Pozývajú na diskusiu o komunitnom pláne

V týchto dňoch bol zverejnený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava (KPSS).
„Materiál má ambíciu reálne pomôcť pri riešení celého komplexu problémov samosprávy v sociálnej a komunitnej oblasti, inými slovami, v tých najbežnejších a najčastejších problémoch všetkých obyvateľov Rožňavy,“ uvádza sa v ozname, ktorý nám doručil poslanec mestského zastupiteľstva Radoslav Kovács, (Nez.). Spolu s Renátou Hencelovou sú koordinátormi projektu.
Na tvorbe konceptu KPSS sa podieľal 25-členný pracovný tím počas šiestich mesiacov, prípravné a finalizujúce práce trvali ďalšie tri mesiace. „Na tomto mieste si dovolíme zdôrazniť unikátnosť procesu kreovania materiálu, pretože ho tvorili tí, ktorí sa sociálnej a komunitnej práci profesionálne venujú, a zároveň boli do tvorby prizvaní aj samotní klienti a verejnosť prostredníctvom verejných debát, dotazníka, ako aj vytvorenie možnosti podávať návrhy a pripomienky e-mailom. Takýto spôsob práce na Komunitnom pláne sa prejavil v samotnej kvalite, ktorú teraz môžeme spoločne posúdiť.“
Podľa údajov v samotnom 100-stranovom dokumente spolu bolo na KPSS odpracovaných 894 hodín. Predbežné náklady na vypracovanie KPSS boli schválené vo výške 8 014,00 eur (7 680,00 € na personálne zabezpečenie a 334,00 € na materiálno-technické zabezpečenie).
Skutočné čerpanie bolo nižšie, personálne zabezpečenie formou dohody o pracovnej činnosti stálo 2 494,40 eur, tlač dotazníkov 259,20 eur a poplatok za umiestnenie infoboxov na poštách 48,00 eur, teda spolu stálo vypracovanie KPSS 2 801,60 eur.
Na prvých 11-tich stranách dokumentu sú len úvodné prehľady, resp. popisy metodiky spracovania, vymedzenie pojmov apod., od 12 strany je zverejnená štatistika z verejne dostupných zdrojov Štatistického úradu SR. Tá je však už desať rokov stará, keďže nové sčítanie práve prebehlo a jeho výsledky ŠÚ SR postupne zverejňuje na svojej stránke, kde si ich môže každý kedykoľvek prezerať, vrátane tých starších, neaktuálnych. Ďalšie štatistiky v dokumente sú z údajov evidencie mestského úradu, resp. úradu práce.
Od 23-strany je zverejnená „analýza stavu poskytovania sociálnych služieb“, vrátane podmienok poskytovania opatrovateľskej služby.  V texte je zhrnutý všeobecný prehľad o poskytovateľoch sociálnych služieb, od 34- strany je podrobne vyhodnotený dotazník KPSS, ktorého sa zúčastnilo 19 týchto organizácií.
Od strany 43 je v dokumente vyhodnotený aj dotazník KPSS pre občanov mesta, ktorý bol distribuovaný v počte 7 500 ks. Z tohto počtu bolo vyplnených a vyhodnotených dotazníkov 1 173 dotazníkov, z ktorých okrem iného vyplýva, že najpreferovanejšou formou informovania o poskytovaných službách v meste sú “letáky a bulletíny” (25,11 %), pričom ako druhé v poradí uviedli respondenti “regionálne internetové médiá” (21,55 %), ktoré tak tromfli rožňavskú mestskú televíziu RVTV  (11,78 %). Tá skončila až na 5. mieste po mestskej stránke (13,65 %) a „“osobnom kontaktovaní” (12,24 %).
Súčasťou dokumentu je aj tzv. SWOT analýza sociálnych a komunitných služeb (od str. 58), ktorá mapuje ich silné a slabé stránky, resp. príležitosti a ohrozenia. V strategickej časti (od str. 60) tvorcovia KPSS konštatujú, že týmto komunitným plánom bude začatá transformácia poskytovaných služieb v súlade s platnou legislatívou. „Ide o otvorený proces – plnenie úloh a realizovanie aktivít bude neustále monitorované, vyhodnocované a aktuálne dopĺňané. Je pravda, že i počas samotnej tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava a stretávania sa pracovného tímu projektu sa menila legislatíva a predpokladáme, že oblasť sociálnej politiky bude vplyvom celospoločenských udalostí i naďalej tvarovaná. Práve preto zdôrazňujeme potrebu aktualizovať stav priebežne a reagovať tak nielen na udalosti v komunite, ale aj na aktuálne legislatívne zmeny.“
Záver dokumentu (od 64 do 80 str.) tvoria predovšetkým ciele a priority KPSS s návrhmi konkrétnych opatrení a návrh implementácie a monitoringu KPSS v meste Rožňava. Poslednýcvh 20 strán tvoria rôzne prílohy dokumentu.
Ak chcete vstúpiť do tvorby Komunitného plánu svojimi návrhmi, môžete napísať ich pracovnému tímu na e-mailovú adresu kpss@roznava.sk, alebo poštou na adresu Mestského úradu v Rožňave (Šafárikova 29). Všetky návrhy, námety a pripomienky budú prediskutované Riadiacou skupinou KPSS, ktorá sa stretne 28. mája. Kompletný dokument bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva 31. mája.
Tvorcovia KPPS pozývajú verejnosť v utorok 15. mája o 16:30 hod. na verejnú diskusiu, ktorá sa uskutoční v Spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave (na prízemí). Tam sa môžete stretnúť s členmi pracovného tímu, vypočuť si prezentáciu dokumentu, vyjadriť sa k predloženému materiálu a pripomienkovať ho. „Jedným z našich hlavných cieľov je totiž od začiatku to, aby mal každý Rožňavčan možnosť aktívne vstúpiť do procesu tvorby koncepcie rozvoja sociálnej oblasti a participovať tak na jeho konečnej podobe,“ uvádzajú v pozvánke.
Dokument: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava (KPSS)
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Internetové médiá tromfli RVTV
O pláne chcú diskutovať s verejnosťou

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli