Milióny za mestské médiá

tvrvrozbite prasa kopieStredajšie zasadnutie ( 8. 7. 2009)  rožňavského parlamentu bude mať na programe aj ďalší zaujímavý bod – okrem predaja pozemkov pod areálom SAD poslanci posúdia hospodárenie RVTV.
Tomu bude predchádzať v bode č. 20 návrh úsporných opatrení pre vydávanie časopisu mestskej samosprávy Rožňavské listy.
Na júnovom zasadnutí poslanci prijali uznesenie č. 171/2009, ktorým uložili prednostovi Mestského úradu Ing. Jánovi Štefanovi znížiť ročné náklady na sumu 26.556 € (800.026,06 Sk).
V r. 2008 predstavovali ročné náklady na vydávanie periodika Rožňavské listy sumu 1.064.579 Sk (35.337,55 €).
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, po rokovaní s tlačiarňou Roven by sa mala znížiť cena jedného výtlačku z doterajších  0,25 € na 0,22 €. Zároveň sa navrhuje znížiť počet vydaní v druhom polroku 2009 zo 6 na  4.
V návrhu, ktorý vypracoval člen redakčnej rady novín a pracovník MsÚ Štefan Gerža, je aj prieskum verejnej mienky o potrebe a počte vydávania čísiel Rožňavských listov v roku 2010. Ten by sa mal uskutočniť do konca októbra 2009.
Dôvodová správa uvádza náklady len na jeden výtlačok v celkovej výške 0,33 €. Nespresňuje, koľko toto médium stojí celkom pri jedinom vydaní. Pri počte 7.400 výtlačkov x 0,33 € to vychádza na 2.442 € (73.567,69 Sk).
Europe Direct Rožňava kryje náklady vo výške 0,03 € na jeden výtlačok, tzn. pri 7.400 výtlačkoch dotuje vydanie jedného čísla sumou 222 € (6.687,97 Sk).
Celkom tak bude stáť vydanie jedného čísla Rožňavských listov po úsporných opatreniach 2.664 € (80.255,66 Sk).
Poslanci dostanú na stôl aj hospodárenie RVTV za r. 2008. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľka (od 1. 8. 2007) Mgr. Martina Beshirová.
V dozornej rade (DR) sedia MUDr. Katarína Kopecká, poslankyňa za stranu Smer-SD, ktorá je predsedníčkou DR, nezávislý poslanec a člen Mestskej rady JUDr. Juraj Dubovský a podnikateľ v oblasti video tvorby Gabriel Borzy, nominant SMK. DR bola vymenovaná 29. marca 2007.
Podľa výročnej správy, predloženej konateľkou, RVTV obhospodaruje (k 31. 12. 2008) majetok v celkovej hodnote 3 109 308,-Sk  (103.210,12 €).
Ako sa ďalej v správe uvádza, priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 6 a všetci boli zaradení v THP. Externisti pracovali podľa potreby štúdia. Iné služby využívané neboli.
Podľa správy v r. 2008 odvysielala RVTV v premiére 47x Rožňavský magazín a 23x reláciu Magazín Plus. Okrem toho odvysielali 10 priamych prenosov z rokovania poslancov a 3 prenosy počas osláv Dni mesta Rožňava.
Od 1.2.2008 je spoločnosť platcom DPH, nakoľko v roku 2007 spoločnosť dosiahla tržby 1 801 222,- Sk. V roku 2008 tržby z MÚ Rožňava (pozn. red.: z rozpočtu mesta) dosiahli 1 494 285,- Sk bez DPH. Príjmy v položke ostatné služby dosiahli sumu 166 817,- Sk bez DPH.
Spolu príjmy RVTV dosiahli v r. 2008 sumu 1 661 102,- Sk bez DPH, čo znamená pokles oproti r. 2007, keď dosiahli úroveň 1.801.22,- Sk.
Ako sa v správe uvádza, ak by spoločnosť nebola platcom DPH v roku 2008, tak by tržby vzrástli o 14 %, teda na 1 889 366,-Sk. Táto skutočnosť však už nie je spomenutá pri vyčíslených nákladoch za r. 2008, ktoré sú uvedené len bez DPH vo výške 1.663.017 Sk, tzn. s DPH dosahujú celkom sumu 1.978.990,20 Sk. V r. 2007, keď ešte nebola RVTV platcom DPH,  boli náklady vyčíslené vo výške 1.802.331 Sk.
Z celkových nákladov v r. 2008 predstavujú podstatnú časť náklady na mzdy v celkovej výške 1.523.258 Sk bez DPH. Na celú zvyšnú činnosť RVTV ide spolu suma len 139.759 Sk bez DPH, pričom z nej 36.000 Sk stojí účtovníčka, 22.502,- Sk faktúry za mobily a ozvučenie a úprava zvuku vo výške 20.000 Sk bez DPH.
RVTVTieto čísla však nesedia (obrázok si zväčšíte kliknutím naň), pretože v samotnej správe konateľka uviedla nesprávne súčty. V r. 2008 dosiahli podľa tam uvedených čísel náklady celkom 1.658.461 bez DPH a nie uvádzaných 1.663.017 bez DPH.
Celkové náklady na Rožňavské listy (1.064.579 Sk/35.337,55 €) a RVTV (1.663.017 Sk/55.202,05 €)  za r. 2008 dosiahli sumu 2.727.596 Sk/90.539,60  €.
Ako uvádza konateľka v závere, spoločnosť nebola zriadená za účelom dosiahnutia ziskov z podnikateľskej činnosti, ale na výrobu a odvysielanie TV programov týkajúcich sa diania a udalostí v meste pre bezplatnú informovanosť občanov mesta.
Dňa 16. júna 2009 sme zaslali žiadosť, adresovanú mestu, resp. RVTV, aby nám poskytli DVD záznam z júnového rokovania zastupiteľstva v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Predtým RVTV žiadala za poskytnutie záznamu 200 €.
Zákon stanovuje lehoty v § 17 na vybavenie žiadosti nasledovne:
(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3), ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
(3) Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
RVTV tieto zákonom požadované podmienky zjavne nesplnila. Odpoveď sme dostali listom od primátora mesta Vladislava Laciaka (Smer-SD) na našu druhú žiadosť, kde sme navrhli bezplatný streaming vysielania RVTV – prenosov zo zastupiteľstva, ktoré vysiela v rozvodoch KID, a. s.
Bod. č.20:
Návrh na splnenie uznesenia MZ č. 171/2009 – prijať úsporné opatrenia na zníženie nákladov na vydávanie Rožňavských listov
Bod č.22:
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – výsledky hospodárenia za rok 2008
Návrh na splnenie uznesenia MZ č. 171/2009 – prijať úsporné opatrenia na zníženie nákladov na vydávanie Rožňavských listov

Súvisiace články:
Pavol Lacko / Trucpodnik?
Zastupiteľstvo on-line odmietajú
RVTV pýta za záznam 200 € !
Šéfredaktorka nie je v Smere
Štefan Hríb: Médiám hrozia za pravdu, nie za lož
Rado Kovács: “Máme technickú…

Program  – po kliknutí na zamodrené body sa vám otvorí predkladaný materiál:

1.     Otvorenie
2.     Výsledky výberových konaní na obsadenie miest riaditeľov ZŠ a MŠ
3.     a)  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
b) Zmena uznesenia 92/2009 – bodu 10 úsporných opatrení
c) Vyhodnotenie plnenia uznesenia MZ č. 34/2009
4.      Zmena VZN o trhovom poriadku – § 4 ods. 6 písm. e)
5.      Návrh na zmenu a doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
6.      Bytové hospodárstvo a útulok na Zlatej ul. č. 10 – návrh na výkon správy
7.      Organizačná štruktúra MsÚ – návrh na zmenu
8.      Riešenie správy futbalového ihriska
9.      Verejné WC – návrh na riešenie
10.   Technické služby mesta – návrh na zmenu rozpočtu na rok 2009 a na novú organizačnú štruktúru
11.   Výstavba strediska cestovného ruchu, obchodno-obytného komplexu a rekreačného parku v Rožňave
12.   Areál Eurobusu a.s. – predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta
13.   Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 vrátane rozpočtových organizácií
14.   Žiadosti o zmenu Územného plánu mesta Rožňava

15.  Majetkoprávne záležitosti mesta
1. Doplnenie uznesenia MZ č. 149/2009 a menovanie členov komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov mesta v zmysle uznesenia MZ č. 149/2009
2. Ladislav Jóna – predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
3. Ing. Peter Šima – žiadosť o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
4. Estera Mátéová – predaj rodinného domu bez pozemku
5. Ing. Juraj Pápay – zámena pozemkov
6. Karol Letanovský a manželka – potvrdenie uznesenia MZ č. 22-30/4-1993
7. Eurobus a.s. – žiadosť o súhlas na montáž šikmej plošiny na autobusovej stanici v Rožňave
8. ISCON s.r.o. – ponuka na odkúpenie novo zakúpeného zariadenia penziónu Vilka Kúpele – žiadosť o opravu celkovej kúpnej ceny

16.  Návrh mandátnej zmluvy pre projekt „Obnova a rekonštrukcia materskej školy na Štítnickej ulici v Rožňave
17.  Informatívna správa – výsledok vládneho auditu splnenia podmienok na poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly MH SR na nákup pozemkov a stavieb súvisiacich s regionálnym rozvojom a dodržiavanie podmienok ich použitia
18.  Zriadenie Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským k 1.9.2010
19.  Zriadenie Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ akad. Jura Hronca
20.  Návrh na splnenie uznesenia MZ č. 171/2009 – prijať úsporné opatrenia na zníženie nákladov na vydávanie Rožňavských listov

21.  Správy hlavnej kontrolórky
a)  Správa o výsledku kontroly Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v mestskej verejnej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Rožňava na obdobie rokov 2008 – 2017
b) Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta pri pridelení bytu zamestnancovi mesta
c) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia rozpočtu mesta v položke služby – dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti za rok 2008
d) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly odpustenia poplatku za KO podľa § 31 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady za rok 2008

22.  Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – výsledky hospodárenia za rok 2008
23.  Otázky poslancov
24.  Diskusia
25.  Z á v e r
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery