Na komisiu nás nevpustili

 V pondelok popoludní sa konalo v priestoroch Mestského úradu v Rožňave rokovanie finančnej komisie.
Aby sme vyskúšali, ako bude v praxi aplikovaný čerstvo vynovený rokovací poriadok komisií, vybrali sme sa tam. Ten hovorí, že „Rokovania komisií sú neverejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie ak o to požiadajú predsedu komisie najneskôr pred začiatkom rokovania komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.“
Predsedu komisie Ondreja Bolačeka (Nez.), ktorý už sedel v rokovacej miestnosti, sme sa spýtali, či sa zasadnutia komisie môžeme zúčastniť. „Ja o tom nerozhodujem, rozhoduje o tom komisia tak, ako to prijalo mestské zastupiteľstvo,“ znela jeho odpoveď. Na hlasovanie sme museli počkať za dverami.

Výsledok hlasovania nám prišiel oznámiť člen komisie poslanec Zoltán Beke (Nez.).  Ako nám oznámil, dvaja členovia komisie hlasovali za verejné rokovanie komisie, traja boli proti, ostatní boli neprítomní.

Podľa našich zistení  za verejné rokovanie komisie hlasovali len Zotlán Beke (Nez.) a  Ing. Erika Vanyová. Proti hlasovali traja členovia komisie: Ondrej Bolaček – predseda komisie (Nez.), JUDr. Juraj Dubovský a Alexander Telecký. Podpredseda komisie Ivan Kuhn (OKS) nebol na rokovaní a v čase hlasovania ani nezávislý poslanec Dušan Pavlík, taktiež chýbali Ing. Ondrej Kračún a Igor Slávkay.
Na rokovaní komisie sa bez problémov zúčastnil poslanec Matúš Bischof (OKS). 

Na našu otázku, ktorý bod je dôvodom neverejného rokovania komisie, nám poslanec Beke nevedel odpovedať. Argumentoval iba tým, že takto komisia rozhodla hlasovaním podľa schváleného rokovacieho poriadku komisií.  
„Principiálne nie je vykázaný nikto,“ uviedol okrem iného pre Inforoznava.sk na margo verejného, resp. neverejného rokovania komisii 23. februára poslanec Dušan Pavlík (Nez.)

Rožňava sa v priebehu minulého roka zapojila do projektu transparenté mesto. Jedným z kritérií hodnotenia otvorenosti samospráv je aj verejné rokovanie komisií zastupiteľstva. Verejné sú aj rokovania výborov Národnej rady SR.
Samotný zákon o obecnom zriadení hovorí v § 12 iba o rokovaní obecného/mestského zastupiteľstva:
(9) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
Zloženie komisie:
Predseda: Ing. Ondrej Bolaček Podpredseda: Bc. Ivan Kuhn, MA
Členovia: Zoltán Beke, Ing. Dušan Pavlík, JUDr. Juraj Dubovský, Ing. Ondrej Kračún, Igor Slávkay, Alexander Telecký, Ing. Erika Vanyová
Tajomník: Bc. Erika Leskovjanská
 
Foto & Video: Inforoznava.sk / Katarína Prékopová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery