MsZ: Správa Hlavnej kontrolórky

hlavna-kontrolorka-katarina-balazova.JPG13. bodom rokovania MsZ bola správa Hlavnej kontrolórky Kataríny Balážovej, týkajúcej sa plnenia uznesení za rok 2007 ako aj aktuálnej záležitosti cestovných náhrad pracovníkov MsÚ, ktorá bola predmetom 14. bodu.

Ako skonštatovala hlavná kontrolórka, v roku 2007 Mestské zastupiteľstvo schválilo 300 uznesení.
Nedostatky boli zistené v dvoch oblastiach:
1. Kontrola všeobecne záväzných nariadení mesta v centrálnej evidencii zistila, že na nich nie je vyznačený dátum vyvesenia a zvesenia na úradnej tabuli, resp. zverejnenia na internetovej stránke mesta a tiež ich vyhlásenia na úradnej tabuli resp. na internetových stránkach mesta.
2. Verejná zbierka na realizáciu sochy P. J. Šafárika nebola vyhlásená, rovnako ako vypracovanie verejnej súťaže na osadenie tejto sochy pred OKC.
Hlavná kontrolórka skonštatovala, že oba nedostatky už boli odstránené.

Hlavná kontrolórka tiež predložila MsZ správu o výsledku kontroly cestovných náhrad v MsÚ v období od októbra do decembra roku 2007.
Boli podľa nej zistené tieto nedostatky:
Pred nástupom na služobnú cestu a po návrate z nej sa neudávali aktuálne dátumy. Nie je teda možné zistiť, kedy bol cestovný príkaz vystavený – či pred alebo po návrate z nej.
Používanie súkromného vozidla na služobné účely dovoľujú interné predpisy za predpokladu, že tieto vozidlá majú platnú havarijnú poistku. Podľa hlavnej kontrolórky sa však často stávalo, že doklad o zaplatení tejto poistky nebol doložený, náhrada za používanie vozidla však bola uhradená.
Hlavná kontrolórka podrobila kritike aj niektoré médiá, ktoré podľa nej informovali o tejto skutočnosti ešte predtým, ako MsZ prijalo uznesenie o tejto veci a nepatrične to medializovali a vytvárali prehnané súdy.
Poslanci obe správy prijali na vedomie.

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

Foto: Archív Inforoznva.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery