Hrozí prednostovi zodpovednosť?

tibor-jedinak-ukazuje-list-z-uradu-vlady-sr.JPGSekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky prešetrila sťažnosť predsedu Okresného predstavenstva ĽS-HZDS Ing. Tibora Jedináka, týkajúcu sa nezákonného obsadzovania štátnozamestnaneckých miest na Obvodnom úrade v Rožňave. My vám teraz v citáciách zo spomínaného dokumentu ponúkame výsledky tohto šetrenia.
„Ministerstvo vnútra SR listom č. SVS-207-2007/03232-203 zo dňa 24. 08. 2007 stanovilo pre Obvodný úrad v Rožňave (ďalej len „ObÚ Rožňava“) počet štátnozamestnaneckých miest podľa funkcií a počet funkčných miest na výkon práce vo verejnom záujme v platových triedach na jednotlivých úsekoch činnosti. Následne listom č. SVS-237-2007/03232-236 zo dňa 10. 10. 2007 bola ObÚ Rožňava zaslaná „Tabuľka zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808″ schválená personálnym rozkazom ministra vnútra č. 388/2007 s účinnosťou od 01. 10. 2007.“
„Tabuľkou zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808 bolo od 01. 10. 2007 na odbore živnostenského podnikania ObÚ Rožňava schválených päť štátnozamestnaneckých miest.“
„Z dokladov predložených v rámci prešetrovania sťažnosti vyplýva, že v období od 01. 10. 2007 do 09. 10. 2007 bolo na odbore živnostenského podnikania ObÚ Rožňava zaradených šesť štátnych zamestnancov (jeden štátny zamestnanec navyše oproti počtu stanovenému Ministerstvom vnútra SR), čo bolo v rozpore s Tabuľkou zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808 a listom Ministerstva vnútra SR č. SVS-207-2007/03232-203 zo dňa 24. 08. 2007.“

„Dňom 10. 10. 2007 bol PhDr Bc. Ján Matu trvalo preložený z odboru živnostenského podnikania na odbor všeobecnej vnútornej správy. Zároveň rozhodnutím ObÚ Rožňava č. 003/R-1/2007 zo dňa 10. 10. 2007 bol Ing. Ján Štefan uvedeným dňom vymenovaný do dočasnej štátnej služby bez výberového konania podľa ustanovenia par. 25 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o štátnej službe, do funkcie hlavný radca (určenej pre vedúceho odboru), do doby vymenovania vybraného uchádzača do štátnej služby, na odbor živnostenského podnikania.“
„Na odbore živnostenského podnikania ObÚ Rožňava dňa 10. 10. 2007 nebolo voľné žiadne štátnozamestnanecké miesto.“
„Vymenovaním Ing. Jána Štefana do dočasnej štátnej služby na funkciu hlavný radca (platová trieda 8) došlo k porušeniu ustanovenia par. 25 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o štátnej službe. Zaradenie Ing. Jána Štefana do funkcie hlavný radca (platová trieda 8) určenej pre vedúceho odboru – predstaveného bolo v rozpore s Tabuľkou zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808.“

„V zmysle „Tabuľky zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808″ na ekonomickom odbore bola vytvorená len jedna funkcia hlavný radca (platová trieda 8) a táto bola určená pre vedúceho odboru – predstaveného. Ani v tomto prípade funkcia hlavný radca (platová trieda 8) nebola voľná pre účely vymenovania do dočasnej štátnej služby podľa par. 25 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o štátnej službe.“
„Z uvedených dôvodov vymenovaním Ing. Márie Pollákovej do dočasnej štátnej služby na funkciu hlavný radca (platová trieda 8) došlo k porušeniu ustanovenia par. 25 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o štátnej službe. Zaradenie Ing. Márie Pollákovej do funkcie hlavný radca (platová trieda 8) určenej pre predstaveného bolo v rozpore s Tabuľkou zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808.“

„Trvalé preloženie PhDr. Bc. Jána Matu podľa par. 29 ods. 5 písm. d) zákona o štátnej službe z funkcie samostatný radca (platová trieda 6) do funkcie hlavný radca (platová trieda 8) na odbor všeobecnej vnútornej správy je v rozpore s „Tabuľkou zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808″, nakoľko funkcia hlavný radca (platová trieda 8) bola určená pre vedúceho odboru – predstaveného.“
„Na trvalé preloženie PhDr. Bc. Jána Matu podľa ustanovenia par. 29 ods. 5 písm. d) zákona o štátnej službe z funkcie samostatný radca, odbor štátnej služby 2.17. – vnútro, na funkciu hlavný radca (platová trieda 8) v tom istom odbore štátnej služby neboli splnené podmienky, nakoľko v danom prípade nemohlo dôjsť k zmene opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta vzhľadom na to, že v zmysle „Tabuľky zloženia a počtov Obvodného úradu v Rožňave 070 808″ bola táto funkcia určená pre predstaveného – vedúceho odboru.“
„V rámci prešetrovania sťažnosti bolo prednostovu ObÚ Rožňava uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Dňa 10. 04. 2008 prednosta ObÚ Rožňava prijal nasledovné termínované opatrenia:
1. Upraviť postavenie vedúceho odboru živnostenského podnikania (t.č. zaradeného mimo činnej štátnej služby) v zmysle ustanovenia par. 29 zákona o štátnej službe.
2. rozpory vzniknuté v súvislosti s uplatnením par. 25 ods. 2 písm. c) bod 8 a par. 29 ods. 5 písm. d) zákona o štátnej službe riešiť v zmysle zákona o štátnej službe a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Uskutočniť výberové konania na funkcie predstavených – vedúcich príslušných odborov ObÚ Rožňava.
4. Zintenzívniť súčinnosť s príslušnými orgánmi štátnej správy za účelom zabezpečenia správnej aplikácie zákona o štátnej službe.
Úrad vlády Slovenskej republiky bude kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.“

Pre úplnosť ešte dodávame, že ostatné body sťažnosti Ing. Tibora Jedináka Úrad vlády SR posúdil ako neopodstatnené. Kópiu Oznámenia o vybavení sťažnosti má redakcia k dispozícii.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli