Rokovanie zastupiteľstva

DSCF1487Vo štvrtok sa uskutoční ďalšie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Začiatok je stanovený na 13-tu hodinu v rokovacej miestnosti v suteréne budovy mestského úradu.
Navrhnutý program má celkom 26 bodov, všeobecná diskusia občanov je určená medzi 17. a 18. hodinou po ukončení prestávky v rokovaní. Občania však môžu diskutovať aj ku každému bodu programu po skončení diskusie poslancov.
Rokovanie si budete môcť pozrieť aj prostredníctvom internetu, archív rokovaní nájdete kliknutím sem.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Erika Mihalíková, prednostka mestského úradu, Pavol Burdiga (Most-HíD), primátor mesta a Ondrej Bolaček (Nez.), zástupca primátora mesta a šéf finančnej komisie zastupiteľstva
Navrhnutý program:

1.
Otvorenie
2.
Plnenie uznesení MZ
1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
2. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011-1 o súdnych sporoch vedených voči mestu a o pokutách uložených mestu
3. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 224/2011-1 o prebiehajúcich a vykonaných kontrolách na MsÚ
4. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 315/2012 o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole NKÚ SR
5. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 55/2012 o priebehu verejných obstarávaní, elektronických aukcií 
6. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 55/2012 o výberových konaniach a o obsadzovaní voľných pracovných miest
7. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie ÚVO o uložení pokuty“
8. Plnenie harmonogramu prác na rekonštrukcii Nám. baníkov – informácia
 3.
4. VZN mesta Rožňava o kronike mesta Rožňava – návrh na zmenu čl. 5 bod 5 a čl. 7 bod 2
5. VZN mesta Rožňava o zrušení školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, ako súčasť Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12 Rožňava 
6. VZN mesta Rožňava o zrušení školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, ako súčasť Základnej školy Ul. Pionierov 1 Rožňava
7. VZN o trhovom poriadku pre príležitostnú akciu Rožňavský jarmok 2013
8. VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – protest prokurátora
9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu
10. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2013
11. Návrh na zmenu rozpočtu pre Centrum voľného času
12. Postúpenie a prevzatie záväzkov medzi 1. Rožňavskou a.s. v likvidácii a príspevkovou organizáciou Technické služby 
13. Návrh na schválenie dodatku č. 3 k zmluve o preklenovacom úvere č. 501/2010/UZ a dodatku č. 2 k zmluve o preklenovacom úvere č. 501/2010/UZ
14. Poslanecký návrh Ing. Petra Marka na čiastkovú revitalizáciu malého parku – Námestie baníkov
15. Majetkoprávne záležitosti mesta
1. Kristián Feješ – priamy predaj pozemku mesta 
2. Zoltán Hurák – priamy predaj pozemku mesta 
3. Iveta Darvasová – priamy predaj pozemku mesta 
4. Ing. Juraj Balázs a manželka – priamy predaj pozemku mesta
5. Anna Brúgosová a Ladislav Brúgos, Agnesa Flesárová a Július Flesár, Mária Zagibová a Ing. Štefan Zagiba – priamy predaj pozemku mesta
6. Karol Stupák – priamy predaj pozemku mesta pod postavenou garážou
7. Obec Čučma – priamy predaj pozemkov mesta 
8. M-Market a.s. Lučenec – priamy predaj pozemku mesta 
9. Peter Čech a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
10. Ján Droppa – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
11. Michal Domik-DOVAJ – zverejnenie zámeru priameho predaja a prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Nadabula
12. M-Market a.s. Lučenec – priamy prenájom pozemku mesta 
13. Kapa-press, s.r.o. Košice – priamy prenájom pozemku mesta 
14. STEFE Rožňava s.r.o. – priamy prenájom pozemkov mesta 
15. Alexander Šebalj – priamy prenájom pozemku mesta 
16. Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava – priamy prenájom nebytového priestoru
17. Gemer-Can s.r.o. – prenájom nehnuteľností a pozemku mesta 
18. Irena Gyenesová – kúpa pozemku do majetku mesta
19. MO Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava – výpožička pozemku mesta
20. Mária Turayová – zmena nájomnej zmluvy č. 15/2006 zo dňa 28.10.2006
21. UPC Broadband Slovakia s.r.o. – zriadenie vecného bremena na pozemky mesta 
22. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – žiadosť o vydanie nehuteľnosti
23. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy na Ul. zlatej č. 10 v Rožňave  
24. Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu – výber dodávateľa na poskytnutie služby
25. Majetkoprávne usporiadanie telocvične pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb
26. Predaj zbraní Mestskej polície Rožňava
27. Petronela Chomjáková – žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania v exekučnom konaní
28. Informatívna správa o výsledkoch obchodných verejných súťaží
29. Informatívna správa o cenových mapách pozemkov
30. Zámena transformačnej stanice TR-PP č. 2 v Priemyselnej zóne 
31. Zrušenie uznesenia MZ č. 250/2012
32. Vyradenie hnuteľného majetku mesta
33. Technické služby: Nákup viacúčelového komunálneho nosiča náradia kolesového traktora pre Technické služby mesta Rožňava
16. Vybudovanie Pamätníka baníckej práce na Námestí baníkov v Rožňave
17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 126/2013 
18. Návrhy na ocenenie: Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja 
19. Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných v rámci dedičského konania č. 8D/120/2009
20. Plán činnosti Mestskej polície v Rožňave na rok 2013 
21. Návrh na odmenu zástupcovi primátora mesta za obdobie marec – máj 2013
22. Správy hlavnej kontrolórky mesta:
1. Následná finančná kontrola Mestského divadla ACTORES Rožňava
2. Následná finančná kontrola ZUŠ, Normová 2 Rožňava
3. Možnosť uplatnenia náhrady škody u správcu komunikácie vplyvom zlého stavu vozovky – odpoveď na dotaz poslanca Ing. Karola Kováča
4. Navýšenie normy spotreby PHM u služobných motorových vozidiel TS – odpoveď na podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna, MA
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rožňava na II. polrok 2013
23. Podnety pre hlavnú kontrolórku
24. Otázky poslancov
25. Diskusia
26. Záver

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery