Zelený strom po 50 rokoch končí

Ani nie hodinu trvalo poslancom Mestského zastupiteľstva v Rožňave rokovanie o nenápadne znejúcom bode na ostatnom rokovaní – dodatok č.1 ku koncepcii škôl a školských zariadení mesta Rožňava na obdobie 2012 – 2016.
Pod úradníckym názvom sa skrývalo vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Základnej školy Sama Tomášika na ulici Zeleného stromu. Tomu zodpovedala aj hojná účasť učiteľského zboru na rokovaní, v mene ktorého vystúpili riaditeľ školy a šéfka jej školskej rady.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe k tomuto bodu, prenajímateľ budovy školy, ktorým je miestny Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v., nepristúpil na podmienky novej nájomnej zmluvy, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva v júni 2012.
„Nájomná zmluva bola riaditeľom školy podpísaná do októbra 2014, avšak nie v súlade s uznesením,“ uviedla prednostka mestského úradu Erika Mihalíková.
„Hlavným argumentom pre navrhované riešenie je vzniknutá situácia okolo financovania základných škôl, keďže v predchádzajúcich rokoch ešte legislatíva zriaďovateľovi dovoľovala použiť 10 % normatívu na prerozdelenie a krytie nedostatku financií na niektorej základnej škole,“ podotkla Mihalíková.
ZŠ Zelený strom je od roku 2010 jedinou školou mesta v mínusových číslach. Namiesto legislatívnej kapacity pre 265 žiakov ich má v súčasnosti len 150. „Ďalším nezanedbateľným faktom je to, že je to jediná z našich škôl, ktorá nesídli v budove v majetku mesta. Je tam nájomné vo výške 14.500 € ročne,“ zdôraznila ďalej Mihalíková.
Podľa dôvodovej správy k návrhu na zrušenie školy k 31. augustu 2013 Obecná školská rada v Rožňave neprijala uznesenie. V ZŠ Zelený strom pracuje 11 učiteľov, 2 vychovávateľky, 5 učiteľov na kratší pracovný čas, 3 pedagogickí asistenti a 6 prevádzkových pracovníkov.
Poslancovi Dionýzovi Keménymu (Nez.) chýbalo v podkladoch k tomuto bodu stanovisko rady školy a rady rodičov, a tiež vysvetlenie postoja Obecnej školskej rady. Posunúť termín zrušenia školy o jeden rok – k 31. augustu 2014, navrhol poslanec Karol Kováč (Nez.), pričom apeloval na potrebu zabezpečiť prácu pre jej pedagogických pracovníkov.
Do diskusie sa zapojil aj riaditeľ školy Karol Samseli (na snímke), ktorý prečítal obsiahly list, predtým rozoslaný poslancom a vedeniu mesta. Podľa jeho slov až do konca minulého školského roku nebola zo strany vedenia mesta deklarovaná snaha o zrušenie školy. „Nie je pravdou, že vedenie školy v doterajšom období nerobilo žiadne racionalizačné opatrenia,“ reagoval ďalej.
Tie sa týkali predovšetkým mzdovej oblasti, pričom pracovníci školy nemali hradené doplnkové dôchodkové poistenie ako jediná škola v meste a možno aj v okrese a krátené mali aj osobné ohodnotenie.
„V najbližšom okolí Rožňavy je v obciach niekoľko plnoorganizovaných škôl, ktoré majú ešte menej žiakov, ako naša škola a je dôvodný predpoklad ich zániku v najbližšom období. Predpokladáme nárast žiakov v Rožňave vo výške 100 až 150, z tohto dôvodu možno nebudú mať kde plniť povinnú školskú dochádzku. Zrušením našej školy kapacita ostatných škôl už nebude postačovať,“ zdôraznil ďalej Samseli.
Pripomenul poslancom, že škola bola najlepšou v okrese a vychovala množstvo žiakov, ktorí dnes zastávajú významné posty v rôznych oblastiach života mesta i regiónu, vrátane samotného zastupiteľstva. Záchranu školy videl vo zvýšení počtu žiakov v horizonte troch školských rokov, v zriadení nultého ročníka a špeciálnej triedy pre žiakov „so špecifickými vývinovými poruchami“, čím by sa podľa neho odbremenili ostatné školy v meste.
„Nehovoríme o budove, ale o škole ako inštitúcii,“ zdôraznil ďalej s poukazom na skúsenosti a potenciál pedagógov. Apeloval na poslancov, aby dali škole ešte šancu postaviť sa z červených čísiel. „Nejde o našu školu, ale je to dlhodobý spor medzi mestom a evanjelickou cirkvou, raz jedna strana žiada dlhodobý nájom, potom druhá,“ podotkol ďalej.
Zníženie počtu žiakov školy zdôvodnil spochybnením ďalšej existencie školy, keď zastupiteľstvo schválilo v r. 2011 a 2012 len jednoročný, resp. dvojročný nájom v priestoroch evanjelickej cirkvi. „Rodičia prichádzali s ospravedlnením, že musia preložiť žiakov na iné školy, keďže naša škola končí.“
Ako ďalej pripomenul, v októbri 2012 vedúca odboru školstva, exposlankyňa Jana Mičudová, oznámila, že škola prejde do útlmového režimu, bude fungovať už len dva roky a preto sa zápis do prvého ročníka už neuskutoční. „Kto by dal zapísať žiakov do takto spochybnenej existencie školy?“
Samseli na záver svojho vystúpenia požiadal poslancov a vedenie mesta, aby posunuli ich žiadosť na dofinancovanie niormatívnych finančných prostriedkov na rok 2013 na príslušné úrady.
„Rodičovská a pedagogická rada školy je pobúrená neustálym spochybňovaním našej výchovnej ustanovizne,“ podporila jeho slová dlhoročná predsedníčka rady školy Jana Regrutová. Ako ďalej podotkla, jej kolegovia poslali žiadosti o pracovné miesta na ostatné základné školy v meste od budúceho školského roku, všetky však boli zamietnuté.
„Je mi doslovne do plaču z toho, čo sa tu dnes odohráva. Nepozerajte sa na tie deti ako na šachové figúrky,“ apelovala na poslancov jedna z rodičov žiakov školy. „Maju city, uvažujte ako rodičia, ako pedagógovia, ako psychológovia a až potom ako poslanci.“
Za jedno zo svojich najťažších rozhodnutí označil hlasovanie o budúcnosti školy aj podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva poslanec Ivan Kuhn (OKS). „Zaznelo tu viackrát, že sa tu robí nejaké náhle rozhodnutie. To je aj nie je pravda, problém s financovaním školy tu už bol predtým, žiaľ dlhodobo sa neriešil.“
„Z úst zástupcov školy zaznelo, že máme spor s evanjelickou cirkvou, nie som si toho vedomý. Tabuľka, ktorá je pred vami, vôbec nehovorí o tom, aké vzťahy má mesto s evanjelickou cirkvou, ale len o tom, že normatív, ktorý dostávate na svojich žiakov, jednoducho nestačí na vykrytie prevádzkových nákladov,“ reagoval v diskusii zástupca primátora a predseda finančnej komisie zastupiteľstva Ondrej Bolaček (Nez.). Ako dodal, len počas posledných štyroch rokov vzali iným školám pre potreby tejto školy spolu s nájmom asi 280 tisíc Eur. 
„Nedá mi nespýtať sa pána riaditeľa, že napriek tomu, že ostatné školy sa mu skladali na činnosť, akým právom vyplatil v minulom roku odmeny za rok 2011 a prečo až teraz prichádza s návrhmi, ako riešiť vzniknutú situáciu,“ pýtal sa Bolaček. „Už pred 15-timi rokmi sme hovorili vo finančnej komisii o tom, že túto školu budeme postupne vyraďovať zo siete škôl, len určitými zákulisnými ťahmi sa táto škola držala do dnešného dňa v činnosti.“   
„Ani jedna z iných škôl nemá taký počet Rómov, ako je u nás. Som veľmi zvedavý, do akej miery budú potešené aj ostatné školy z týchto detí,“ vyjadril sa v diskusii občan Milan Capák, ktorý na škole učí. „V poslednom období cítim, že asi jediný, ktorý má snahu o záchranu niečoho, aby sa nepredalo, či nezrušilo, je tu Roman Ocelník.“
Paradoxne, ten sa po tom, čo utrpel fiasko v minuloročných doplňujúcich primátorských voľbách, keď skončil ako posledný len so 143 hlasmi, rozhodol odísť z mestského parlamentu. „Na základe toho som sa rozhodol, že bez podpory nemôžem obhajovať záujmy Rožňavčanov a svoju poslaneckú stoličku uvoľním. Mojim odchodom z politiky však mesto bude fungovať aj naďalej, dokonca si môj odchod málokto všimne.”  Svoj verejne daný sľub však dodnes nesplnil. 
Poslanci hlasovaním odmietli pozmeňovací návrh Karola Kováča (Nez.) o posunutí termínu o jeden rok a 10-timi hlasmi, vrátane hlasu Romana Ocelníka (Nez.), prijali uznesenie o zrušení školy k 31. augustu 2013.
Za hlasovali poslanci Matúš Bischof, Ondrej Bolaček, Gabriel Borzy, Peter Džačár, Ľudovít Kossuth, Radoslav Kovács, Ivan Kuhn, Peter Marko, Roman Ocelník a Dušan Pollák. Proti boli traja poslanci – Zoltán Beke, Karol Kováč, Ján Lach a hlasovania sa zdržali Dionýz Kemény, Arpád Laco a Cyril Motyka. Poslanec František Focko nebol na rokovaní prítomný.
Dokument – Dodatok č. 1 ku Koncepcii škôl a školských zariadení mesta
Foto: infoRoznava.sk/Gabriel Bogdán
Súvisiace články: Rožňava, mesto škôl
Zostrih rokovania MZ z 28. 2. 2013 – Vyhodnotenie ročnej zmluvy s firmou Brantner Gemer, verejná obchodná súťaž na služby TIC, predaj budovy CVČ a zrušenie ZŠ Zelený strom

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery