Odpovedajú kandidáti na primátora Rožňavy

Už o necelý mesiac si Rožňavčania zvolia okrem 13-členného poslaneckého zboru aj svojho primátora. Úradné informácie o voľbách zverejnilo mesto na svojej stránke.
K 24. júlu tohto roku evidovala Rožňava 18 408 obyvateľov. V doplňujúcich voľbách primátora v októbri 2012 malo voličské oprávnenie 15 450 občanov. Voliť primátora prišlo 3 114, platných hlasov z toho bolo 3 070.
Víťazom sa vtedy stal Pavol Burdiga (Most) s 1 398 hlasmi. Druhým v poradí bol Karol Kováč (SaS a KDH) so 664 hlasmi a tretí Ivan Kuhn (OKS), ktorý získal 599 hlasov. Z tejto dvojice teraz už kandiduje len Kuhn. S odstupom skončili Milan Capák (nez.) s 246 hlasmi a Roman Ocelník so 143 hlasmi.
O post s aktuálnym platom 2600 eur mesačne sa teraz uchádza šesť kandidátov. Vládna strana Smer – SD ani regionálne silná SMK svojho kandidáta na post primátora nepostavili.
Šiestim kandidátom sme zaslali šesť otázok, tu sú ich odpovede.

Ktoré sú tri najdôležitejšie body z vášho volebného programu?

Pavol Burdiga (Most, 48 r., súčasný primátor mesta): „Naďalej znižovať zadlženosť mesta, rekonštrukcia ciest a chodníkov, presadzovať  ekonomický a hospodársky rast mesta.“
Milan Capák (KSS, 45 r., učiteľ): Neodpovedal
Ivan Kuhn (OKS, 48 r., analytik): „Efektívne hospodárenie s majetkom mesta (predaje, prenájom, verejné obstarávania), postupná rekonštrukcia nehnuteľností v majetku mesta (cesty, chodníky, školy, škôlky, detské ihriská, parkoviská) a vytvorenie väčšieho priestoru pre relax obyvateľov mesta i jeho návštevníkov (najmä vybudovanie cyklochodníka z Betliara do Krásnej Hôrky).“
Monika Polgáriová (nez., 46 r., štátna zamestnankyňa): „Stop výstavbe závodu na zhodnocovanie plastových odpadov v priemyselnom parku v meste Rožňava časť Nadabula. Ročné parkovné pre občanov mesta Rožňava za symbolickú cenu. Zníženie poplatku za dieťa v materských školách na pôvodnú výšku pred posledným zvyšovaním.“
Peter Šima (nez., 57 r., podnikateľ): „Bezpečnosť mesta, podpora športu, zamestnanosti, školstva a kultúry, zúčastnenie občanov mesta na jeho riadení – otvorená samospráva.“
Ľubomír Takáč (PaS, 36 r., živnostník): „Výstavba krytej plavárne, vytvorenie nových pracovných miest, celková rekonštrukcia chodníkov a ciest.“

Je podľa vás potrebné personálne vynovenie mestského úradu?

P. Burdiga: „Áno, je to živý organizmus, s ktorým treba pracovať. Nové pracovné miesta je potrebné obsadzovať odborníkmi.“
M. Capák: Neodpovedal
I. Kuhn: „V prípade, že budem zvolený za primátora, neplánujem na mestskom úrade žiadne čistky. Budem však od pracovníkov vyžadovať dôsledné plnenie si svojich pracovných povinností, vysokú profesionalitu a ústretovosť k občanom. Nemôžem vylúčiť, že v prípade, ak niektorí pracovníci MsÚ tieto kritériá nebudú spĺňať, tak dôjde aj k personálnym výmenám. Prijímanie nových pracovníkov bude prebiehať prostredníctvom transparentných výberových konaní.“
M. Polgáriová: „Podľa môjho názoru k personálnemu vynoveniu mestského úradu by malo dôjsť len v tom prípade, ak na jednotlivých kompetentných miestach nepracujú odborníci, ale ľudia, neodborníci, podľa straníckej príslušnosti, ktorí svojou prácou neprinesú pozitívne výsledky. Samozrejme, v určitých prípadoch je potrebné personálne vynovenie.“
P. Šima: „Personálne výmeny na mestskom úrade nepredpokladám.“
Ľ. Takáč: „Čiastočne áno.“

Máte vybraného prednostu/ku? Môžete prezradiť jeho/jej meno?

P. Burdiga: „Ďakujem za otázku, ale najbližšie personálne obsadenia, ktoré sú v kompetencii primátora, budem riešiť až po úspešnom zvolení.“
M. Capák: Neodpovedal
I. Kuhn: „Nie, zatiaľ nemám kandidáta na funkciu prednostu/prednostky mestského úradu.“
M. Polgáriová: „Určite nemám vybraného prednostu/ku. Je potrebné najprv vyhodnotiť prácu terajšieho prednostu/ky, odbornosť, flexibilitu, iniciatívu, lokálpatriotizmus a na základe týchto skutočností zvážiť ďalšie kroky.“
P. Šima: „Nepredpokladám výmenu prednostky.“
Ľ. Takáč: „Áno, mám, ale ohľadom personálneho obsadenia sa zatiaľ nebudem vyjadrovať.“

Majú mať firmy poslancov možnosť obchodovať s mestom?

P. Burdiga: „Je dôležité, aby si novozvolení poslanci preštudovali etický kódex poslanca a tak sa rozhodovali, zakázať im to nemôžeme.“
M. Capák: Neodpovedal
I. Kuhn: „V prvom rade, akékoľvek zákazky mesta musia byť realizované formou čo najtransparentnejších a najobjektívnejších verejných obstarávaní. Znamená to ísť vysoko nad rámec toho, čo dnes požaduje zákon o verejnom obstarávaní. Zverejňovať všetky zákazky na webstránke mesta na dlhšie obdobie, najmä ak ide o obdobia prázdnin a sviatkov. To platí aj pri obstarávaniach, ktoré sa podľa zákona zverejňujú vo Vestníku verejného obstarávania. Tiež treba využívať v čo najväčšej miere elektronické verejné obstarávanie. V takom prípade nebude problém ani v prípade, ak sa týchto verejných obstarávaní budú zúčastňovať firmy poslancov mestského zastupiteľstva.“ 
M. Polgáriová: „Zákon o živnostenskom podnikaní, zákon o obecnom zriadení a ani osobitné zákony nezakazujú poslancom vykonávať živnostenskú činnosť. Avšak poslanec nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným. Nesmie využívať svoje právomoci na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech blízkych osôb a ani v prospech iných fyzických a právnických osôb. Sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, fyzické a právnické osoby, obchodný styk so štátom, obcou, VÚC, ak mu to nevyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie. Pokiaľ firma poslanca bude obchodovať s mestom, takáto situácia stále bude vyvolávať dojem korupcie a rodinkárstva. Nedoporučujem, môže ísť o konflikt záujmov.“
P. Šima: „Nevidím jediný dôvod, prečo by sa nemali zúčastňovať výberového konania a ak ho vyhrajú, nemám žiaden problém to akceptovať.“
Ľ. Takáč: „Áno, pod podmienkou absolútnej transparentnosti výberových konaní.“

Považujete niekoľkodňové termíny na prihlásenie do obchodných súťaží mesta za dostatočné?

P. Burdiga: „Ja si myslím, že áno. Sú podľa zákona a treba samozrejme rozumne zvážiť, o čo ide.“
M. Capák: Neodpovedal
I. Kuhn: „Rozhodne nie. Minimálna doba na zverejnenie verejného obstarávania by mala byť 10 pracovných dní, v čase prázdnin a sviatkov 15 pracovných dní. Vo väčšine prípadov mestský úrad vie o potrebe obstarávať tovary, služby a práce v dostatočnom predstihu a môže dať prípadným záujemcom dlhší čas na prípravu ponúk. Ak je z havarijných dôvodov potrebné tieto lehoty skrátiť, mestský úrad by mal veľmi jasne túto potrebu zdôvodniť a zároveň aktívne osloviť väčší počet prípadných poskytovateľov týchto služieb alebo prác, nielen troch ako to požaduje zákon.“
M. Polgáriová: „Nie. V zmysle zákona o majetku obcí podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Napríklad podmienky nájomnej zmluvy na nebytové priestory v budove na Námestí baníkov v Rožňave a predaj hnuteľného majetku „Tri ruže“ boli zverejnené 24. júla a návrhy mali byť odovzdané do 7. augusta. Teda 15-dňovú minimálnu lehotu nepovažujem za dostatočnú pri takýchto lukratívnych priestoroch. Je možné predpokladať osobitný záujem. Budova Turistickej ubytovne v hodnote  825 tisíc eur bola predaná za 600 tisíc eur. Podmienky tejto obchodnej súťaže boli prvýkrát zverejnené 12. februára 2013 s dátumom odovzdania 6. marca, tj.  24 dní. Druhýkrát boli zverejnené 30. septembra 2013 s dátumom odovzdania 16. októbra, tj. 17 dní. Opäť považujem tieto lehoty na prihlásenie sa do tejto obchodnej súťaže, kedy sa jedná o nehnuteľnosť vyššej hodnoty, za prikrátky na to, aby sa do nej zapojila širšia verejnosť. Stále sa pohybujeme na hranici zákonom stanoveného minima.“
P. Šima: „Najprv by som sa opýtal na výrok „niekoľkodňové“, ale každý proces má mať dostatočný čas na jeho spracovanie. Pokiaľ to nerieši zákonná norma, je potrebné sa dohodnúť tak, aby to „niekoľkodňové“ neprihrávalo aktivitu vyvoleným!“
Ľ. Takáč: „Nie a budem presadzovať minimálne 30-dňovú lehotu a sprehľadnenie a zjednodušenie vyhlásených verejných súťaží.“

Ste za to, aby boli verejné aj zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva?

P. Burdiga: „Cez toto volebné obdobie s tým problém nebol, komisia rozhodovala o účasti verejnosti.“
M. Capák: Neodpovedal
I. Kuhn: „Samozrejme. Bol som jedným z poslancov, ktorí na začiatku tohto volebného obdobia navrhovali a hlasovali za verejné zasadnutia komisií. Budem to presadzovať aj v prípade, ak budem zvolený za primátora, aj keď rozhodnutie je v tomto prípade v rukách poslancov.“
M. Polgáriová: „Komisie mestského zastupiteľstva schvaľujú poslanci. Ak poslanci sú volení svojimi voličmi, zastupujú občanov, pracujú v prospech občanov a širokú verejnosť, je absolútne prípustné a vítané, aby zasadnutia komisií boli verejné a aby sa na nich zúčastňovali občania a svojimi relevantnými návrhmi a pripomienkami mohli ovplyvniť a tým aj skvalitniť rozhodnutia jednotlivých komisií. Podotýkam, že každý jeden poslanec bol zvolený voličmi, teda mal by reprezentovať záujmy voličov a nepresadzovať záujmy jednotlivcov alebo záujmových skupín na úkor občanov mesta.“
P. Šima: „Rozhodne tvrdím, že na každom zasadnutí samosprávy, teda i jej komisií, môže byť prítomná verejnosť. Už som to uviedol v prvej odpovedi – otvorená samospráva.“
Ľ. Takáč: „Áno, týmto sa stanú transparentnými.“
Michal Valaštek & Belo Hefler
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
[yop_poll id=“10″]

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery