Hrozbu pokuty tajili vyše roka

6Mesto Rožňava, ktoré viedlo súdny spor s Úradom pre verejné obstarávanie vo veci jeho rozhodnutia uložiť mestu pokutu, zverejnilo rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 19. októbra 2012. Ako dátum zverejnenia je uvedený 7. december 2012.
Ako sme už informovali, mesto, ktoré zastupoval expremiér a advokát Ján Čarnogurský, súd prehralo. V zákonnej lehote sa mesto odvolalo na Najvyšší súd SR, ktorý by mal vo veci definitívne rozhodnúť pravdepodobne už tento rok.
Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk) vydal práve pred dvomi rokmi (18. 2. 2011). Dôvodom bola skutočnosť, že pri uzavretí zmluvy na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Družba mesto nedodržalo podmienku zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej malo uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Podľa zdôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Bratislave, Úrad pre verejné obstarávanie 20. januára 2010 vypracoval protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a 16. februára 2010 bol k nemu vypracovaný dodatok. ÚVO v protokole popísal priebeh verejného obstarávania na predmet zákazky „Nájomné byty 3 x 30 b. j., Rožňava, Družba V -VI, vrátane technickej vybavenosti“ a skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
Rok na to, 25. januára 2011, bolo mestu doručené oznámenie o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty. Listom z 11. februára 2011 mesto oznámilo ÚVO, že si je vedomé pochybení, ktoré však neboli zapríčinené s úmyslom niekoho poškodiť. Rozhodnutie, ktorým ÚVO uložil mestu pokutu, bolo vydané 18. februára 2011.
Proti tomuto rozhodnutiu podalo mesto 4. marca 2011 rozklad, v ktorom uviedlo, že po vyhlásení verejného obstarávania predložil ponuku len jeden účastník, ktorý splnil podmienky účasti a všetky požiadavky mesta. Na margo výšky pokuty mesto v rozklade namietalo, že jej zaplatením by došlo k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu a záväzkov mesta do takej miery, že by to viedlo k zavedeniu nútenej správy, čím by bolo ohrozené fungovanie mesta.
Z obsahu zdôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Bratislave ďalej vyplýva, že predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené 30. decembra 2008, v ktorom bola predložená len jedna ponuka a to spoločnosťou J. P.-STAV spol. s r.o. so sídlom v Rožňave, ktorú zvolená komisia vyhodnotila ako úspešnú.
Verejným obstarávateľom a v tom čase zároveň aj poslankyňou mesta, Erikou Szabadosovou, bolo 26. januára 2009 vypracované podanie, ktorým víťaznému uchádzačovi oznámila výsledok verejného obstarávania. Dátum odoslania, resp. doručenia predmetného oznámenia na tomto dokumente nie je vyznačený a aj doklad o doručení oznámenia je potvrdený uchádzačom bez uvedenia dátumu jeho prevzatia.
Krajský súd v Bratislave v zdôvodnení rozsudku ďalej konštatuje, že z chronológie postupu a obsahu založených dokumentov vyplýva, že toto oznámenie mohlo byt‘ uchádzačovi zaslané najskôr 26. januára 2009 a je zrejmé, že zmluva o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania bola uzatvorená už 27. januára 2009, t. j. skôr ako v 14-ty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačovi.
V zdôvodnení súdu sa tiež uvádza, že zákon presne určuje výšku pokuty a nie je možnosť upravovať jej výšku s ohľadom na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. V danom prípade mesto uzatvorilo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v hodnote 5 336 594,69 Eur s DPH, pričom 5 % z predmetnej sumy je 266.829,73 Eur.
„Na základe uvedených dôvodov súd dospel k záveru, že žalobu (mesta) je potrebné ako nedôvodnú zamietnuť,“ konštatuje sa v závere zdôvodnenia rozsudku Krajského súdu v Bratislave. Rozsudok bol členmi senátu odhlasovaný v pomere hlasov 3:0.
Kto ponesie zodpovednosť?
“Neviem vám povedať menovite, že kto ďalší nesie zodpovednosť okrem pána primátora (pozn. red.: Vladislav Laciak). Bližšie informácie má podľa mňa prednosta MsÚ (pozn. red.: Ján Štefan), ktorý musel vedieť o tom, že kto poslal podpísané dokumenty na ÚVO,“ uviedla pre infoRoznava.sk v júni 2011 Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta. Poslanci mali byť informovaní podľa jej názoru hneď po ukončení kontroly vo februári 2010, keď boli známe výsledky kontroly, aj keď sa o sankcii ešte vtedy nevedelo.
Poslanci rokovali o pokute ÚVO vyše dvoch hodín 20. júna 2011. Súčasný primátor Pavol Burdiga (Most-Híd) vtedy navrhol, aby sa v ukladacej časti uznesenia uviedlo, že budú vyvodené tvrdé personálne a finančné postihy po ukončení súdneho sporu.„Keď sa to skončí, potom bude čas na to, aby sme hovorili o menách a o týchto postihoch.“
V uznesení prijali poslanci pozmeňovací návrh poslanca Petra Marka (OKS), ktorý navrhol náklady na právne zastupovanie mesta v súdnom spore zosobniť štatutárnemu zástupcovi mesta, alebo zodpovedným osobám podľa zákonných predpisov a v prípade neúspechu súdneho sporu zosobniť pokutu štatutárnemu zástupcovi mesta, alebo zodpovedným osobám podľa zákonných predpisov.
Dokument – Rozsudok Krajského súdu v Bratislave
Zvukový záznam z pojednávania: Argumentácia JUDr. Jána Čarnogurského st. (rok tajený návrh) a argumentácia protistrany, zástupcu ÚVO
Zvukový záznam z vynesenia rozsudku: Rozsudok v mene republiky
Zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v Rožňave: kliknite sem
Dokumenty:
Informatívna správa
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Foto: Archív infoRoznava.sk / Bývalý prednosta MsÚ Ján Štefan a bývalý primátor Vladislav Laciak
Súvisiace články: Balážová: Mal o tom informovať skôr

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli