Ad.: „Predaj tepla po rožňavsky“

Minuloročný predaj podielu mesta Rožňava v teplárenskej spoločnosti TEKO-R jej majoritnému vlastníkovi STEFE SK vyvolal búrlivú diskusiu nielen medzi poslancami ale aj vo verejnosti. Mesto v tom čase zdobili bilbordy občianskych aktivistov, na ktorých boli mená všetkých poslancov, ktorí hlasovali za tento predaj.
Téme sme sa viackrát venovali, uverejnili sme aj niekoľko blogov, naposledy v októbri pod názvom „Predaj tepla po rožňavsky“ autora Martina Mlýneka, ekonomického experta.
Ten vo svojom hodnotení okrem iného pripomína, že teplárenská spoločnosť TEKO-R dodávajúca teplo v meste Rožňava, dosiahla v roku 2011 zisk po zdanení 185 538 eur. Ak by si mesto ponechalo svoj podiel (do roku 2011 vlastnilo podiel 36,7%), mohlo očakávať dividendu v rozmedzí od 55 tis. eur do 68 tis. eur.
Ako tam ďalej uvádza, indikatívna cena podielu mesta bola vypracovaná spoločnosťou Ernst & Young – avšak nie na základe požiadavky mesta ako vlastníka podielu, ale na základe požiadavky spoločnosti TEKO-R, kde bol väčšinový vlastník STEFE SK, a. s. Konflikt záujmov prehlbuje podľa neho i fakt, že traja poslanci, ktorí hlasovali za predaj menšinového podielu vlastneného mestom, sú dnes členmi dozornej rady spoločnosti TEKO-R  – Pavol Burdiga (Most-Híd), Ondrej Bolaček (Nez.) a Františej Focko (Smer-SD).
Okolnosti predaja, cena predaja, použité metódy, všetko to smrdí peknou habaďúrou. Len ťažko sa občan dozvie pravdu – píše Martin Mlýnek. Situáciu s TEKO-R by mohol podľa neho zvrátiť už iba súdny spor. Šance mesta na úspech sú však zrejme nízke, lebo poslanci nakoniec odpredaj odhlasovali trojpätinovou väčšinou.
Ako v závere Mlýnek uvádza, bývalý primátor Laciak a viacerí poslanci mesta Rožňava preukázali, že konflikt záujmov im nie je cudzí. „Nohy však budú mať v teple, hoci by za svoje konanie mali sedieť v chládku. Na Slovensku je to stále tak.“
STEFE SK reaguje
Práve v reakcii na tento blog sme dostali do redakcie stanovisko STEFE SK, podpísané Petrom Trummerom, predsedom predstavenstva, ktoré nám doručil Ján Šnyr, špecialista marketingu a komunikácie spoločnosti. Uvádzame ho v plnom znení bez redakčných úprav.
STEFE SK si uvedomuje význam teplárenskej spoločnosti TEKO-R, spol. s r.o. pre zabezpečenie dodávok tepla v meste Rožňava a z tohto pohľadu rozumie mimoriadnej pozornosti, ktorá je venovaná zmene v majetkovej štruktúre tejto spoločnosti. STEFE SK pôsobí na Slovensku od roku 1995 a prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, v ktorých je väčšinovým vlastníkom, zásobuje teplom okolo 200 000 ľudí na Slovensku. Sme rešpektovaný a najmä apolitický podnikateľský subjekt, ktorý má všade, kde pôsobí, a rovnako aj v meste Rožňava, záujem podnikať v oblasti dodávky tepla ako seriózny, dlhodobý a strategický investor.
Pri svojom podnikaní si vždy ctíme platné zákony a dohody, a z tohto dôvodu považujeme názory Martina Mlýneka, prezentované v článku „Predaj tepla po rožňavsky“ za zavádzajúce, ale čo je ešte dôležitejšie, za poškodzujúce dobré meno spoločnosti STEFE SK.
Výhrady, adresované v spomínanom článku smerom k STEFE SK, sa týkali najmä spochybnenia výsledkov znaleckého posudku audítorskej spoločnosti a stanovenia ceny za predávaný podiel, preto mi dovoľte, krátko na ne zareagovať.
STEFE SK mala vždy seriózny záujem na transparentnom vyriešení situácie týkajúcej sa majetkovej štruktúry TEKO-R, spol. s r.o., keďže jej finančná situácia pred približne rokom bránila realizácii dôležitej investície pre skvalitnenie dodávky tepla v meste Rožňava. STEFE SK navrhla navýšenie základného imania v spoločnosti ako riešenie pre splnenie podmienky úverujúcich bánk pre poskytnutie ďalších úverových zdrojov, ktoré boli potrebné na realizáciu výmeny rozvodov na rožňavských sídliskách Juh a Družba. Možnosť odkúpiť celý podiel mesta v TEKO-R, spol. s r.o. bola STEFE SK ponúknutá zo strany vtedajšieho primátora mesta Rožňava ako alternatíva, nakoľko sa mesto ocitlo v nepriaznivej finančnej situácii. Ako zodpovedný akcionár, ktorého cieľom je dlhodobo rozvíjať oblasť centrálneho zásobovania teplom v Rožňave, sme na túto ponuku zareagovali s plnou vážnosťou predložením serióznej ponuky.
Pre účely stanovenia ceny spomínaného majetkového podielu bol renomovanou audítorskou spoločnosťou Ernst&Young a na náklady STEFE SK realizovaný znalecký posudok, v ktorom bolo na základe metódy discounted cash flow (diskontovaných peňažných tokov) stanovené cenové rozpätie pre stanovenie kúpnej ceny. Pre korektnosť je potrebné dodať, že spoločnosť Ernst&Young nám bola odporučená ako realizátor posudku zo strany bývalého vedenia mesta. STEFE SK preto odmieta akékoľvek špekulácie o ovplyvňovaní výsledkov tohto posudku, ktorý sa stal iba rámcom pre ďalšie rokovania so zástupcami mesta na určenie definitívnej kúpnej ceny a podmienok predaja podielu mesta v TEKO-R, spol. s r.o. Výsledná cena za odkúpenie majetkového podielu mesta v TEKO-R aj zmluvné podmienky boli teda výsledkom dohody oboch akcionárov.
Článok p. Mlýneka vo viacerých častiach naznačuje, že sa mesto týmto krokom vzdalo garantovaného prísunu finančných zdrojov v podobe dividend. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že teplárenstvo je investične náročné odvetvie, a aj vzhľadom k tomu, že pre obyvateľov mesta ide o citlivú oblasť z pohľadu cenotvorby aj zabezpečenia spoľahlivosti dodávok, ziskovosť v tejto oblasti nie je garantovaná ani automatická, a je to tzv. „beh na dlhé trate“. Ako k dlhodobej investícii k pristupuje aj spoločnosť TEKO-R, spol. s r.o., ktorá sa významným spôsobom podieľa na rozvoji tepelného hospodárstva v meste Rožňava. Od roku 1996 až do dneška dosiahli investície TEKO-R spol. s r.o. do modernizácie, rekonštrukcie a rozšírenia teplárenských kapacít na území mesta spolu viac ako 6,8 milióna eur.
Najvýznamnejšie realizované investičné akcie zahŕňali inštaláciu domových odovzdávacích staníc na odberných miestach tepla (KOST), ktorá prináša okamžitú pozitívnu kvalitatívnu zmenu v dodávkach tepla a teplej vody z pohľadu odberateľa, ale aj výmenu alebo vybudovanie nových tepelných zdrojov, teplovodných rozvodov k obytným budovám a teplovodných prípojok. Bola vykonaná modernizácia rozvodov tepla na takmer 70% všetkých rozvodov tepla v Rožňave, pokračujeme v spolupráci pri vyregulovaní tepelných sústav objektov, ktoré zásobujeme teplom a teplou vodou, čo prináša zníženie strát a spotrieb tepla v objektoch.
Aktivity STEFE SK siahajú však aj nad rámec primárnej dodávky tepla. V septembri 2011 sme vybudovali moderné ihrisko pre deti a mládež na najväčšom sídlisku v Rožňave, pričom o výslednej podobe ihriska hlasovali občania na internetových stránkach našej spoločnosti a mesta každoročne podporujeme kultúru a šport vo forme sponzorských príspevkov zo strany TEKO-R, spol. s r.o. STEFE SK poskytla Mestu Rožňava v roku 2011 sumu vo výške 18 500 eur na podporu športových a kultúrnych podujatí pre deti a mládež, v roku 2012 bude táto suma predstavovať 3 300 eur, pričom rovnaká suma bude poskytnutá mestu ešte aj v rokoch 2013 a 2014.
Všetky tieto aktivity svedčia o tom, že STEFE SK vníma svoje pôsobenie v Rožňave v dlhodobej perspektíve a má záujem v meste pôsobiť nielen ako strategický investor v tepelnom hospodárstve, ale aj ako dobrý občan.
Nepodložené a zavádzajúce tvrdenia o získaní podielu v TEKO-R spol. s r.o. nielen poškodzujú dobré meno spoločnosti, ale zároveň nám bránia robiť si našu poriadne – tým, že vytvárajú zbytočné prekážky pre dôležité rozhodnutia o zásadných investíciách, ktoré sú potrebné pre rozvoj a zefektívňovanie systému CZT v meste Rožňava.
Na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci prerokovali aj informáciu o súdnych sporoch, vedených proti mestu Rožňava. Jedným z nich je aktuálne aj podanie občana Tibora Takáča, podpredsedu Občianskej konzervatívnej strany a spolupracovníka Stálej konferencie občianskeho inštitútu, ktorým žaluje mesto Rožňava a STEFE SK, a. s. o neplatnosť právneho úkonu  – Zmluvy o prevode obchodného podielu a o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, uzavretej so spoločnosťou STEFE SK, a. s. dňa 25. mája 2011. Termín pojednávania ešte nie je určený.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Na fotke bývalý primátor Vladislav Laciak (Nez.) a jeho súčasný nástupca Pavol Burdiga (Most-Híd) počas rokovania o predaji podielu mesta.
Dokument: Ohodnotenie podielu mesta Rožňava v spoločnosti TEKO-R
Súvisiace články:
Aká je hodnota podielu mesta?
Predaj TEKO-Ru preveruje Brusel
Zostrih stretnutia aktivistov s novinármi
Rušný brífing aktivistov (video)
Záznam mestskej televizie RVTV z rokovania poslancov (16. 5. 2011) o predaji podielu mesta v TEKO-Re

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún