Babič dostal príspevok na podnikanie

Poslanec Košického samosprávneho kraja Ján Babič (Smer-SD) bol po skončení svojho mandátu v Národnej rade SR v roku 2010 zaevidovaný na rožňavskom úrade práce ako nezamestnaný. Splnil tak hlavnú podmienku na to, aby mu bol priznaný príspevok na podnikanie krátko predtým, ako nastúpil na novovytvorený post zástupcu riaditeľa v Domove sociálnych služieb Subsidium v Rožňave.
Babič bol vedený na úrade práce od 12. júla 2010, pričom ako poslanec NR SR dostal odstupné vo výške 5-mesačného platu – podľa vtedy platných legislatívnych noriem by to malo byť celkom 10 030 eur (302 163,78 Sk). Začiatkom roka 2011 mu komisia úradu práce schválila príspevok na podnikanie. Dohoda o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť vo výške 4 023,52 eur (121 212,56 Sk) je datovaná dňom 15. marca 2011. Predmetom podnikania poslanca – živnostníka Babiča majú byť podľa tejto dohody „poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia“ a to od 1. apríla 2011 „nepretržite najmenej po dobu dvoch rokov odo dňa začatia vykonávania alebo prevádzkovania SZČ, teda do dátumu posledného dňa dvojročného vykonávania SZČ 31. marca 2013.“
Od 1. mája 2011, teda len mesiac a pol od podpisu dohody o poskytnutí príspevku, nastúpil poslanec Babič na novovytvorený post zástupcu riaditeľa v DSS Subsidium. „Táto funkcia bola schválená Úradom Košického samosprávneho kraja na základe žiadosti zariadenia Subsidium zdôvodu prípravy projektov v záujme modernizácie zariadenia,” uviedla nedávno pre náš portál riaditeľka zariadenia Mária Wernerová.
„Konkurz, teda nie výberové konanie, nakoľko sa nejedná o štátneho zamestnanca, nebol realizovaný, čo je v súlade s internými pravidlami zariadenia,“spresnila hovorkyňa Úradu KSK Zuzana Bobríková. Ako ďalej spresnila, 31. marca 2011 bola Úradu KSK doručená žiadosť o schválenie organizačnej štruktúry zariadenia Subsidium – Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Rožňave. S navrhovanou zmenou organizačnej štruktúry KSK súhlasil s účinnosťou od 1. mája 2011. „Žiadosť o schválenie organizačnej štruktúry bola vybavená 5. apríla 2011 na základe žiadosti zariadenia Subsidium.“
Ako nás informovala Daniela Potočná z rožňavského úradu práce, v roku 2011 bolo príspevkom na samostatnú zárobkovú činnosť podporených celkom 147 uchádzačov o zamestnanie. „Príspevok nebol poskytnutý 85 žiadateľom z dôvodu, že nevyhoveli testu na overenie odborných zručností, resp. neobhájili podnikateľský zámer.“ Celková suma príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú poskytol úrad, dosiahla v roku 2011 výšku 590 972 eur (17 803 622,47 Sk).
„V roku 2011 prebiehala praktická príprava na začatie podnikania dištančnou formou prostredníctvom e-learningu, zaradených do vzdelávania bolo 210 uchádzačov o zamestnanie. Ing. Babič uvedené vzdelávanie absolvoval v období od 12. januára do 17. februára 2011,“ uviedla Potočná.
Sídlo podnikania poslanca Babiča je totožné s adresou, na ktorej sídli Spišsko-gemerský sociálny podnik, n.o. – v likvidácii. Ten bol spolu s ďalšími predmetom podozrení zo straníckeho klientelizmu. Po vyčerpaní štátnej dotácie za viac ako milión dvestotisíc eur skončil činnosť do dvoch rokov a zanechal dlhy.
V zmysle ustanovení zákona o službách zamestnanosti Výbor pre otázky zamestnanosti zriaďuje Komisiu na účely posudzovania efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru a overovania výsledkov získaných odborných zručností a praktickej prípravy pre žiadateľov o príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
„Komisia má najmenej 5 členov, ktorých menuje svojím uznesením Výbor pre otázky zamestnanosti na návrh riaditeľa úradu a výboru,“ spresnila ďalej Daniela Potočná z rožňavského úradu práce. Riaditeľ úradu navrhuje troch členov komisie z radov zamestnancov úradu, ostatných členov komisie navrhol Výbor pre otázky zamestnanosti.
„Ide o odborníkov z oblasti malého a stredného podnikania – zástupca podnikateľov a živnostníkov František Focko (pozn. red.: poslanec MZ Rožňava za stranu Smer-SD), zástupca živnostenského úradu Ing. Ján Štefan a zástupca Výboru pre otázky zamestnanosti, ktorý pracuje v oblasti verejnej správy Ing. Ján Szöllös (pozn. red.: podpredseda KSK za SMK),“ dodala na záver.
Poslanca KSK, živnostníka a zástupcu riaditeľky zariadenia Subsidium Jána Babiča, okresného šéfa strany Smer-SD, sme sa spýtali, kedy a ako vykonáva túto zárobkovú činnosť, keďže v priebehu dňa je v zamestnaní, či nepovažuje za zvláštnu zhodu náhod, že krátko po schválení príspevku na podnikanie si našiel zamestnanie a navyše bez potreby výberového konania, ako sa mu darí v podnikaní, ktoré má takmer podobný predmet činnosti, ako jeho zamestnanie, či nepovažuje za konflikt záujmov, aspoň z etického hľadiska, ak pracuje ako poslanec KSK a člen sociálnej komisie zastupiteľstva v sociálnom zariadení KSK na riadiacej pozícii a či neuvažujete o vrátení príspevku. Jeho reakciu vám prinesieme hneď, ako nám bude doručená.
 
Podmienky pre poskytnutie príspevku
Podmienky pre poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti sú stanovené zákonom:

  • uchádzač o zamestnanie musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace
  • záujemca o príspevok absolvuje praktickú prípravu na začatie podnikania, t.j. vzdelávaciu aktivitu spojenú s prípravou podnikateľského zámeru
  • úspešne absolvuje overenie odborných zručností, t.j. test zo znalostí právnych predpisov, súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti
  • obháji reálnosť a efektívnosť svojho podnikateľského zámeru pred komisiou, zriadenou podľa § 18 ods.3 zákona o službách zamestnanosti – komisia v stanovisku odporučí, alebo neodporučí úradu uzavrieť dohodu o poskytnutí príspevku uchádzačovi o zamestnanie.

 
Dokument: Dohoda o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
Foto: Archív InfoRoznava.sk/Reprofoto z predvolebného videa z r. 2010, keď sa Ján Babič neúspešne uchádzal o post primátora Rožňavy.
Súvisiace články: V Jasanime už šéfuje tajomníčka Petrová

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Mzdy v inzerátoch zafungovali