Kupujú drahý pozemok

A zveľaďujú tým obec.  A j tento argument odznel na júlovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, okrem množstva iných, na zdôvodnenie odkúpenia pozemku pod obecnou budovou od súkromného vlastníka.
Pozemok je pod budovou, v ktorej je zriadené zdravotné stredisko. Už niekoľko rokov tam ordinujú obvodná lekárka pre dospelých, detská lekárka i dentista.  Pôvodne to bola budova slúžiaca Slovenskej pošte.  S otázkami, ako prebehol v roku 2007 odpredaj budovy, za akých podmienok a za akú cenu, sme sa teda obrátili priamo na nich.
Z ich stanoviska je zrejmé, že aj napriek  tomu, že Slovenská pošta je 100 % štátnou akciovkou, ku konkrétnym odpovediam sa prostredníctvom ich tlačového odboru nedostaneme, aj keď  „podľa § 2 odsek 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám“  sú ich povinní poskytnúť, „avšak podľa § 3 odsek 2 toho istého zákona ako povinná osoba sprístupňuje iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami .“
Z ďalej uvedeného v stanovisku vyplýva, že na nami uvedené otázky sa tieto kritéria nevzťahujú. „Informácie, ktoré požadujete, sú nad rámec takto vymedzených povinne poskytovaných údajov.
Premenené na drobné to znamená, že Slovenská pošta, a.s. uzavrela v roku 2007 zmluvu so súkromnou osobou, ktorá by musela súhlasiť so zverejnením skutočností, na ktoré sme sa pýtali – cena, forma predaja, zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti apod.
A preložené do každému zrozumiteľnej reči, ak by bola kúpno-predajná zmluva podpísaná po         1. januári 2011, nič by nebránilo poskytnutiu jej plného znenia verejnosti – tej istej, ktorej peniaze sa teraz  na kúpu použijú. Takto sa však môžu obcou naďalej šíriť dohady o pôvodnej cene za m2 spomínaného pozemku z roku 2007 a porovnávať s terajšou kúpnou cenou 17.000 eur.
Za zamyslenie stojí niekoľko faktov
– pozemok nachádzajúci sa pod obecnou budovou nebol v roku 2007 odkúpený za účelom obhospodarovania, ale skôr za účelom neskoršieho zhodnotenia, o čom svedčia aj priložené snímky
– nie je to to prvýkrát, kedy sa majiteľ pozemku snaží na tejto investícii získať finančné prostriedky,  keďže už od minulého volebného obdobia je obec povinná hradiť nájom, ktorý podľa slov terajšieho vedenia ledva pokrývajú prostriedky z nájomného, ktoré obci platia nájomníci/lekárky
– už v rokoch 2009 – 2010 došlo medzi vlastníkom pozemku ako žalobcom a 4mi žalovaným (obec + 3 lekárky) k sporu, ktorý musel riešiť príslušný okresný súd, kedy išlo o žalobu za neoprávnené obohacovanie sa na úkor majiteľa pozemku (žiadal vyplatenie vyše 4.000 eur), rozhodnutie, ako spor minulý rok skončil, je v archíve obecného úradu
– práve možnosť vstupu do ambulancií z ľavej strany budovy (pozemok vo vlastníctve obce, na snímke vľavo ) sa pokúšalo pôvodné vedenie navrhnúť ako jedno z riešení zamotanej situácie, akékoľvek riešenie sa zrejme kvôli nadchádzajúcim voľbám odložilo
– zámer kúpiť pozemok predložil  terajší starosta obce už na júnovom zasadnutí (28. 6.), na tomto sa však neprejednával, na návrh poslanca Júliusa Ferenca, ktorý bez relevantných, resp. kvôli nedostatku akýchkoľvek podkladov žiadal odročenie tohto bodu rokovania zastupiteľstva
– 26. júla 2011, opäť bez podkladov (rozloha pozemku, cena za m2, zisk z nájmu budovy, katastrálna mapa apod.), 7 prítomných poslancov (neprítomní poslanci Ferenc a Török) kúpu jednomyseľne schválilo a to v rámci rokovani v bode „rôzne“ 
– celková cena za pozemok je rovných 17.000 eur, terajší majiteľ je ochotný poskytnúť možnosť platby formou splátkového kalendára, ktorý uznesením poslanci schválili vo výške 1.000 eur mesačne počnúc mesiacom september 2011
. aj keď je aktuálny mesiac september prvým mesiacom splátky, rozpočtové opatrenie zatiaľ prijaté nebolo (v rozpočte na rok 2011 sa s kúpou pozemku nerátalo) a kúpno-predajná zmluva na internete zverejnená nie je do dnešného dňa
Čo je ešte zaujímavé?
– neoficiálne zdroje z prostredia zamestnancov pošty naznačujú, že pri odpredaji prebytočného majetku (vozidlá, budovy určené na rekreáciu, nerentabilné budovy) boli zámery zverejnené na intranete spoločnosti a nebolo ľahké dostať  sa k týmto informáciám, ani k samotnému predaju hnuteľného a nehnuteľného majetku pošty
– na základe vystavenej plnej moci sa o chod záležitostí súvisiacich so spomínaným pozemkom miesto majiteľa staral obyvateľ obce
– nájomcovia (lekárky) sa k záležitostiam okolo súdneho sporu spred roka ani k starším udalostiam vracať nechcú, ani sa vyjadrovať k záležitostiam súvisiacim s pozemkom
– je vysoko pravdepodobné, že svoj obvod pár rokov pred dôchodkom ani jedna z nich neopustí a tak im obec bude môcť zvýšiť nájom, tak ako plánuje –  aby pokryla náklady, spojené s kúpou pozemku a prevádzkou budovy
– budova, ktorá je vo vlastníctve obce, si vyžaduje investície a zrejme nemalé, keďže ide o staršiu stavbu
Tak či onak, ak zmluva prešla rukami obecného právnika a ak postup jej schválenia prešiel pred zrakom kontrolóra, tak pri známej rozlohe pozemku a známej kúpnej cene vychádza  cena za m2 na 11, 59 eur. Vytvorila obec týmto precedens a stanovila spodnú hranicu za m2 v katastrálnom území Krásnohorského Podhradia? Budú túto cenu zohľadňovať aj majitelia pozemkov pod rómskou osadou v prípade riešenia vlastníckych vzťahov?
Foto: InfoKrasnaHorka.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery