastupiteľstva.
Ak sa k celkovej sume 17.000 eur za 1 467 m2 pozemku priráta suma za omeškané nájomné a taktiež za už uhradené nájomné a tiež výdavky v čase súdneho sporu (roky 2009 – 2010), t. j.  právnik, súdne trovy a poplatky apod., môžu sa celkové náklady vynaložené ma obecnú nehnuteľnosť vyšplhať až nad 20.000 eur.
Obcou sa navyše šíri nepotvrdená informácia, že faktickým majiteľom pozemku nebola osoba, uvedená na liste vlastníctva, ale niekto iný v pozadí.
Dokument: Kúpnopredajná zmluva
Foto: InfoKrasnaHorka.sk
Súvisiace články: Kupujú drahý pozemok

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery