Križovatku pred Krasom uzavreli

Aktualizované

Od štvrtka uzavreli pre dopravu križovatku pred hotelom Kras v Rožňave, kde dokončujú výstavbu kruhového objazdu. Prejazdná bude až od nedele.
Dôvodom vylúčenia dopravy počas troch dní je pokládka nového asfaltového povrchu križovatky. Uzavreté budú aj priľahlé ulice, doprava bude preto odklonená.
Mestu Rožňava sme v súvislosti s výstavbou kruhového objazdu adresovali otázky, či nebolo možné riešiť stavebne už teraz dvojpruhový objazd, keďže priestor je tam na to dostatočný.
Taktiež sme sa za vás pýtali, aká bude úprava v strede kruhového objazdu – mesto totiž predčasom vyzývalo na podávanie návrhov, štyri boli aj prezentované na oficiálnej stránke mesta. Kruhové objazdy sa však väčšinou realizujú bez akýchkoľvek rušivých doplnkov v ich strede.
Odpoveď Ing. Ladislava Farkaša prinášame v plnom znení:
„1. apríla 2009 zasadala na MsÚ v Rožňave komisia, ktorá posúdila všetky návrhy a prijala záverečné stanovisko, ktoré však bolo negatívne. Komisia konštatovala, že predložené návrhy nie sú v súlade s § 8 ods. 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Najvhodnejším riešením sa javí vyplniť vnútornú časť kruhového objazdu súvislým trávnatým porastom.
Výstavba kruhového objazdu sa uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Útvarom dopravného inžinierstva Košice s. r. o. Ten okrem iného vychádzal pri projektovaní aj z Technického predpisu MDPT SR 04/2004 – Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách.
V bode 4. tohto predpisu je uvedené, že vjazd na okruh je jednopruhový, ak sú na vjazde dva a viac jazdných pruhov, zužujú sa do jedného. Je potrebné mať na zreteli, že v tomto prípade sa jedná o okružnú križovatku menšieho rozsahu a teda sa neplánovalo pri vypracovávaní dokumentácie s 2 jazdnými pruhmi.“
Foto & Video: Inforoznava.sk / Matúš Bischof
Súvisiace články: V piatok kontrolný deň


- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery