Vo štvrtok rokoval mestský parlament v Rožňave

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa uskutočnilo posledné tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave, záznam si môžete pozrieť prostredníctvom kanála RTVV na YouTube.

Návrh programu:

1.
Otvorenie
2.
Otázky a podnety občanov
3.
Interpelácie poslancov
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 267 kB)
5. Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – zmena člena (PDF, 58 kB)
6. Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave – zmena člena (PDF, 56 kB)
7. Poverenie poslancov na výkon sobášnych aktov – doplnenie(PDF, 37 kB)
8. Rokovací poriadok MZ v Rožňave – poslanecký návrh(PDF, 146 kB)
9. Zníženie rezervného fondu TSM Rožňava (PDF, 82 kB)
10. Návrh 2. zmeny rozpočtu TSM Rožňava (PDF, 80 kB)
11. Návrh na 2. zmenu  rozpočtu mesta vrátane RO a PO na rok 2019 (PDF, 1,4 MB)
12. VZN o vylepovaní plagátov na území mesta  Rožňava – poslanecký (PDF, 7,5 MB)
13. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 98 kB)
14. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 473 kB)
15. Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 152 kB)
16. Návrh na udelenie Ceny mesta  Rožňava v roku 2020 (PDF, 1,9 MB)
17. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2020 (PDF, 1,4 MB)
18. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán (PDF, 11,5 MB)
19. Majetkoprávne záležitosti:
1.
2. Merkury Market Slovakia s.r.o., Duklianska 11, Prešov –  predaj pozemku mesta(PDF, 641 kB)
3.
4. Štefan Szaniszló, Letná č. 32, Rožňava – zverejnenie zámeru  predaja pozemku mesta(PDF, 825 kB)
5. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov a zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava(PDF, 2 MB)
6. AGREX, s.r.o – priamy prenájom majetku mesta(PDF, 78 kB)
7. DL Company, s.r.o., Pavla Dobšinského 50, Lučenec – žiadosť o predaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku mesta(PDF, 1 MB)
8. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, Rožňava – ponuka na odkúpenie, resp. zámenu pozemkov(PDF, 3,1 MB)
9. Uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve s Reformovanou kresťanskou cirkvou ma Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava(PDF, 72 kB)
10. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy(PDF, 57 kB)
11. Centrum právnej pomoci, Nám. slobody 12, 810 05 Bratislava – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC, m.č. 12(PDF, 77 kB)
20. Zvýšenie cien za poskytovanie služieb na Zimnom štadióne(PDF, 102 kB)
21. Návrh na prerozdelenie zisku MTVŚ s.r.o. Rožňava za rok 2018(PDF, 69 kB)
22. Správa z prevzatia účtovníctva pri zmene externej účtovnej firmy MTVŠ s.r.o. Rožňava(PDF, 58 kB)
23. Plán činnosti MTVŚ s.r.o. Rožňava na rok 2020(PDF, 173 kB)
24. Analýza odpadového hospodárstva mesta Rožňava(PDF, 309 kB)
25. Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta 2015- 2020 (2022) za roky 2015 – 2018 a návrh zmeny stratégie v PRM a v Akčnom pláne mesta na roky 2020 – 2022(PDF, 470 kB)
26. Informačná správa o vypracovaní koncepcie športu(PDF, 10,8 MB)
27. Bezplatné využitie on-line  On-line aplikáciu slúžiacu na podávanie, administráciu a vyhodnocovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu a na hlasovanie o nich ponúka združenie WellGiving.(PDF, 9,2 MB)
28. Súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet mesta Rožňava (PDF, 97 kB)
29. Materiály hlavnej kontrolórky
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2020(PDF, 140 kB)
2. Správa z kontroly hospodárenia RPIC Rožňava za rok 2018(PDF, 85 kB)
30. Podnety pre hlavnú kontrolórku
31. Diskusia
32. Záver
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery