Riešia problémové uznesenie

Vo štvrtok predpoludním zverejnil súkromný internetový portál Krasnohorskepodhradie.sk informáciu, súvisiacu s pracovným stretnutím poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Peter Bollo (Most-Híd) zvolal na pondelok 24. októbra pracovné stretnutie poslancov a taktiež zasadnutie finančnej komisie zastupiteľstva. Obálky s pozvánkami našli poslanci vo svojich schránkach v nedeľu popoludní. Stretnutie začalo o 16tej a skončilo tesne pred 22. hodinou.
Samotná dĺžka rokovania nasvedčuje tomu, že sa prejednávali zložité témy, známe z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva, medzi inými aj kontroverzná kúpa pozemku pod zdravotným strediskom.
Pracovné stretnutia poslancov sú neverejné a neformálne, niet o nich zmienky v štatúte ani v rokovacom poriadku obce a nie sú prístupné verejnosti ani médiám. Prerokovávajú sa na nich niektoré záležitosti, ktoré sa následne schvaľujú na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Na pondelkovom aj predchádzajúcom pracovnom stretnutí poslanci a starosta diskutovali okrem spomínanej kúpy pozemku aj o vode v rómskej osade a vstupe obce do projektu cezhraničnej spolupráce Infraštruktúra pod hradom.
Uznesenie č.93/2011 ( o kúpe pozemku), ktoré prijali jednomyseľne siedmi prítomní poslanci na septembrovej schôdzi (ďalší dvaja, Ferenc a Török, nehlasovali), bolo zrušené. Kvôli nezrovnalostiam v zmluve, ktorá bola následne  s predávajúcim podpísaná a tiež kvôli spôsobu, akým bola uhradené prvá splátka a ďalšia splátka vo výške 1 400 eur. Táto sa podľa zmluvy vzťahuje na obdobie užívania nehnuteľnosti od 1. augusta 2009 do dňa podpisu zmluvy, t. j. do 16. septembra 2011.
Keďže ďalšie uznesenie (109/2011) – z nasledujúcej schôdze  – uložilo starostovi pripraviť a predložiť všetku potrebnú dokumentáciu a zároveň zabezpečiť súlad kúpno – predajnej zmluvy s uznesením, bez prítomnosti kontrolóra a obecného právnika na pracovnom stretnutí sa poslanci nevedeli pohnúť z mŕtveho bodu. Na žiadosť starostu Bolla poprosil telefonicky poslanec Ferenc (obaja na snímke) o radu JUDr. Katarínu Balážovú, t. č. hlavnú kontrolórku mesta Rožňava, či došlo k porušeniu právomocí, resp. zásad hospodárenia obce. Ako nás informoval poslanec Ferenc, stalo sa tak mimo pracovného času v podvečerných hodinách. Upozornil ju, že nastavil hlasitý odposluch pre prítomných kolegov, nakoľko ani jeden z nich nemá dostatočné právne znalosti o prerokovávanej problematike.
Záchranné koleso, hodené v podobe snahy napraviť škody a prispieť radou, ako dať už platnú, právne účinnú a do katastra nehnuteľností zapísanú zmluvu do súladu s ustanoveniami zákona, sa však obrátilo proti tomu, resp. tým, ktorí pomôcť neskúseným kolegom mienili. V podobe príspevku na portáli Krasnohorskepodhradie.sk a následne aj na sociálnej sieti Facebook.com s názvom Priateľ na telefóne?

 
Vzhľadom na to, akým spôsobom bolo meno hlavnej kontrolórky mesta Rožňava použité a v akých súvislostiach, požiadali sme ju o vyjadrenie, čo však s ospravedlnením odmietla. Z rozhovoru s ňou je zrejmé, že nepredpokladala, že poskytnutá právna rada prostredníctvom súkromného telefonátu bude mať takéto dôsledky a následnú medializáciu. Predtým, ako sme ju kontaktovali, si navyše vraj vypočula spŕšku nadávok od prevádzkovateľa menovaného portálu Erika Hrivnáka (na snímke /vpravo/ v rozhovore s poslancom MZ Rožňava Romanom Ocelníkom).
Na následnom stredajšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predniesol starosta Bollo návrh riešenia, spočívajúceho v tom, že sa celý článok zmluvy, pojednávajúci o spätnej úhrade nájomného za pozemky pod zdravotným strediskom vypustí (aj keď sa ďalej už nespomínalo nájomné, ale ušlý zisk vo výške cca 29 % z ceny pozemku). Prakticky by to znamenalo, že sa už uhradená suma započíta v prospech druhej  a časti tretej splátky, alebo sa vráti do obecnej pokladne.
Návrh doplňujúceho článku zmluvy však uvádzal nejasnú formuláciu o ďalších nárokoch kupujúceho a tak požiadal predseda finančnej komisie Ladisla Katona o odročenie a opätovnú konzultáciu s právnikom. Je možné, že dôjde aj k celkovej revízii zmluvy medzi obcou a súkromným vlastníkom, okrem iného aj kvôli vete, v ktorej sa uvádza, že „predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením troch po sebe nasledujúcich splátok „.
Obec platí paušálny poplatok za právne poradenstvo a zamestnáva kontrolóra, pracujúceho niekoľko hodín mesačne.  V texte „Priateľ na telefóne?“ sa spomína aj bývalá kontrolórka obce, ktorá je podľa informácií z prostredia obecného úradu za poradenstvo v súčasnosti tiež platená. Oprávnenou otázkou verejnosti potom je, prečo obec hradí prostriedky za poradenstvo, ak nevyžaduje za tieto platby protislužbu?
A verejnosť sa môže pýtať aj na to, že ak je v rámci pracovného stretnutia poslancov oslovená tretia osoba, aby pomohla obci riešiť zamotaný právny problém, prečo až tak veľmi záleží niekomu na jej diskreditácii?
A v neposlednom rade: Prečo sa okolo kúpy pozemku pod zdravotným strediskom vynára teraz oveľa viac problémov, než tomu bolo v čase hlasovania poslancov o jeho predaji? Odhlasovali azda niečo, o čom nemali dostatočné informácie?
Foto: Archív InfoKrasnaHorka.sk
Súvisiace  články:
Čo s kúpeným pozemkom?
Kupujú drahý pozemok
Bude si privyrábať?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery