Poslanci riešili aj parkovanie v meste

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave poslanci rokovali aj o návrhu svojho kolegu Cyrila Motyku (Most) riešiť parkovacie plochy na sídliskách.
„Situácia s parkovaním osobných vozidiel na sídliskách mesta už dávno prekročila únosnú mieru,“ zdôvodňoval Motyka svoj návrh. Za zvlášť zúfalú považuje situáciu na sídlisku Juh, najväčšom v Rožňave.
„Občania mesta, vlastníci motorových vozidiel, sa bezradne a bezúspešne domáhajú riešenia súčasnej situácie s parkovaním,“ argumentoval. Navrhol vytipovať pozemky v okolí sídlisk a obytných domov.
Mali by sa ponúknuť na predaj občanom alebo majiteľom nehnuteľností, ktorí by si pozemky jednoduchými stavebnými úpravami – zatrávňovacími doskami alebo dlažbami, prestavali na zelené parkoviská.
Ako uviedol na rokovaní zastupiteľstva, provizórne parkoviská v meste už aj tak vznikajú.
Komisia výstavby súhlasila s jeho návrhom, ale ako zdôraznil jej predseda Peter Marko (nom. OKS), zástupca primátora, nepovažuje za prijateľné odpredávať drobné pozemky okolo obytných budov občanom a aby si za vlastné financie na nich riešili parkovacie plochy.
„Viedlo by to k neprehľadnému zmätku využitia mestských pozemkov,“ uviedol Marko.
Pri parkoviskách je potrebné v zmysle platných zákonov riešiť odvedenie znečistených vôd do odlučovača ropných látok (ORL) a zaoberať sa s požiarnou bezpečnosťou obytných stavieb – prístupy požiarnych vozidiel a výsuvných plošín k blokom, apod.
Marko pripomenul aj žiadosť opatrovateľskej agentúry, požadujúcej 9 parkovacích miest na Komenského ulici (nad OD Tesco), čo však komisia zamietla. „Keby sme to odsúhlasili, aj vedľajší blok by mohol požadovať vyhradené parkovacie miesta.“
Komisia odporúča riešiť problém parkovania na sídliskách vypracovaním štúdie ohľadne výstavby parkovacích miest v meste ako celku a vypísanie verejného obstarávania pre oprávnené projekčné a právnické osoby.
„K vypracovanej štúdii mesto potom zaujme svoje zásadné stanovisko, vybaví územné rozhodnutie a stavebné povolenie (možno aj vodoprávne), ktoré potom bude tvoriť pre budúcnosť realizačný dokument riešenia parkovania na území mesta,“ uvádza sa v odporúčaní komisie výstavby.
Finančná komisia podporila stanovisko komisie výstavby, rovnako tak komisia verejného poriadku, vedená poslancom Petrom Džačárom (nez.).
Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie, vo svojom vystúpení spomenul aj možnosť platených vyhradených parkovacích miest. „Je to cesta, ktorou sa vydali viaceré mestá na Slovensku.“ Peniaze z prenájmu by boli účelovo viazané na budovanie nových parkovísk.
„Áno, v Bratislave sa to robí, v Košiciach sa to robí, ale najprv by sme mali mať vytvorené parkovacie plochy,“ reagoval zástupca primátora Marko.
„Vlastníkmi týchto nových parkovacích plôch môžu byť aj bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, alebo aj samotné mesto,“ pripomenul poslanec Motyka.  
Stanovisko komisie výstavby podporil aj poslanec Karol Kováč (nez.), zároveň spomenul aj inú možnosť. „Pri tom množstve automobilov, ktoré je na sídlisku Juh, by bolo možno zaujímavé postaviť parkovací dom, zatiaľ sa takýto podnikateľský zámer neujal. Ľudia si nateraz vystačia s tým čo je, parkujú krížom – krážom.“
Poslanec Ľudovít Kossuth (nez.) uviedol opačný príklad, keď občania nevyužívajú dostatočne už vybudované parkoviská. „Nedá mi, aby som neupozornil na obrovské parkovisko na Dúhovej ulici (pozn. red.: sídl. Družba, nájomné byty), ktoré sa vôbec nevyužíva. Nie je celkom pravda, že niet parkovacích plôch.“ 

Poslanci väčšinou hlasov (12 za, 1 proti) nakoniec súhlasili s poslaneckým návrhom Cyrila Motyku (Most) riešiť parkovanie na sídliskách v meste. V prijatom uznesení však nepovažujú za prijateľné odpredávať drobné pozemky v okolí obytných domov občanom, aby si za vlastné financie riešili na nich parkovacie plochy.

Mestské zastupiteľstvo odporúča vypracovať zoznam vhodných lokalít na vytvorenie spevnených plôch vhodných na parkovanie osobných automobilov, ktorý bude slúžiť ako podklad na vypracovanie štúdie.

Mesto zabezpečí verejné obstarávanie pre vypracovanie štúdie overenou autorizovanou osobou. Prednostne sa má riešiť v štúdii sídlisko Juh a náklady spojené s výstavbou zakotviť do rozpočtu na ďalšie roky.

Dokument – Poslanecký návrh –Cyril Motyka – Riešenie parkovacách plôch na sídliskách
Zvukový záznam nájdete na tomto odkaze v čase od 14:09:38  
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery