Okres Rožňava na ceste k energetickej sebestačnosti

Mikroregióny Betliar-Stratená, Domica, Čremošná a Štítnická dolina v okrese Rožňava budú mať vlastné nízkouhlíkové energetické stratégie. Reagujú tým na postupujúci rozvrat klimatického systému, ktorého regionálne dôsledky sú čoraz očividnejšie.

Aj v okrese Rožňava sa rastúca globálna teplota atmosféry prejavuje v stúpajúcej intenzite a frekvencii extrémnych poveternostných javov. Na jednej strane sa množia prívalové dažde a povodne, na strane druhej sa predlžujú obdobia mimoriadneho sucha a rastie počet rekordne horúcich dní a nocí. Pôda sa vysušuje, hladiny podzemnej vody klesajú, čas prechodu medzi letom a zimou sa skracuje a v lesoch sa plošne šíria škodcovia. Meniaca sa klíma postupne ohrozuje rozvoj a v regiónoch spôsobuje citeľné ekonomické škody.

Jednou z hlavných príčin dramatickej zmeny klímy je dlhodobý prudký rast koncentrácie oxidu uhličitého, spôsobený masívnym spaľovaním fosílnych energetických zdrojov – uhlia, ropy a zemného plynu. Kľúčoví aktéri regionálneho rozvoja v okrese preto vytvorili rožňavské partnerstvo, ktoré aktívne podporí prípravu nízkouhlíkových stratégií. V nich sa vyhodnotí celková súčasná energetická potreba vo všetkých mikroregiónoch a možnosti úspor energie najmä v budovách, verejnom osvetlení a doprave. Vypočíta sa aj energetický potenciál obnoviteľných zdrojov.

Stratégie budú akousi „cestovnou mapou“, ktorá určí, ako sa dá postupne a na všetkých úrovniach znižovať spotreba tepla, elektriny a pohonných hmôt a zároveň lokálne zvyšovať výroba energie z dostupných obnoviteľných zdrojov tak, aby sa neohrozila ich reprodukčná schopnosť a prirodzené limity životného prostredia. Mikroregióny a samosprávy v okrese Rožňava tak získajú návod na to, ako zvyšovať vlastnú energetickú sebestačnosť a súčasne obmedzovať únik peňazí z lokálnej úrovne za dovoz čoraz drahších fosílnych palív a energie. Príklady z okolitých krajín svedčia o tom, že regióny, ktoré sa vydali touto cestou, výrazne stabilizovali lokálnu ekonomiku a sú lepšie pripravené čeliť očakávaným globálnym ekonomickým ťažkostiam.

Prostriedky na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií získala nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Gemer z operačného programu Kvalita životného prostredia, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Všetky práce vykoná miestny odborný tím, ktorý neskôr bude samosprávam pomáhať pri realizácii stanovených cieľov a pri príprave konkrétnych zámerov. Metodickú podporu mu poskytne združenie Priatelia Zeme-CEPA vďaka podpore z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Zdroj: Priatelia Zeme – CEPA, o. z.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery