Predaj Tekoru preveruje polícia

IMG_9440Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom podali v marci na Okresnej prokuratúre v Rožňave piati občania mesta. Medzi nimi aj traja poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
V máji 2011 uzavrelo mesto Rožňava s firmou STEFE SK, a.s., Banská Bystrica zmluvu o prevode obchodného podielu a o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Mesto touto zmluvou predalo majetok za cenu 430.000,- € (obchodný podiel) a za cenu 290.000,- € (nehnuteľnosti, budovy a pozemky).
Vo svojom podaní sa opierajú o zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ten skonštatoval, že mesto Rožňava tým, že odpredalo svoj obchodný podiel za nižšiu cenu ako bol peňažný vklad mesta v tejto obchodnej spoločnosti a tým, že predajná cena nezohľadňovala jeho nepeňažný vklad, nepostupovalo pri nakladaní s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov, čim konalo v rozpore so zákonom o majetku obci.
„Na základe horeuvedených skutočností máme podozrenie, že sa štatutár mesta Rožňava podpísaním uznesenia mestského zastupiteľstva a taktiež podpísaním zmluvy o prevode obchodného podielu a prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dopustil spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom,“ konštatujú piati signatári v podaní, ktorým žiadajú, aby bola celá vec riadne prešetrená a aby bolo zistené, či sa štatutár mesta Rožňava nedopustil trestného činu.
„Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku som podľa § 198, odsek 1 Trestného poriadku odovzdal na vybavenie Oddeleniu ekonomickej kriminality, Odboru kriminálnej polície OR PZ v Rožňave,“ potvrdil v liste signatárom prokurátor Ondrej Orosz.
Predaj obchodného podielu mesta v tejto spoločnosti je tiež predmetom súdneho sporu, ktorým sa usiluje predaj zrušiť Tibor Takáč, podpredseda OKS. Okolnosti predaja preskúmava na základe podnetu občana mesta aj úrad Europskej komisie v Bruseli.
Za sporné uznesenie, podpísané exprimátorom Vladislavom Laciakom, hlasovali v máji 2011 poslanci Pavol Burdiga, Dušan Pavlík, Ondrej Bolaček, Viktor Baláž, Peter Džačár, Dionýz Kemény, Jana Mičudová, Dušan Pollák, Ľudovít Kossuth, František Focko a Roman Ocelník.
Foto: infoRoznava.sk / Bilbord aktivistov, ktorým na sporný predaj podielu mesta upozorňovali, ktosi v lete 2011 premaľoval  
Súvisiace články: Záznam z rokovania o predaji TEKO-Ru

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery