Podiel v Tekore predali nezákonne

FSCN8355 (640x525)V programe štvrtkového rokovania rožňavského parlamentu bola aj informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), vykonanou od 1. augusta do 25. októbra minulého roku.
Samotná informatívna správa bola poslancom predložená už na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Kompletný protokol o výsledku kontroly vtedy mesto ešte nemalo k dispozícii. Súčasťou materiálov k tomuto bodu programu nebol ani na ostatnom rokovaní zastupiteľstva. Nám sa ho podarilo bez problémov získať priamo z NKÚ.
Ako sa v dokumente uvádza, predmetom kontroly bolo preveriť rozpočet a výsledky rozpočtového hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom a záväzkami, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly a vnútorný kontrolný systém.
„Vzhľadom k tomu, že od posledného zasadnutia neboli zatiaľ splnené žiadne opatrenia, len tie, ktoré ste mali predložené v decembri, nemáme žiadnu novú informáciu,“ uviedla Erika Mihaliková na úvod rokovania zastupiteľstva o tomto bode.
Na otázku poslanca Ivana Kuhna (OKS), podpredsedu finančnej komisie, kedy bude protokol zverejnený na internetovej stránke mesta, odpovedala: „Požiadali sme NKÚ o zverejnenie, odpoveď bola taká, že NKÚ sám zverejňuje protokoly a že v najbližšom čase bude protokol zverejnený. Priamo sme sa pýtali, či ho môžme zverejniť na našej stránke, nedostali sme na to kladnú odpoveď.“   
„Mne sa zdá, že je to taký ping-pong. Neviem o tom, že by vám v tom niečo bránilo. Nevidím dôvod, prečo by ste to nemohli zverejniť,“ oponoval Kuhn. Ako ďalej poznamenal, protokol mu poskytli z NKÚ, keď oň požiadal v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
„K dobrej ping-pongovej výmene zvykne byť na konci smeč. Tu vôbec nie je problém zverejniť niečo. Keď si to dokážu vyžiadať médiá, ktoré si to vyžiadajú nie pre internú potrebu, ale pre zverejnenie, tak ja vôbec nevidím žiaden probém zverejniť nejaký materiál na web stránke mesta,“ zapojil sa do polemiky poslanec Matúš Bischof (OKS).
Primátor mesta Pavol Burdiga (Most-Híd) slovnú prestrelku uzavrel slovami: „Máte ešte niečo k tomuto bodu?“ Keďže zvyšok prítomných poslancov nejavil záujem sa vecou ďalej zaoberať, rokovanie pokračovalo ďalším bodom schváleného programu.
Vytkli nedostatky v hospodárení
Protokol NKÚ v kapitole „Rozpočet a výsledky rozpočtového hospodárenia“ okrem iného konštatuje, že mesto postupovalo pri vypracovaní rozpočtu (pozn. red.: pre r. 2011) v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. NKÚ tiež vytýka, že v čase jeho schválenia neobsahoval zámery a ciele, ktoré malo mesto realizovať z výdavkov.
Podľa protokolu mesto evidovalo ku koncu roka 2011 dlh v sume 9 969 720 eur. Po odpočítaní úverov, poskytnutých zo ŠFRB, bol dlh mesta v sume 3 264 284,03 eur.
Ako sa ďalej uvádza v protokole, mesto si vzalo v júni 2010 jeden a pol miliónový úver na financovanie deficitu bežných a kapitálových príjmov s možnostou čerpania do 31. decembra 2010. Prvá splátka úveru bola splatná 25. januára 2011 v sume 41 666 eur a posledná bude splatná 23. decembra 2013 v sume 41 690 eur.
Úver bol čerpaný v plnej výške v roku 2010 na bežné výdavky (mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, výkony spojov, kancelárske potreby a úroky z úveru) v sume 1 190 554,07 eur, na kapitálové výdavky v sume 275 249,25 eur a na nákup akcií v rámci finančných výdavkových operácií v sume 37 972 eur.
„Kontrolou bolo zistené, že nebol k 1. januáru 2011 splatený, t. j. nebola v roku 2010 splnená podmienka splatenia úveru do jedného roka,“ konštatuje protokol NKÚ. Nesplatením úveru mesto porušilo zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Desaťtisíce eur za vysielanie RVTV
Z protokolu NKÚ tiež vyplýva, že mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní, keď v r. 2006 uzavrelo zmluvu na výrobu a odvysielanie televízneho programu s Mestským televíznym štúdiom s. r.o. Rožňava (RVTV). „V uvedenej zmluve nebol presne vyšpecifikovaný druh a rozsah poskytovaných služieb, cena za poskytované služby a ani doba, na ktorú sa zmluva uzavrela.“
V priebehu roka 2011 boli poskytnuté služby vyfakturované dvanástimi faktúrami spolu v sume 42 240 eur, z toho uhradených bolo jedenásť faktúr spolu vo výške 38 867 eur.
„Mesto Rožnava tým, že obstaralo služby televíznych prenosov a odvysielanie regionálneho magazínu na základe zmluvy, v ktorej chýbali podstatné náležitosti a tým, že výber dodávatela služby nebol zrealizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, použilo verejné prostriedky nehospodárne, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň k porušeniu finančnej disciplíny,“ konštatuje v protokole NKÚ.
Podivné súťaže na rekonštrukciu námestia
V súvislosti s doteraz neukončenou rekonštrukciou Námestia baníkov v Rožňave NKÚ vytkol mestu, že na realizáciu verejného obstarávania prác a služieb si mesto v roku 2009 obstaralo odborne spôsobilú osobu vo verejnom obstarávaní napriek tomu, že zamestnávalo osobu, ktorá bola držitelom uvedeného oprávnenia. Za poskytnutie služby boli vynaložené financné prostriedky v sume 1 997,60 eur.
„Mesto v roku 2011 tým, že si obstaralo službu na realizáciu verejného obstarávania pri implementácii projektu „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožnave, použilo verejné prostriedky nehospodárne, čím došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň k porušeniu finančnej disciplíny,“ konštatuje NKÚ aj v tomto prípade.
Na inom mieste sa protokol NKÚ zaoberá verejnou súťažou formou zaslania ponúk na poskytnutie služieb projektového manažéra a stavebného dozoru. Ako z protokolu vyplýva, tieto služby nebolo potrebné obstarávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, napriek tomu ich obstarávala právnická osoba za sumu 3 997,60 eur.
Naopak, užšia sútaž na výber dodávateľa stavebných prác, ktorú bolo potrebné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vykonať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, sa nezrealizovala prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorej ponuka bola cenovo najvýhodnejšia, ale subdodávateľsky prostredníctvom fyzickej osoby, ktorej ponuka bola mestom odmietnutá.
NKÚ v protokole ďalej konštatuje, že zákazku na poskytnutie služby projektového manažéra v sume 26 874 eur formou zaslania ponúk získala akciová spolocnosť (pozn. red.: Star EU), ktorá bola v dvoch prípadoch personálne prepojená na odborne spôsobilú osobu – právnickú osobu, ktorá bola vybratá na zabezpecenie procesu verejného obstarávania (pozn. red.: Tender Profit).
V protokole sa ďalej uvádza, že mesto vymenovalo za člena komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk osobu, ktorá uzavrela mandátnu zmluvu na výkon stavebného dozoru v predmete zákazky v sume 24 000 eur.
„Osoba v čestnom vyhlásení zo 14. apríla 2011 uviedla, že sa nebude zúčastňovať na realizácii predmetu zákazky. Uvedeným konaním obstarávateľ porušil základné povinnosti verejného obstarávateľa podla zákona o verejnom obstarávaní tým, že neuplatnil princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti,“ konštutuje v protokole NKÚ.
Stavebný dozor pri rekonštrukcii námestia mala pôvodne robiť firma K K Staving poslanca Ľudovíta Kossutha (Nez.). Ten zákazku nakoniec posunul firme Marko s. r. o. Rožňava poslanca Petra Marka (OKS), ktorá dozor vykonáva v subdodávke. Obchodné podmienky, za akých sa to deje, poslanci nezverejnili.
Dotácie v rozpore s vlastným VZN
NKÚ kontrolovalo aj poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v r. 2011 v celkovej sume 35 242 eur. Rozdelené boli piatim športovým klubom (31 542 eur), trom kultúrnym, mládežníckym a spoločenským organizáciám (1 200 eur) a desiatim umeleckým súborom (2 500 eur).
„Kontrolou bolo zistené, že mesto Rožnava sa pri poskytovaní dotácií neriadilo stanovenými podmienkami vo vlastnom VZN ako aj povinnosťami, vyplývajúcimi zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,“ konštatuje protokol NKÚ.
Ako sa tam ďalej konštatuje, dokumentácia o realizácii predmetu dotácie, povinnej prílohy k zúčtovaniu v zmysle VZN, bola zo strany osemnástich prijímateľov predložená iba v štyroch prípadoch.
Pri zmluve o oprave strechy tribúny nedodržali termíny 
Kontrolóri NKÚ si všimli aj rekonštrukciu strechy tribúny na futbalovom štadióne. S dodávateľom stavby uzavrelo mesto zmluvu 28. novembra 2011 v sume 33 832,79 eur vrátane DPH.
Podla zákona č. 546/2010 bolo mesto povinné zverejniť uvedenú zmluvu o dielo na svojom webovom sídle, čo aj splnilo 10. decembra 2011. Zmluva bola účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
„Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynulo, že stavenisko bolo odovzdané 2. decembra 2011 t. j. osem dní pred povinným zverejnením a projektová dokumentácia bola odovzdaná 6. decembra 2012, t. j. štyri dni pred povinným zverejnením,“ konštatuje protokol NKÚ.
Neoprávnená odmena pre primátora
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bola v januári 2008 vyplatená exprimátorovi Vladislavovi Laciakovi (Nez.) mimoriadna odmena vo výške 0,10 % z celkovej sumy získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, t. j. 5 509,36 eur (169 975 Sk).
Mesto tým podľa NKÚ porušilo zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. „Poskytnutie odmeny za získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta nie je možné považovať za činnost vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov.“
Poskytnutím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia došlo podľa NKÚ k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov a tým k porušeniu finančnej disciplíny. Laciak sa medzitým rozhodol odmenu vrátiť, malo sa tak stať na sklonku minulého roka.
Na problém vytrvalo upozorňoval poslancov aj primátora István Mátyus, ktorý bol do roku 1989 podpredsedom vtedajšieho Mestského národného výboru a v 90-tych rokoch zvoleným primátorom mesta.
Nespoľahlivý súpis majetku mesta
NKÚ sa podľa protokolu zaoberal aj inventarizáciou majetku a záväzkov mesta. Okrem iného v protokole konštatuje, že neuvedenie podpisového záznamu osôb, zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch, malo za následok konanie v rozpore so zákonom o účtovníctve.
Kontrolóri poukázali okrem iného aj na formálne vykonanie inventúry pozemkov, keď inventarizačnou komisiou nebolo vykonané porovnanie na listy vlastníctva, čím nebol zistený rozdiel medzi údajmi v katastri nehnutelnosti a údajmi, evidovanými v účtovníctve mesta Rožnava.
„Porovnaním evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta s ich evidenciou v katastri nehnutelností sa zistilo, že mesto Rožnava nezaúčtovalo 76 parciel lesných porastov o celkovej výmere 14 185 622 m²,“ konštatuje v protokole NKÚ.
Nezaúčtovali pokutu z ÚVO 
Kontrolou NKÚ bolo tiež zistené, že mesto nezaúčtovalo v roku 2011 záväzok v sume 266 829,73 eur, ktorý vyplýval z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie z 18. februára 2011 o uložení pokuty. Mesto uvedený záväzok zaúčtovalo až 31. januára 2012.
„Mesto porušilo zákon o účtovníctve, keď nezaúčtovalo všetky účtovné prípady v tom účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súviseli,“ uvádza protokol NKÚ.
Porušením zásady úplnosti došlo podľa NKÚ k nadhodnoteniu hospodárskeho výsledku o 266 829,73 eur a zároveň k podhodnoteniu záväzkov, prezentovaných v účtovnej závierke, o uvedenú sumu.
Nočná mora – predaj obchodného podielu v TEKO-Re
Protokol NKÚ pripomína, že mesto vlastnilo obchodný podiel v tejto obchodnej spoločnosti vo výške 36,7 %, čo predstavovalo podiel na jej základnom imaní v sume 566 644 eur. Do spoločnosti vložilo ako nepenažný vklad 12 kotolní s technologickým vybavením. Podľa znaleckých posudkov spolu v sume 1 373 648,96 eur (41 432 000 Sk).
Ako ďalej protokol konštatuje, mesto bolo v pozícii menšinového vlastníka. Väcšinový vlastník STEFE SK, ktorý mal vo svojom portfóliu 63,3 % obchodného podielu spoločnosti (977 356,00 eur), požiadal mesto o navýšenie základného imania, to však mesto odmietlo z dôvodu nedostatku zdrojov financovania. Následne sa valné zhromaždenie spoločnosti neuznieslo na možnosti odpredať obchodný podiel mesta tretej strane.
 „Uvedené dve skutočnosti boli dôvodom, prečo sa MZ uznieslo odpredať svoj obchodný podiel podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v sume 430 000 eur,“ konštatuje protokol NKÚ.
Spolu s obchodným podielom bola odpredaná aj kotolňa s príslušnými parcelami. Výška kúpnej ceny parciel a kotolne bola stanovená na základe znaleckých posudkov, vypracovaných ešte v rokoch 2003 a 2004, ktoré si dala vypracovať obchodná spoločnosť, na sumu 290 000 eur.
„Mesto Rožnava tým, že odpredalo svoj obchodný podiel za nižšiu cenu ako bol penažný vklad mesta v obchodnej spoločnosti a tým, že predajná cena vôbec nezohľadňovala nepenažný vklad mesta do obchodnej spoločnosti v sume 1 373 648,96 eur, nepostupovalo pri nakladaní s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jeho občanov, čím konalo v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí,“ konštatuje jednoznačne protokol NKÚ.
Kúpna cena za predaj obchodného podielu, pozemkov a kotolne bola na účet mesta pripísaná 1. júna 2011 v čiastkach 182 769,18 eur, 430 000 eur a 107 230,82 eur.
Stratená zodpovednosť? 
„Po posúdení plnenia prijatých opatrení kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že prístup mesta Rožnava k prijatým opatreniam nebol na požadovanej úrovni,“ uvádza sa okrem iného v závere protokolu v časti, venovanej záverom z predchádzajúcej kontroly. Kontrolou bolo tiež zistené, že v roku 2011 nebola vykonávaná priebežná finančná kontrola.
Pri väčšine zistených nedostatkov boli a dodnes sú vo funkciách poslanec Ondrej Bolaček (Nez.), šéf finančnej komisie zastupiteľstva a medzitým už zástupca prímatora, Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta, Erika Mihalíková, vtedy šéfka právneho odboru mesta, dnes už prednostka mestského úradu, a Klára Leskovjanská, vedúca finančného odboru mesta.
Rozpočet mesta ako aj všetky ostatné rozhodnutia samosprávy schvaľujú poslanci uznesením na rokovaní zastupiteľstva. V tom čase mal hlasovacie právo v pozícii zástupcu primátora aj Pavol Burdiga (Most-Híd), teraz už primátor mesta, ktorému robí asistentku vtedajšia prednostka mestského úradu Darina Repaská.
Uznesenia zastupiteľstva podpisoval ex-primátor Vladislav Laciak (Nez.), ktorý kandidoval v r. 2010 s podporou strany Most-Híd. Predaj obchodného podielu mesta v teplárenskej spoločnosti Teko-R (dnes už Stefe Rožňava) schválili poslanci Pavol Burdiga, Dušan Pavlík, Ondrej Bolaček, Viktor Baláž, Peter Džačár, Dionýz Kemény, Jana Mičudová, Dušan Pollák, Ľudovít Kossuth, František Focko a Roman Ocelník.
V tejto veci žaluje mesto Tibor Takáč, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, ktorý sa na súde dožaduje neplatnosti predaja. Prípadom sa zaoberá na základe podnetu ďalšieho občana mesta aj Európska komisia. Ako potvrdil Pencho Ivanov z Bruselu, začiatkom januára zaslali slovenským úradom nové otázky, na ktoré očakávajú odpovede už v priebehu februára.
Dokument: Protokol o výsledku kontroly a Dodatok č 1
Foto: infoRoznava.sk / Gabriel Bogdán
„Lampióny šťastia“ pred mestským úradom v r. 2010  po tom, čo bol Vladislav Laciak opätovne zvolený za primátora mesta s podporou strany Most-Híd

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli