Budú rešpektovať vôľu voličov?

ROŽŇAVA – Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave, plánované na štvrtok 27. septembra, bude mať v programe aj poslanecký návrh na zníženie počtu poslancov a volebných obvodov.
Z hľadiska procedurálnych návrhov je to zjavne najdôležitejší návrh tohto volebného obdobia. Do zastupiteľstva ho predložil ešte v máji poslanec Roman Ocelník (Nez.). ktorý si takto prisvojil iniciatívu občianskych aktivistov. Tí vyzbierali a odovzdali pod petíciou za zníženie počtu poslancov a obvodov vyše 1 500 podpisov už v júni 2010.
Mesto zorganizovalo v auguste k predloženým návrhom a komplexne spracovanému materiálu verejnú diskusiu, ktorá vyznela v prospech zníženia počtu poslancov a volebných obvodov.
Pred rokovaním zastupiteľstva sa aj týmto návrhom zaoberali jednotlivé komisie zastupiteľstva, zložené z poslancov a občanov mesta.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová (predseda Dionýz Kemény) na svojom rokovaní 10. septembra neprijala žiadne uznesenie k návrhu na zníženie počtu poslancov a počtu volebných obvodov.
Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP a MK (predseda Peter Marko), ktorá zasadala 12. septembra, odporúča schváliť poslanecký návrh na zníženie počtu poslancov na 13 a zníženie počtu volebných obvodov na 2 podľa predlohy z MsÚ.
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky (predseda Karol Kováč) rokovala o návrhu 11. septembra. Návrh na zníženie počtu poslancov a počtu volebných obvodov odporúča schváliť.
Komisia ochrany verejného poriadku (predseda Peter Džačár) sa návrhom zaoberala 18. septembra. Neodporúča schváliť zníženie počtu poslancov a počtu volebných obvodov.
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu (predseda Dušan Pollák) rokovala o návrhu taktiež 18. septembra. Odporúča schváliť zníženie počtu poslancov zo 17 na 13 a zníženie počtu volebných obvodov z 3 na 2 pre volebné obdobie 2014 – 2018.
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku bude o návrhu rokovať 24. septembra.
Spomedzi šiestich komisií zastupiteľstva návrh na zníženie počtu poslancov a volebných obvodov získal podporu v troch komisiách. Jedna neprijala žiadne uznesenie, jedna bola proti a finančná komisia sa ním bude zaoberať v pondelok 24. septembra.
Dokument: Návrh na zníženie počtu poslancov MZ a počtu volebných obvodov pre volebné obdobie 2014 – 2018
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články:
Ako nočná líška v kuríne
Belo Hefler / Hej, páni konšelé

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery