Ďalší rožňavský unikát?

DSCF3610Už v novembri 2010 sme informovali o postupnej rekonštrukcii rožňavskej katedrály Nanebovzatia Panny Márie. Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR poskytlo a aj ďalej poskytuje na tieto účely dotácie podľa Smernice MKCR SR o poskytovaní dotácií.
V grantovej schéme programu Obnovme si svoj dom pre rok 2010 bolo z nášho okresu podaných celkom 34 žiadostí, uspokojených bolo len 9 z nich.
O podaných žiadostiach rozhodovala príslušná komisia, ktorej návrh formálne schvaľoval minister, v danom období a aj teraz Marek Maďarič (Smer-SD). Rožňavská ketedrála dostala vtedy takmer najmenej, viacej dostali aj projekty súkromných žiadateľov.
“Je pravdou, že sme dostali len 4 tisíc eur, ale to asi neovplyvníme. Každý rok musím vyvinúť iniciatívu, aby sme dostali aspoň niečo,“ uviedol vtedy pre InfoRoznava.sk rožňavský dekan Rastislav Polák, ktorého rímskokatolícka farnosť je správcom katedrály.
“Mám podané štyri projekty a pokračovanie závisí od nich, inak sa nepohneme,” uviedol stručne s odstupom času v marci 2012 dnes už bývalý dekan. Jeho nástupca, Richard Vojta, pôsobiaci v Rožňave len od 1. júla, sa v situácii ešte len zorientováva.
„Pre rok 2010 boli ako prioritné na stránke MK SR vyhlásené projekty na reštaurátorské práce a výsledok: jediný podporený, i to len sumou 9 tisíc eur; a podporené boli projekty, ktoré s reštaurovaním nemajú nič spoločné,“ vyjadrila sa vtedy na margo veci Edita Kušnierová, historička umenia.
„Žiaľ, všetko je to tak ako všade o konexiách. Môžete napísať bárs aký dobrý a odborne ošetrený projekt,“ zapochyboval o korektnosti schvaľovania ďalší diskutér. „Takýto prístup potom človeku berie chuť púšťať sa ešte do nejakých opráv.“
Je ešte niekde taká?
Katedrála je aj po troch rokoch ešte stále v dvojfarebnom prevedení, nový biely náter prekrýva pôvodný žltý len postupne. Zrejme by ste takto dvojfarebnú katedrálu inde nenašli. Na ministerstvo kultúry sme preto aktuálne opätovne adresovali naše otázky.
Spýtali sme sa, ako je možné, že rožňavská katedrála v r. 2010 dostala tak malú dotáciu oproti napr. privátnym subjektom, ktoré podľa vyššie citovaného názoru znalkyne s reštaurovaním nemajú nič spoločného.
Zaujímalo nás tiež, či medzitým a v akej výške boli na obnovu rožňavskej katedrály poskytnuté finančné prostriedky.
„Za stavebno-technický stav objektu – národnej kultúrnej pamiatky, je zo zákona zodpovedný jej vlastník. Aj v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu je povinnosťou štátu zabezpečovať ochranu pamiatok len doplnkovo,“ uviedol hovorca ministerstva Jozef Bednár.
Ako ďalej dodal, ministerstvo kultúry podporuje obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom svojho dotačného programu Obnovme si svoj dom. V tomto roku rozdelili medzi žiadateľov takmer 5,5 mil. eur.
„Tieto finančné prostriedky však nie sú nárokovateľné, ich udelenie závisí od kvality projektu a rozhodnutia nezávislej odbornej dotačnej komisie. Na obnove národných kultúrnych pamiatok by ale okrem vlastníkov a štátu mali participovať aj mestá a obce, regionálna samospráva a aj súkromný sektor,“ spresnil ďalej Bednár.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava, získala v rokoch 2010 až 2013 od ministerstva kultúry na rekonštrukciu katedrály prostredníctvom dotačného programu Obnovme si svoj dom súhrnne 34 tisíc eur – 4 tisíc eur za rok 2010, 10 tisíc eur za každý rok od roku 2011.
Podľa Bednára je vraj takáto opakovaná podpora z dotačného systému na jeden projekt v podmienkach MK SR nadštandardná.
Schválené žiadosti v r. 2010 za okres Rožňava, zverejnené na stránke MKCR SR:
1. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Slavošovciach, SLAVOŚOVCE, hlavný oltár z ev.a.v. kostola, II. etapa
Žiadané: 9 141 Eur  (275 382 Sk)  Schválené: 9 000 Eur (271 134 Sk)
2. Erika Jaklová Pástorová, Rožňava, Obnova ľudového domu, Silická Brezová
Žiadané: 27 954 Eur (842 142 Sk)  Schválené: 11 200 Eur (337 411 Sk)
3. Ing. Beáta Zobolová, Rožňava, Štítnik, Dom patricijský, Námestie 1. mája 437 – pamiatkový výskum
Žiadané: 7 790 Eur (234 682 Sk) Schválené: 5 000 Eur (150 630 Sk)
4. Ing. Ján Mihók, Dobšiná, Rejdová, dom ľudový č.17, č.ÚZPF 2450/0, výmena strešnej krytiny
Žiadané: 12 500 Eur (376 575 Sk) Schválené: 8 000 Eur (241 008 Sk)
5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Brzotín, Reštaurovanie jedinečného historického skvostu Gemera – reformovaného kostola v Brzotíne
Žiadané: 29 663 Eur (893 628 Sk) Schválené: 10 000 Eur (301 260 Sk)
6. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Silica, Reštaurátorský výskum stredovekých omietkových a farebných vrstiev v interiéri kostola reformovanej cirkvi v Silici a následné vypracovanie Návrhu na ich reštaurovanie (- kostol s opevnením v Silici, s číslom Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2460/1, s adresou 04952 Silica č.1)
Žiadané: 8 647 Eur (260 500 Sk) Schválené: 8 000 Eur (241 008 Sk)
7. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Plešivec, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi Plešivec- archeologický výskum, reštaurátorský výskum kamenných článkov a 1. etapa sanácie exteriérových omietok
Žiadané: 28 622 Eur (862 266 Sk) Schválené: 3 000 Eur (90 378 Sk)
8. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rožňava, Obnova fasád na Rímskokatolíckom katedrálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, NKP 466/1, Kostol a veža, 048 01, Rožňava, Betliarska 5
Žiadané: 148 195 Eur (4 464 523 Sk) Schválené: 4 000 Eur (120 504 Sk)
9. Tomáš Székely, Rožňava, Betliar, Betliarska Maša, bytový dom, č. ÚZPF 4682/2
Žiadané: 19 000 Eur (572 394 Sk) Schválené: 10 000 Eur (301 260 Sk)
 
Schválené žiadosti v r. 2013 za okres Rožňava, zverejnené na stránke MKCR SR:
1. Banícke múzeum v Rožňave
vonkajšia stavebná obnova budovy Baníckeho múzea v Rožňave – objekt bývalej manufaktúry – Markova továreň č. ÚZPF 473/0, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava – čelná fasáda
Žiadané: 19 880 Eur  Schválené: 6 000 Eur
2. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo
oltár, ev.a.v. kostol, ÚZPF č. 3501/1-7, II.etapa
Žiadané: 8 740 Eur  Schválené: 8 000 Eur
3. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ochtiná
mortuárium Petra Strignera z ev.a.v. kostola, č. ÚZPF 3711/0, reštaurovanie
Žiadané: 12 310 Eur  Schválené: 800 Eur
4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Slavošovciach
hlavný oltár z ev.a.v.kostola, V. etapa ÚZPF 3828 /1- 10/
Žiadané: 7 679 Eur  Schválené: 7 000 Eur
5. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Roštár
hlavný oltár z ev.a.v.. kostola ÚZPF – 3779/1-5, II. etapa
Žiadané: 8 740 Eur  Schválené: 4 000 Eur
6. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Dobšinej
kostol ev.a.v. Dobšiná, Zimná 106 č. ÚZPF 487/0, reštaurovanie nástenných malieb v bočnej lodi kostola
Žiadané: 15 480 Eur  Schválené: 4 000 Eur
7. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Koceľovciach
Brdárka, hlavný oltár z ev.a.v. kostola ÚZPF – 3449//1-6, II.etapa
Žiadané: 9 265 Eur  Schválené: 8 000 Eur
8. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Koceľovciach
Markuška, hlavný oltár z ev.a.v.kostola,ÚZPF 3670/1 – 5, I.etapa
Žiadané: 9 025 Eur  Schválené: 8 000 Eur
9. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Koceľovciach
Koceľovce, hlavný oltár z ev.a.v. kostola ÚZPF – 3620//1-9 I.etapa
Žiadané: 3 515 Eur  Schválené: 3 000 Eur
10. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Štítniku
Štítnik, Kostol ev.a.v., č.ÚZPF 558/0, pokračovanie archeologického výskumu, meranie deformácií
Žiadané: 17 310 Eur  Schválené: 2 000 Eur
11. Erika Jaklová Pástorová, Rožňava
obnova strechy ľudového domu, Silická Brezová 63, ÚZPF č. 2463/0
Žiadané: 4 545 Eur  Schválené: 3 000 Eur
12. Obec Plešivec
Plešivec, Dom župný a pamätná tabuľa, č. ÚZPF 535/1,2, prípravná dokumentácia obnovy
Žiadané: 15 200 Eur  Schválené: 5 000 Eur
13. Reformovaná kresťanská cirkev – Cirkevný zbor Plešivec
IV. Etapa celkovej obnovy kostola- reštaurovanie gotických okien s časťou odkrytých nástenných malieb ostenia na východnej časti polygónu presbytéria, číslo ÚZPF 537/0, Čsl.armády, 049 11 Plešivec
Žiadané: 22 277 Eur  Schválené: 10 000 Eur
14. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Gemerská Poloma
Henckovce, Kostol a opevnenie, Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, č. ÚZPF 493/1-2, pokračovanie opravy striech
Žiadané: 33 820 Eur  Schválené: 10 000 Eur
15. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rožňava
obnova fasád na Rímskokatolíckom katedrálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, NKP 466/1, Kostol a veža, 04801, Rožňava, Betliarska 5
Žiadané: 74 100 Eur  Schválené: 10 000 Eur
Foto: infoRoznava.sk  
Súvisiace články:
Na katedrálu dali takmer najmenej
V oprave katedrály budú pokračovať
Katedrála ostáva zatiaľ dvojfarebná

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli