Kuriózne odpovede miest a obcí

DSCF9400Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje projekt Právo na dobrú samosprávu. V rámci neho člen projektového tímu Ondrej Dostál oslovil so žiadosťami o informácie 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy).
Každej z nich e-mailom zaslal dve žiadosti o sprístupnenie informácií. Kým väčšina samospráv odpovedala korektne a v súlade so zákonom, niektoré odpovede boli naozaj kuriózne.
Okrem prípadu Spišského Podhradia, ktoré odmietlo poskytnúť informáciu z dôvodu, že bola žiadosť zaslaná e-mailom, sa objavili aj ďalšie zaujímavé odpovede. Tu sú niektoré z nich.
Ochtiná: Nič také sa u nás nedeje
Najstručnejšiu odpoveď zaslala obec Octhiná. Bola poslaná elektronickou poštou z e-mailovej adresy obce, nebola nikým podpísaná a znela: „Nič také sa v Ochtinej nedeje.“ Napriek stručnosti ide o vyčerpávajúcu odpoveď na otázky obsiahnuté v žiadosti o informácie.
Rožňava: Sme tretí najtransparentnejší, ale, samozrejme, odpovieme aj na vaše otázky
V žiadostiach bolo požadované potvrdenie prijatia žiadosti. Z mesta Rožňavy potvrdil prijatie oboch žiadostí osobne primátor mesta Pavol Burdiga. V potvrdení prijatia prvej žiadosti vyjadril potešenie, že žiadateľ „ako Bratislavčan sa takto vehementne a zodpovedne“ zaujíma o mesto Rožňava. Pripomenul, že Rožňava skončila zo 100 najväčších samospráv v transparentnosti a dostupnosti informácií na 3. mieste a dodal, že „veľká časť Vami požadovaných informácií je dostupná na našej webovej stránke, ale samozrejme promptne odpovieme na Vaše otázky“. V potvrdení prijatia druhej žiadosti zasa uviedol: „ja len dúfam, že toto Vaše neskutočné a heroické úsilie prinesie aj niečo pozitívne pre naše mestá“.
Martin – transparentné mesto: Informácie neposkytneme
Požadované informácie o konaní miestnych referend, zhromaždení obyvateľov obce a petícií, ktorými sa zaoberalo zastupiteľstvo, odmietlo poskytnúť aj mesto Martin. Prednostka Mestského úradu v Martine JUDr. Katarína Katinová v odôvodnení písomného rozhodnutia uviedla, že mesto nevedie evidenciu týkajúcu sa uskutočnených miestnych referend, zhromaždení obyvateľov obce, ani petícií, ktorými sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo. Kým mnohé iné samosprávy, vrátane samospráv menších obcí, požadované informácie poskytli, Martin vydal na hlavičkovom papieri s logom „Martin – Transparentné mesto“ rozhodnutie, že žiadosti o informácie nevyhovuje.
Stupava: Mala vydať rozhodnutie a nevydala
Mesto Stupava na žiadosť o informácie odpovedalo, že požadované informácie úrad neeviduje. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám „Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.“ Mesto žiadosti nevyhovelo, ale nevydalo o tom písomné rozhodnutie, iba poslalo elektronickou poštou odpoveď prednostky mestského úradu JUDr. Eleny Jaďuďovej, ktorá nemá formálne náležitosti rozhodnutia o nevyhovení žiadosti o informácie.
Vajnory: Nemali vydať rozhodnutie a vydali
Mestská časť Bratislava – Vajnory vydala písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadované informácie a poštou ho zaslala žiadateľovi. V odôvodnení rozhodnutia pritom žiadateľovi požadované informácie poskytla. Žiadosť sa týkala informácií o konaní miestnych referend a zhromaždení obyvateľov obce. Vedúca oddelenia vnútornej správy miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory Ing. Dana Slobodová vydala rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie a v odôvodnení uviedla, že v období, ku ktorému sa vzťahovala žiadosť, sa žiadne miestne referendum, ani zhromaždenie obyvateľov obce neuskutočnilo. Tým bola de facto poskytnutá požadovaná informácia.
Nižná: Neodôvodnili rozhodnutie
Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie vydala aj obec Nižná. Podľa rozhodnutia, ktoré podpísala starostka obce Lenka Mikušová, žiadosti nebolo možné vyhovieť, pretože obec ako povinná osoba „nemá tieto dokumenty k dispozícii“. V žiadosti sa pritom nepožadovalo len sprístupnenie dokumentov, ale aj ďalších informácií. Vysvetlenie sa nenachádza ani v odôvodnení rozhodnutia, ktoré okrem prekopírovaných otázok zo žiadosti obsahuje iba citácie štyroch ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám bez akéhokoľvek vysvetlenia, ako sa zdôvodňuje rozhodnutie nesprístupniť požadované informácie. Jediným „vysvetlením“ je nasledovná veta v závere odôvodnenia, ktorá znie: „Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Obecný úrad v Nižnej s poukazom na citované ustanovenie zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.“
Vrútky: Bolo by s tým veľa roboty
Mesto Vrútky odmietlo sprístupniť informácie týkajúce sa petícií, ktorými sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta Ing. Miroslav Mazúr to v odôvodnení rozhodnutia vysvetľuje nedostatkami v evidencii sťažností a petícií za predchádzajúce obdobie, v dôsledku ktorých by povinná osoba pred poskytnutím informácií „musela prezrieť veľké množstvo materiálov a vyhľadať a anonymizovať, t.j. manuálne z nich odstrániť všetky osobné údaje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. a následne ich postupne naskenovať a vyplniť požadované body žiadosti k týmto petíciám. … Povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v požadovanej forme, ale v neskoršej lehote ako je zákonná, ktorú však nie je možné vopred určiť vzhľadom k neúmernému rozsahu požadovaných informácií.“ Žiadosť sa pritom netýkala všetkých petícií adresovaných mestu, ale len tých, ktorými sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo, a teda informácie o nich sa nachádzajú v materiáloch týkajúcich sa rokovaní zastupiteľstva v predmetnom období (programy zasadnutí, zápisnice, uznesenia, prerokované materiály).
Vrbové: Primátor bol ochotný „obetovať sa,“ potom oznámil odmietnutie, ale úrad odpovedal
Vrbové bolo ďalšou z oslovených samospráv, kde prijatie žiadosti o informácie potvrdil osobne primátor mesta. Primátor Ing. Ján Janoška v potvrdení prijatia žiadosti uviedol: „Všetky Vaše požadované informácie sú sprístupnené verejnosti. Ak Vás zaujíma niektorá konkrétna problematika som ochotný obetovať sa, nájsť si čas a ukázať Vám k nahliadnutiu, čo potrebujete.“ Ďalej konštatoval, že mestský úrad nemá možnosť vyhľadávať informácie, ktoré sú prístupné verejnosti, a poprosil žiadateľa, aby „nezneužíval inštitút Slobody informácií na naplnenie osobných cieľov pri doktorandskom štúdiu“. Keď žiadateľ v odpovedi vyjadril nádej, že jeho žiadosť bude vybavená v súlade so zákonom, primátor Janoška zareagoval, že „Mesto Vrbové nemá k dispozícii Vami požadované informácie“. Prednostka Mestského úradu mesta Vrbové Dott. Mgr. Ema Maggiová napriek primátorovmu vyjadreniu v súlade so zákonom požadované informácie sprístupnila a zaslala ich žiadateľovi poštou.
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Právo na dobrú samosprávu

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery