ZŠ na Ulici pionierov – anketa

Na otázky nám odpovedala PaedDr. Erika Mihalovičová, riaditeľka Základnej školy na Ulici pionierov.
1. Ako ste spokojná s výsledkami svojich žiakov v minulom školskom roku?
V minulom školskom roku sa žiakom našej školy darilo. Veľmi nás teší, že všetkým deviatakom sa podarilo umiestniť v tých stredných školách, ktoré si vybrali. Potešujúce je aj to, že až 18 žiakov 4. ročníka bolo prijatých do 8-ročného gymnázia. To svedčí o tom, že príprava našich žiakov na 1. i 2. stupni je na veľmi dobrej úrovni.
Žiaci sa zapájajú do mnohých súťaží. Najväčším úspechom bolo 1. miesto nášho žiaka Kevina Ivanka v celoslovenskom kole súťaže Šaliansky Maťko. Už dlhodobo sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v športových súťažiach (všetky umiestnenia v súťažiach sú zdokumentované v hodnotiacej správe škole, ktorá bude zverejnená na našej internetovej stránke po prerokovaní v Rade školy a po podpísaní zriaďovateľom).
Pozitívne hodnotím aj týždenný výmenný pobyt našich žiakov v talianskom meste Terst, kde sa mali možnosť hlavne zdokonaliť v angličtine.
2. S čím novým prichádzate v novom školskom roku?
Nový školský rok bude naozaj nový. Do platnosti 1. 9. 2008 vstupuje nový Školský zákon, ktorý mení viaceré dôležité prvky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Napr. zákon presne stanovuje maximálne počty žiakov v triedach. Ten počet je nižší ako býval, preto sa nám stalo, že sme z kapacitných dôvodov nemohli prijať nových žiakov, aj napriek žiadosti rodičov.
Ďalšou dôležitou zmenou sú školské vzdelávacie programy. Každá škola má štátom predpísané predmety a týždenný počet hodín a ďalšie hodiny sú v kompetencii školy. Od 1. 9. 2008 to platí pre žiakov 1. a 5. ročníka. Po prerokovaní v pedagogickej rade a na návrhy skúsených vyučujúcich zavádzame od septembra nové predmety.
V 1. ročníku to bude dramatická výchova, environmentálna výchova, dopravná výchova, pohybové hry a tvorivé dielne. V 5. ročníku budeme mať dva školské vzdelávacie programy. Jedna trieda bude trieda, v ktorej bude piatimi hodinami posilnená športová výchova a jednou hodinou biológia. Škola vytvorením tejto triedy vychádza v ústrety žiakom, rodičom a v neposlednom rade aj basketbalu v meste. Základom športovej výchovy bude basketbal a žiaci budú mať možnosť venovať sa mu v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti.
Ďalšie dve triedy piateho ročníka budú mať nové predmety: ekologická výchova, regionálna výchova, práca s textom, budú posilnené matematika, informatika a biológia. V treťom ročníku sme rodičom ponúkli vyučovanie nemeckého jazyka s časovou dotáciou troch hodín týždenne. Rodičia túto možnosť využili a tak od septembra budú dve triedy tretieho ročníka triedami s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.
Za zmienku ešte možno stojí aj to, že do nového školského roku ideme aj s novým kompletným zariadením piatich tried na 1. stupni. Pre žiakov 5. – 7. ročníka budú k dispozícii nové kovové šatňové skrine, ktoré umožnia každému žiakovi mať bezpečne a samostane uzavreté svoje osobné veci.
3. Čoho sa najviac obávate?
Najväčšie obavy máme z toho, či sa nový Školský zákon v praxi bude dať uplatniť bez akýchkoľvek pochybností. Ťažko sa pracuje, ak sa dá zákon vyložiť rôzne. Prichádzame denne do kontaktu s rodičmi, ktorí nemajú vždy rovnaký názor na vec, a pritom je naozaj dôležité, aby vedenie školy vedelo argumentovať.
A tak sa trošku obávam toho, či sa všetky náležitosti zákona stihnú pretaviť do konkrétnych vecí už 1. septembra. Od schválenia zákona totiž ubehlo málo času, a aj keď sme pracovali aj cez letné prázdniny – čiže v čase našich dovoleniek, času bolo predsa len asi málo.
4. Čo si najviac prajete, aby sa vám v nadchádzajúcom školskom roku podarilo?
V prvom rade by bolo fajn, keby sa ukázala opodstatnenosť výberu nových predmetov, ktoré zavádzame v našej škole. Aby v nich videli význam a prínos pre našich žiakov aj ich rodičia a verejnosť. Prajeme si tiež, abysa prvákom páčilo v našej škole a aby sa z nej deviatakom ťažko odchádzalo. Jednoducho povedané, aby sa všetci žiaci cítili v škole dobre, bezpečne a zdravo. A samozrejme aj učitelia i ostatní pracovníci školy.
5. Čo by ste radi odkázali budúcim prvákom a čo zaželali tohtoročným deviatakom?
Prvákom želám, aby sa nebáli. Tešíme sa na nich a sme radi, že k nám prídu. Určite si v škole nájdu svojich nových kamarátov, priateľov. Pani učiteľky i pani vychovávateľky už pre nich vyzdobili triedy. Sú pomaľované krásnymi obrázkami, čakajú ich novučičké lavice, stoličky, poličky, skrine….
Deviatakom želám, aby sa im v najbližšom čase potvrdilo, že stredná škola, ktorú si vybrali, je pre nich naozaj tá pravá. Verím, že sú schopní v živote dosiahnuť všetko, čo budú veľmi chcieť. Preto im prajem, aby chceli čo najviac.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery