Mestské zastupiteľstvo – spravodajstvo

rokovanie-mestskeho-zastupitelstva-01.JPGVo štvrtok 26. júna sa konalo ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prinášame vám súhrnné spravodajstvo z celého jeho priebehu.
Prítomné boli poslankyne Szabadosová a Váradiová a poslanci Baláž, Bánes, Dávid, Dubovský, Džačár, Focko, Kardoš, Kavečanky, Kemény, Kossuth, Laco, Pavlík, Pollák a Soldos.
5. mája bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy na Ulici zlatej. Do uzávierky sa prihlásili traja kandidáti, z ktorých bol Školskou radou vo výberovom konaní 17. júna navrhnutý Mgr. Richard Szollos. Vymenovaný bude 1. júla 2008.

Prokurista 1. Rožňavskej a.s. oboznámil poslancov s prenájmom nehnuteľností v majetku spoločnosti. Parkoviská na Námestí baníkov získala do prenájmu firma Park City Rožňava, turistickú ubytovňu pán Focko. V oboch prípadoch bola smerodajným kritériom najvyššia cenová ponuka.

Zmena a doplnenie Všeobecne záväzných nariadení mesta
1. schválenie trhového poriadku Rožňavského jarmoku: zmena sa týka poplatkov za stánky s občerstvením, cena sa v tomto prípade zvýši z 2400,- Sk na 3000,- Sk.
Rozpočet na akciu Rožňavský jarmok: príjmy – 600 000,- Sk, výdavky – 194 250,- Sk /týkajú sa kultúrneho programu a reklamy, kultúrny program bude sčasti hradený aj z dotácie Ministerstva kultúry SR/. Nižšie výdavky sú spôsobené tým, že nebudú pozvaní hostia z družobných miest. Ako vysvetlil primátor Laciak, delegácie z týchto miest prichádzajú do RV počas Dní mesta.

Bodom číslo 7 bola zmena a doplnenie zásad pre určenie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta.
Napríklad cena za reštauračné a kancelárske priestory v prvej zóne budú 1100,- Sk za meter štvorcový /predtým 900,-/, v druhej zóne 650,- Sk za meter štvorcový /predtým 560,- Sk/ a v zóne Nadabula a Priemyselný park 500,- Sk za meter štvorcový /predtým cena nebola stanovená/.
Kancelárske priestory využívané politickými stranami budú prenajímané za cenu určenú pre štandardné súkromné firmy.
Znížiť alebo odpustiť nájom už nebude možné len z charitatívnych alebo vážnych sociálnych dôvodov. Po novom to bude možné aj v iných prípadoch, podľa slov primátora Laciaka napríklad vtedy, keď bude nutné vyjsť v ústrety nejakému „zreteľahodnému“ strategickému súkromnému investorovi. Primátor ubezpečil poslancov, že každý jeden takýto prípad bude ako zvyčajne podliehať ich hlasovaniu. Poslanci hlasovali jednomyseľne za tento návrh.

V ôsmom bode programu sa prerokúvalo vyhodnotenie stavu prípravy, realizácie a monitoring projektov hradených zo štrukturálnych fondov EÚ.
Bol podaný projekt na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ na ulici Jura Hronca (či budú úspešní, budú vedieť v priebehu nasledujúceho mesiaca).
V štádiu riešenia je príprava projektovej dokumentácie na obnovu budovy ZŠ na Ulici pionierov na ulici Komenského.
MsÚ tiež pracuje na získaní nenávratných finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu Námestia baníkov, predpokladaný termín zverejnenia výzvy je začiatok roka 2009.
Je tiež spracovaná projektová dokumentácia na zateplenie malometrážnych bytov v meste.
Mesto získalo finančné prostriedky v hodnote 4 309 000,- Sk na zamestnanosť v rámci Fondu sociálneho rozvoja, 60 000,- Sk na Dvor remesiel, ktorý bude realizovaný na Rožňavskom jarmoku a 15 000,- Sk na menšinovú kultúru.
Zo Štátneho fondu rozvoja bývania získalo mesto úver 6 150 000,- Sk a dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja v hodnote 2 107 500,- Sk na výstavbu 2×30 bytových jednotiek, ktoré sa už realizujú.
Mesto uplatnilo žiadosť na realizáciu financovania projektu Mlyn v hodnote 155 000,- Sk.
Primátor tiež poznamenal, že premier Robert Fico poskytne 200 000,- Sk na postavenie pamätníka Pavlovi Jozefovi Šafárikovi.

Obsahom deviateho bodu bola Koncepcia rozvoja informačných systémov pre Mestský úrad v Rožňave.
Podľa primátora je projekt pripravený, čaká sa len na výzvu.
Poslanec Dubovský upozornil na to, že projekt je spracovaný veľmi povrchne, a pravdepodobne ide len o prepracovaný projekt pre hlavné mesto, čo doložil aj konkrétnymi citáciami. Nezdala sa mu ani celková suma za realizáciu 114 000 000,- Sk. Kvitoval však samotnú existenciu projektu informatizácie, ktorá je aj podľa neho veľmi potrebná.
Primátor vysvetlil, že postup poveriť vypracovaním projektu súkromnú firmu prostredníctvom mandátnej zmluvy mu osobne poradil podpredseda vlády Čaplovič, pretože takto vraj môžu byť peniaze poskytnuté rýchlejšie.

Bod 10 – Súborné stanovisko k Územnému plánu mesta
Prednosta odporučil plán prijať, pretože dokument je podľa neho pred dokončením a už nie je prakticky možné meniť ho nejakým zásadným spôsobom.
Územný plán mesta realizuje architektonická kancelária ZELINA.
Primátor na tomto mieste spomenul , že po rokovaní so štátnym tajomníkom MH SR Žigom sa reálne rysuje investor za 4 miliardy korún. Umiestnenie – niekde v okolí kasární pri výpadovke do KE.

Bod 11 – Organizácia dopravy po ukončení výstavby Obchodného centra
Otvorenie Obchodného centra Rožňava (sídlisko Juh) je naplánované koncom augusta. Bude vybudovaných 264 parkovacích miest, z toho 14 miest pre ZŤP. Celý areál bude na troch miestach pripojený k už existujúcim komunikáciám.
Poslanec Dubovský navrhol, aby kvôli dvojnásobnému zintenzívneniu dopravy v tejto lokalite bolo zásobovanie realizované len po Aleji Jána Pavla II. a okolité ulice vyčleniť len na osobnú dopravu. Požiadal tiež MsÚ pripraviť informatívnu správu o tom, kto je vlastníkom pozemkov, na ktorých by mala stáť cesta pokračujúca z Aleje a pripájajúca sa na Košickú ulicu.

Bod 12 – Optimalizácia dopravného značenia na území mesta
Poslanec Dubovský žiadal umiestniť retardéry na ulici Akademika Hronca, pretože zníženie povolenej rýchlosti na 30 km/h sa mu nezdalo dostatočné.
Poslanec Kossuth žiadal zmeniť spôsob parkovania pri križovatke ulíc Cyrila a Metoda a Juraja Hronca kvôli skvalitneniu viditeľnosti.

Bod číslo 15 – výstavba chodníka na Štítnickej ulici
Chodník bude stáť 1 055 000,- Sk.
Finančná komisia odporučila najprv výkup pozemkov za cenu podľa znaleckého posudku, Mestská rada odporučila najprv rokovať s KSK, lebo komunikácia nie je majetkom mesta.

16. bod: Zriadenie parkovísk na ulici Jarnej
Komisia výstavby neodporučila tento bod schváliť, čo odôvodnila nedostatkom finančných prostriedkov a nekoncepčnosťou projektu. Ani Mestská rada neodporučila schváliť toto uznesenie.
Poslanec Pavlík nesúhlasil a pýtal sa, prečo mesto nevychádza v ústrety občanom, ktorí boli ochotní podieľať sa na realizácii tohto parkoviska.
Primátor i poslankyňa Szabadosová svoje negatívne stanovsko zdôvodnili tým, že nové parametre na stavbu parkovísk zahŕňajú mnohé nové prvky (odlučovače pohonných hmôt a pod.), ktoré sú v danom momente nerealizovateľné.
Poslanec Kemény požadoval, aby príslušné komisie pripravili koncepciu umiestnenia parkovísk na území mesta.

Bodom 17 bola Výstavba komplexnej rekreačno-obchodnej zóny v spolupráci s firmou Agrotrade.
Primátor ozrejmil poslancom, že dnešné hlasovanie je v podstate deklaratórne a má za úlohu uznesením sa prihlásiť k projektu, ktorý bude realizovať súkromná firma. Ak sa túto víziu podarí uskutočniť, bude podľa neho Rožňava miestom, „kde je hodno zostať“.

Bod 18 h) – predaj majetku mesta architektonickej kancelárii Zelina.
Ide o pozemky na Sídlisku Juh pri Aleji J.P. II., pri fontáne neďaleko bývalého Domu služieb a pozemok za autobusovou stanicou.
V poslednom prípade pozemok nemožno predávať kvôli petícii občanov.
Komisia výstavby ani Mestská rada neodporučili predaj.
Poslanec Dubovský nesúhlasil s predajom pozemku pri Aleji J.P. II., lebo je to posledný kus súvislej zelene so stromami naokolo.
Podľa poslankyne Szabadosovej komisia výstavby nedostala konkrétnu odpoveď od bratov Zelinovcov na to, čo má byť na predmetných pozemkoch vybudované – vyjadrili sa len všeobecne v tom zmysle, že má ísť o objekty na bývanie a podnikanie. Navyše mesto podľa poslankyne nemôže porušiť vlastné Všeobecne záväzné nariadenie o predaji majetku mesta.
Primátor Laciak sa podľa vlastných slov s architektmi rozprával a tlmočil poslancom ich stanovisko, že to „bude naozaj pekné“. Odporučil tiež poslancom prihliadať na to, že sú to bývalí Rožňavčania, ktorí realizujú pre mesto Územný plán.
Poslanci neschválili predaj pozemkov: zdržali sa poslanci Pavlík, Kemény a Dávid, ostatní boli za to, aby sa pozemky nepredávali.

Bod 18 ch) – Predaj pozemkov mesta firme Tone s. r. o.
Išlo o predaj 1793 metrov štvorcových.
Mestská rada odporučila predat pozemky za 600,- Sk za meter štvorcový s tým, že sa uskutoční zámena pozemkov, pretože istú časť pozemkov, ktoré patria firme, potrebuje mesto na výstavbu cestnej komunikácie.
Hlasovanie poslancov: proti predaju bola poslankyňa Szabadosová, zdržal sa poslanec Kossuth, ostatní boli za predaj pozemkov firme Tone s.r.o.

Bodom 18 k) bol predaj budovy bývalej jedálne pri ONV aj s pozemkom.
Mestská rada i Finančná komisia odporučili priamy predaj popradskej firme Bamako s.r.o. za 2 000 000,- Sk. Zároveň má byť v zmluve podmienka o predkupnom práve za tú istú sumu pre mesto, za ktorú ju firma od neho kúpila.
Pôvodne mali o budovu záujem aj Igor Slavkay, Robert Podracký a Peter Jakobej, títo však 16. júna písomne odstúpili od svojich požiadaviek. Odstúpenie nasledovalo po neúspešnej aukcii.
Podľa primátora Laciaka tam má byť zriadený sociálny podnik s jedálňou na prízemí a administratívnymi priestormi na poschodí. Okresy RV a SNV získali na projekt sociálneho podniku dotáciu.
Poslankyni Szabadosovej nebolo jasné, či bude musieť firma predať budovu za tú istú cenu aj vtedy, keď do nej napríklad firma investuje ďalších desať miliónov korún. Primátor ju ubezpečil, že áno.
Poslanec Dubovský predložený materiál označil za ďalšiu nehoráznosť, ktorá sa objavila na rokovaní MsZ: aukcia s vyvolávacou cenou 3 200 000,- Sk bola neúspešná a mesto zrazu ponúka tú istú nehnuteľnosť v priamom predaji za 2 000 000,- Sk v rozpore so zásadami hospodárenia mesta. Navrhol znova zaradiť nehnuteľnosť do aukcie za novú vyvolávaciu cenu 2 000 000,- Sk. Ďalej vyvrátil tvrdenie, že predkupné právo zabezpečí mestu návrat majetku v prípade, že sa ho bude chcieť starý majiteľ zbaviť. Kupujúcim je v tomto prípade firma s jedným spoločníkom, ktorý môže predať celú firmu a predkupné právo bude podľa poslanca „v keli“. Taktiež spochybnil primátorove slová o tom, že tam má byť sociálny podnik, pretože podľa neho to z predložených materiálov nevyplýva a primátor to „len kdesi počul“. Na záver uviedol, že odmieta byť spájaný s podozreniami z kšeftov, ktoré sa tu evidentne chystajú a tak navrhuje novú aukciu.
Hlasovanie o návrhu poslanca Dubovského: zdržali sa poslanci Kardoš a Kavečanky, za boli poslanci Baláž, Bánes, Dubovský, Džačár, Pavlík, Soldos, Kossuth a Kemeny a poslankyňa Váradiová.

Bodom 20 bolo určenie platu zástupcovi primátora mesta
Primátor navrhol svojmu zástupcovi Františkovi Kardošovi plat vo výške 38 000,- Sk. Vychádzal pritom – podľa vlastných slov – z vlastného presvedčenia ako aj z odporúčania Mestskej rady.
Primátor v odôvodnení ďalej uviedol, že naplno využíva Kardošove bohaté skúsenosti, ktoré získal v časoch, keď bol prednostom i primátorom, ako aj to, že je spokojný s jeho koordinačnou činnosťou komisií i zahraničných vzťahov. Doplnil, že je jeho „plnoúväzkovým osobným asistentom“. Upozornil tiež na fakt, že viceprimátori v porovnateľných mestách majú plat oveľa vyšší.
Poslanec Pavlík v diskusii uviedol, že existuje zaužívané, hoci nepísané pravidlo, že na opakované hlasovanie o tom istom návrhu je polročné moratórium a podľa neho nepribudli žiadne nové argumenty v prospech 31 percentného zvýšenia. Snažil sa tiež nájsť prijateľnejší kompromis v podobe 6-10 percentného zvýšenia.
Primátor v reakcii uviedol, že žiadne pravidlo o moratóriu na hlasovanie o rovnakom návrhu uznesenia neexistuje.
Obyvateľa mesta Ernesta Schullera tiež prekvapilo, že je po dvoch mesiacoch znova na programe tento bod bez akéhokoľvek ďalšieho zdôvodnenia. Podľa vlastných prepočtov mu vychádza súčasný plat viceprimátora na 43 500,- Sk a plat po zvýšení na 57 000,- Sk, na čo v dôvodovej správe nenašiel ako občan žiadne pádne argumenty. Podľa neho sú navyše funkcie viceprimátora a zástupkyne prednostu fiktívne politické funkcie, ktoré pre mesto neprinášajú nič, majú fiktívne náplne práce. Podľa pána Schullera nemá byť ukazovateľom situácia v iných mestách ale to, koľko dotyčný funkcionár prinesie pre rozvoj mesta.
Hlasovanie poslancov: za – Focko, Kavečanky, Soldos, Kardoš, Varadiová, Szabadosová, Laco, Kossuth, Bánes. Proti – Pavlík, Džačár, Kemény, Baláž. Zdržali sa – Dubovský a Pollák.

© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

Foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery