Novela zákona o obecnom zriadení

Mestská rada na svojom zasadnutí 22. 4. prerokovala informáciu o novelizácii zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Zobrala ju na vedomie a uložila prednostovi mestského úradu zabezpečiť splnenie povinností určených zákonom o obecnom zriadení v platnom znení v termíne do 30. septembra 2010.
Novela zákona spresňuje vzťahy medzi starostom (primátorom) obce (mesta) a obecným (mestským) zastupiteľstvom, podrobnejšie upravuje organizáciu miestneho referenda, zvolávanie a vedenie obecného (mestského) zastupiteľstva a rieši postavenie starostu obce (primátora mesta) pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Určuje taktiež nový spôsob ustanovenia do funkcie zástupcu starostu (primátora) vrátane možnosti dvoch zástupcov vo väčších obciach (mestách), sprísňuje podmienky odvolania hlavného kontrolóra obce (mesta), spresňuje problematiku spolupráce obcí pri ich združovaní, zužuje podmienky zániku mandátu poslanca a upravuje mechanizmus poskytovania odmien poslancom obecných, resp. mestských zastupiteľstiev.        
Podrobnosti si môžete prečítať kliknutím sem: Informácia o novelizácii zákona o obecnom zriadení

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery