Psíkom hrozí uhynutie

DSCF5348Útulok pre psov v Rožňave po vyše pol roku fungovania končí. Z priestorov bývalej trafostanice na Rožňavskej Bani sa musí vysťahovať do konca júna.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) mu totiž neudelil súhlas na prevádzku, za čo mesto dostalo koncom februára pokutu 165 eur. Petíciou protestovali aj miestni obyvatelia, prekáža im brechot psov.
Ako nás informovala Zuzana Klincková, šéfka občianskeho združenia Život je pes, ktoré útulok prevádzkuje, tých je teraz tam 36.
„Stará sa o ne Gabriel Raši, ktorý je vlastne ošetrovateľom na „plný“ úväzok aktivačného pracovníka, dostáva necelých 90 eur. A potom pár dobrovoľníkov, z toho pravidelne Katka Kohutiarová a ja, ostatní prichádzajú sporadicky,“ vysvetlila.
Keďže zdieľajú spoločný objekt, ktorého súčasťou je aj karanténna stanica, s piatimi pochôdzkármi v priemyselnej zóne, pomáhajú vo väčšej alebo menšej miere aj oni.
„Zákazom prevádzky a teda po zániku útulku by mala existovať len karanténna stanica s karanténnou dobou 14 dní. Tá ponúkne psíky okolitým útulkom a pretože všetky sú preplnené a psíky neprijmú, hrozí chlpáčom eutanázia,“ varovala ďalej.
Potrebovali by vytvoriť pracovné miesto pre dvoch ošetrovateľov a vystavali by nový útulok, inak to personálne nezvládnu. Od mesta chcú len to.
„V Rožňave a v Krásnohorskom Podhradí žijú ľudia, ktorí nám ponúkli pozemok. Vybrali sme si, je na vhodnom mieste, ale začať po namáhavých mesiacoch na zelenej lúke a mať na to len tri mesiace, takmer nulový účet v banke… Neviem, či to bude možné,“ zdôraznila na záver.
„Od začiatku existencie útulku berieme psíkov do dočasnej opatery. Veľa ich našlo vďaka pani Klinckovej a jej neustálej snahe pomocť zvieratkám nový domov. Mesto nielenže nepodporuje útulok, ale ešte ho dá aj zrušiť. To je bezcharakterné a nesúcitné po toľkej snahe, aby fungoval, a prekonaní toľkých problémov,“ napísala nám Erika Bendžuchová.
Háčikom v tomto všetkom je podľa nej to, že mesto z tejto činnosti nemá žiadny zisk. „Pes je vraj najvernejší priateľ človeka, platí to však aj naopak?“ – pýta sa.
Aké sú dôvody na zrušenie útulku?
Ako nás informovala Ľubomíra Chromčíková, regionálna hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, mesto ich v júni 2012 požiadalo o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na zmenu v užívaní stavby Trafostanice na „Útulok pre psov a opustené zvieratá“.
K žiadosti doložilo neúplnú projektovú dokumentáciu – porealizačné zameranie, na konkrétne nedostatky ktorej bolo upozornené v záväznom stanovisku vydanom orgánom na ochranu zdravia 4. júla 2012.
„Išlo okrem iného o nevyhovujúce vetranie a vykurovanie prevádzkových priestorov, nevyhovujúcu miestnosť na upratovanie, chýbajúcu šatňu pre zamestnancov, neriešené umiestňovanie uhynutých, resp. utratených zvierat, vrátane ich likvidácie, a neriešenú likvidáciu zvieracích exkrementov,“ spresnila ďalej.
V septembri 2012 mesto požiadalo o povolenie prevádzky útulku. Preštudovaním predložených podkladov a kontrolou, vykonanou odbornou pracovníčkou 28. septembra, bolo okrem iného zistené, že rekonštrukčné práce v budove bývalej trafostanice ku dňu ohliadky neboli ukončené, prevádzkový poriadok nebol vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, nebol riešený vplyv samotnej budúcej prevádzky na životné prostredie a prevádzka nebola realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.
Orgán verejného zdravotníctva preto svojim rozhodnutím nesúhlasil s návrhom na uvedenie priestorov Útulku pre psov a opustené zvieratá do prevádzky.
„Na základe sťažnosti občanov na obťažovanie premenným hlukom z prevádzky zo susediacej bytovej zástavby, adresovanej Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave, bola vykonaná ohliadka areálu, pri ktorej bolo zistené, že napriek negatívnemu rozhodnutiu orgánu na ochranu zdravia je útulok plne prevádzkovaný,“ uviedla ďalej.
Tým došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, preto orgán verejného zdravotníctva pristúpil k uloženiu sankčného opatrenia – pokuty.
„Mesto Rožňava a OZ Život je pes už rokovali s RÚVZ Rožňava o náhradnom riešení s termínom realizácie do konca júna,“ dodala na záver Chromčíková.
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Pár slov o rožňavskom útulku
Kus Indie v Rožňave
Kúpená budova vyžaduje opravy

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery